Agenda item

Cyflwyno adroddiad gan Uwch Reolwr Cyllid, Cyngor Gwynedd

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn a chymeradwyo’r wybodaeth:

 

 · Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2020/21

 · Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2021

 

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan Ffion Madog Evans (Uwch Rheolwr Cyllid) a oedd yn ymateb i ofyniad statudol o dan Adran 12 o Ddeddf Archwilio Gyhoeddus (Cymru) 2004 i adrodd ar ddatganiad cyfrifon blynyddol ar gyfer y Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd. Gan fod trosiant y Gwasanaeth yn is na £2.5m, fe ystyrir yn gorff Llywodraeth Leol lai o faint, gan hynny mae gofyn cwblhau ffurflen datganiadau cyfrifon a ddarparwyd gan Archwilio Cymru i gwrdd â’r gofynion statudol. Cyfeiriwyd at Atodiad 1 sydd yn cynnwys yr adroddiad alldro ac yn egluro sefyllfa derfynol incwm a gwariant refeniw'r Gwasanaeth ar gyfer 2020/21.

 

Amlygwyd fod y gyllideb i’w weld yn y golofn gyntaf gyda’r gwariant yn yr ail, yna mae posib archwilio’r gorwariant neu'r tanwariant yn y drydedd golofn. Nodwyd fod y gwariant am 2020/21 £49,239 yn is na’r gyllideb oedd ar gael, ac felly bu modd lleihau'r cyfraniad gofynnol i Gyngor Gwynedd a Môn i £218,326 yr un, sydd yn lleihad o dros £24,600 o’i gymharu gyda’r gyllideb. Ymhellach nodwyd nad oedd rhaid defnyddio’r gronfa wrth gefn. Wrth edrych yn fanylach ar y ffigyrau fesul pennawd, mae ardrawiad effaith Covid-19 a’r cyfnod clo yn amlwg ar y ffigyrau a gwahanol benawdau’r gyllideb, wrth i staff fod yn gweithio o adra, felly'r darlun yn gyson efo’r darlun ar draws y Cynghorau.

 

Nodwyd fod y cyfrifon eisoes wedi eu hanfon i sylw Archwilwyr Allanol, Swyddfa Archwilio Cymru. Dim ond os bydd newidiadau yn dilyn yr archwiliad hynny y bydd yna fersiwn ddiwygiedig yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ar yr 22ain o Hydref, 2021. Gofynnwyd i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd dderbyn a chymeradwyo’r cyfrifon am 2020/21 ac i’r Cadeirydd arwyddo’r ffurflen yn electroneg ar dudalen 12.

 

Materion a Godwyd

·         Cwestiynwyd y gorwariant misol o £48,000 a fod hynny’n ymddangos i fod yn eithriadol o uchel.

·         Nodwyd fod y ffigyrau yn ymddangos yn rhesymol a bod effaith a goblygiadau ariannol yn amlwg, hynny yw'r ffaith fod staff y gweithio o adra, llai o gostau o ran swyddfeydd a llai o gostau teithio. Ymhellach mynegwyd y ffaith fod yna ddefnydd da o adnoddau’r Gwasanaeth (staff) wedi cael ei wneud er mwyn cynnal tasgau gwaith penodol.

·         Nodwyd fod y balans yn ymddangos yn uchel a holwyd y rheswm am hynny.

·         Cydnabuwyd y gwariant sylweddol a fydd ei angen er mwyn cynnal yr adolygiad o’r Cynllun, holwyd gan hynny a fydd angen edrych ar gynyddu’r gyllideb.

·         Holwyd pam fod yr iaith gyfathrebu ar gyfer y Ffurflen Flynyddol wedi dewis yr opsiwn Saesneg. Ymateb 3 · Cadarnhawyd mai tanwariant dros y flwyddyn yw £49,000 (nid gorwariant) ac yn sgil hynny fod y cyfraniad ariannol gan y ddau awdurdod wedi bod yn is.

·         Nodwyd y sylw.

·         Amlygwyd fod y balans wedi ei gronni dros y blynyddoedd ac felly fod hynny’n un o’r rhesymau pam ei fod yn ymddangos yn uchel. Fodd bynnag mae’r arian hyn wrth gefn er mwyn cyfrannu at wariant yn y dyfodol. Hynny’n benodol wrth ystyried y gyllideb sydd ei angen er mwyn cynnal adolygiad o’r Cynllun a hefyd wrth ystyried yr arbedion sydd angen ei ganfod ar gyfer y Gwasanaeth.

·         Cadarnhawyd na fyddai’r gyllideb bresennol yn ddigonol er mwyn ariannu'r adolygiad o’r Cynllun ac y byddai rhaid i’r ddau awdurdod ganfod yr arian priodol er mwyn gyfrannu’n ariannol tuag at y gyllideb angenrheidiol.

·         Diolchwyd y Cynghorydd am dynnu sylw at y dewis iaith a gadarnhawyd mai gwall ydoedd a fyddai’n cael ei gywiro gan mai drwy gyfrwng y Gymraeg mae’r ohebiaeth yn cael ei wneud rhwng y Cyngor a Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Penderfyniad

Derbyniwyd a chymeradwywyd y ‘Cyfrif Incwm a Gwariant refeniw 2020/2021 ynghyd a’r ‘Ffurflen Flynyddol’ ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021. Cytunwyd y Cadeirydd i lofnodi’r cyfrifon yn electroneg, gan gadarnhau ei bod wedi cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Dogfennau ategol: