Agenda item

I dderbyn diweddariad ar raglen waith Chwarter 1 Archwilio Cymru

 

·         Diweddariad Chwarterol: hyd at 30 Mehefin 2021

·         Adolygiad Cynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (BUE)

·         Ymateb Rheolwyr i gynnydd rhaglen waith BUE

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiadau

 

Cofnod:

Cyflwynwyd tri adroddiad yn diweddaru’r Pwyllgor ar waith Chwarter 1 Archwilio Cymru.

 

           Diweddariad Chwarterol: hyd at 30 Mehefin 2021

           Adolygiad Cynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru – Bwrdd Uchelgais

Economaidd Gogledd Cymru (BUE)

           Ymateb Rheolwyr i gynnydd rhaglen waith BUE

 

Croesawyd Alan Hughes (Archwilio Cymru) a Nia Williams (BUE) i’r cyfarfod i gyflwyno eu sylwadau / ymatebion. Cyfeiriwyd at raglen waith Archwilio Cymru gan amlygu bod y rhaglen yn grynodeb defnyddiol o’r gwaith lleol, y gwaith cenedlaethol a’r gwaith sydd yn cael ei weithredu gan arolygwyr eraill yn ystod y cyfnod.

 

Yng nghyd-destun adroddiad cynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru (BUE)  cyflwynwyd chwe cynnig ar gyfer ffyrdd y gallai’r cynghorau drwy’r BUE wella eu gallu i gyflawni eu nodau cyffredinol. Amlygwyd bod BUE wedi sefydlu fframwaith llywodraethu clir, er nad yw pob elfen yn weithredol,  ynghyd a Swyddfa Rheoli Portffolio gydag adnoddau da i gefnogi a chyflawni’r gwaith.

 

Cyflwynwyd ymateb i’r chwe maes gwella gan Reolwyr BUE ar ffurf rhaglen waith gydag eglurhad cryno o’r cynlluniau a’r gwaith sydd wedi ei osod ar gyfer cyflawni. Trafodwyd y meysydd gwaith yn unigol ac ymhelaethwyd ar y canlyniadau i sicrhau rheolaeth a chynnydd yn y chwe maes dan sylw.

 

Diolchwyd am yr adroddiadau

           

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r ymatebion ar heriau ‘byw’ oedd yn wynebu’r Swyddogion, amlygwyd bod llawer o waith yn cael ei wneud i geisio cadw balans drwy osod amserlen realistig a pharhau i gynllunio ymlaen. Ategwyd bod achosion busnes pob prosiect yn heriol iawn a bod sefydlu’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol rhanbarthol yn cyflwyno heriau ychwanegol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â rheoli risgiau, nodwyd pwysigrwydd y gofrestr risg ar angen i adnabod risgiau yn fuan ynghyd a diweddaru ac addasu'r gofrestr yn rheolaidd. Yn ogystal â gorfod sefydlu prosiectau i adfer yr economi o ganlyniad i covid 19, cyfeiriwyd at esiampl o ymateb i her o fewn y sector dwristiaeth o fethu cael staff i weithio yn y sector -cafodd y Prosiect Talent Twristiaeth ei addasu i ymateb i broblemau’r sector. Yn ychwanegol, amlygwyd bod ffactorau allanol hefyd yn heriol. Gyda’r prosiectau yn cael eu hariannu gan ddwy lywodraeth gwelir ofynion y grantiau yn cael eu haddasu ar-hap mewn ymateb i newidiadau ym mlaenoriaethau’r llywodraethau hynny.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r adnoddau sylweddol sydd yn cael eu defnyddio i sicrhau llwyddiant BUE a’r angen i Cyngor Gwynedd (fel yr awdurdod lletya) gael ei ddigolledu yn llawn, nodwyd mai cyfrifoldeb y swyddogion yw sicrhau bod y symiau cywir yn cael  eu hawlio. Ategwyd bod cyllidebau pwrpasol wedi eu gosod a bod lefelau cyflogaeth yn realistig

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â Chyngor Busnes Merswy Dyfrdwy yn tynnu allan o’r Bartneriaeth, nodwyd nad oedd y Cyngor Busnes yn cyfrannu yn ariannol at y Bartneriaeth ac mai pwysau gwaith un unigolyn oedd y rheswm dros ymadael. Er hynny,  amlygwyd bod perthynas dda yn parhau gyda’r Cyngor Busnes gyda chyfarwyddwr y Cyngor Busnes yn flaengar iawn. Defnyddiwyd enghraifft o ddigwyddiadau sydd yn cael eu cynnal ar y cyd i hyrwyddo’r Cynllun Twf i amlygu partneriaeth iach.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â pherthynas BUE gyda Rhaglen Arfor, nodwyd bod perthynas dda rhwng Rhaglen Arfor a phedwar Cynllun Twf Cymru gyda nifer o brosiectau tebyg yn cael eu hystyried. Fel modd o osgoi dyblygu gwaith, amlygwyd bod rhannu ymarfer da am ddatblygiad cynlluniau yn llwyddiannus iawn. Derbyniwyd yr awgrym y byddai de Gwynedd yn debygol o dderbyn buddion o fod yn rhan o Gynllun Twf y Canolbarth a bod angen cyfoethogi’r berthynas yma.

 

PENDERFYNWYD

 

Derbyn yr adroddiadau

Dogfennau ategol: