Agenda item

CAFFI A BAR PARC GWYLIAU TRAWSFYNYDD

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

  • Caniatáu y cais diwygiedig yn unol â chaniatâd cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (rhif NP5/78/519/A - sylwadau Gwarchod y Cyhoedd) a gofynion Deddf Trwyddedu 2003
  • Cynnwys y mesurau a argymhellir yn adran M o’r cais fel amodau i’r drwydded

 

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO – CAFFI A BAR PARC GWYLIAU TRAWSFYNYDD, BRONABER, TRAWSFYNYDD

 

Ymgeisydd     Mr David Owen (ar ran Pure Leisure Group)

 

Ymatebwyr    Michael Sawyer, David Meech, Ric Taylor, Kathryn Hawker, Jamie a Clare Kerrigan, Jane Dinnell a Rachel Jones

           

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer caffi a bar Parc Gwyliau Trawsfynydd – cynllun llawr agored gyda deciau i eistedd tu allan. Amlygwyd y byddai defnydd y caffi / bar ar gyfer defnyddwyr y parc yn unig. Gwnaed y cais mewn perthynas â gwerthu alcohol ar ac oddi ar yr eiddo; chwarae cerddoriaeth wedi recordio ar yr eiddo a darparu lluniaeth hwyr y nos.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod sawl gwrthwynebiad wedi ei dderbyn gan berchnogion cabanau yn y Parc oedd yn berthnasol i’r amcanion trwyddedu o sŵn yn creu niwsans cyhoeddus a phryderon o gynnydd mewn trosedd ac anrhefn o ganlyniad i or-yfed. Amlygwyd bod sylwadau Adran Gwarchod y Cyhoedd yn nodi bod y cais yn mynd yn groes i amodau caniatâd cynllunio NP5/78/519/A a oedd yn gosod goblygiadau i’r ymgeisydd.

 

Nodwyd nad oedd gan Heddlu Gogledd Cymru dystiolaeth i wrthwynebu’r cais Argymhellwyd i’r  Pwyllgor ganiatáu’r cais yn unol â gofynion Deddf Drwyddedu 2003. 

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·      Bod y cais yn cael ei gyflwyno mewn ymateb i amryw o geisiadau gan ddefnyddwyr cabanau i ddatblygu caffi a bwyty yn dilyn colled Rhiw Goch

·      Cyflwynwyd cais cynllunio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

·      Bod camgymeriad wedi ei wneud ar y ffurflen gais am drwydded a bod bwriad diwygio’r drwydded i gyd-fynd ag amodau’r caniatâd cynllunio – oriau agor dyddiol o 9:00 – 22:00

·      Byddai ceisiadau am ddigwyddiadau arbennig yn cael ei gwneud drwy hysbysiad digwyddiadau dros dro

·      Mai at ddefnydd perchnogion cabanau a’u gwestai oedd pwrpas y caffi/bwyty ac  y byddai alcohol yn cael ei weini gyda bwyd.

·      Nad oedd bwriad iddo fod yn dafarn lleol

·      Bod cais am gerddoriaeth wedi ei recordio yn unig (yn bennaf cerddoriaeth gefndirol) o fewn yr adeilad. Petai cais gan yr Is-bwyllgor i eithrio cerddoriaeth wedi ei recordio o’r drwydded, byddai Grŵp Pure Leisure yn fodlon cytuno gyda hyn.

 

Cadarnhaodd yr Uwch Gyfreithiwr bod y cais wedi ei ddiwygio i gynnwys oriau agor o 9:00 - 22:00 yn unol â’r caniatâd cynllunio. Byddai alcohol ’ar gael’ rhwng 9:00 a 22:00 ond y bwriad yn rhoi cyfle i westai gael diod gyda chinio a/neu swper. Byddai lluniaeth hwyr y nos hyd at 22:00 yn unig.

 

Ynglŷn a’r gerddoriaeth gefndirol, nododd y Rheolwr Trwyddedu nad oed rhaid cael trwydded ar gyfer hyn ond amlygwyd bod eithriadau cyfyngedig i gerddoriaeth byw o fewn oriau trwyddedig. Pwysleisiwyd yr angen i ddatgan yn glir bod yr oriau arfaethedig yn cyd-fynd gyda’r caniatâd cynllunio.

 

Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd ganddynt drwy lythyr.

 

Michael Sawyer

·         Cytuno gyda’r oriau agor diwygiedig a’r gerddoriaeth gefndirol

·         Bod mynediad i’r eiddo angen bod ar flaen yr adeilad - pryder ynglŷn â diogelwch plant oherwydd cornel beryg gerllaw

 

David Meech

·         Derbyn bod yr oriau agor wedi eu diwygio

·         Pryder am arwyddion  - angen sicrhau bod arwyddion yn glir ac amlwg

·         Bod mynediad i’r eiddo angen bod ar flaen yr adeilad

·         Bod rheoli’r safle wedi llacio ers i’r perchnogion newydd gymryd drosodd – angen i’r parc fod yn gyfeillgar gyda pherchnogion cabanau

·         Pryder am gynnydd mewn defnydd Airbnb a grwpiau yn defnyddio’r cabanau

 

Ric Taylor

·         Hapus gyda’r oriau diwygiedig

·         Pryder ynglŷn â rheoli defnydd y bwyty - sut adnabod gwestai perchnogion cabanau?

·         Siom nad oedd y cwmni wedi ymgynghori gyda pherchnogion cabanau

 

Kathryn Hawker

·         Bod seddi ar gyfer 120 ar ddecin yr adeilad – bydd goleuadau ar gyfer hyn yn effeithio statws awyr dywyll

·         Siom na chafodd y cais ei rannu gyda pherchnogion cabanau

·         Yr hysbysiad heb ei weld ac wedi ei gynnwys mewn papurau lleol yn unig – nid yw perchnogion y cabanau i gyd yn lleol

·         A yw cerddoriaeth wedi ei recordio yn cynnwys cynnal disco?

 

Jamie a Clare Kerrigan

·         Pryder am statws awyr dywyll – y lleoliad yn safle arbennig

·         Bod mynediad i’r bwyty mewn lle perygl

·         Pryder am arogl bwyd – eu caban droedfeddi i ffwrdd o’r bwyty

·         Ffliw i gefn yr adeilad wedi ei ychwanegu - pryder am yr ychwanegiadau  i’r cais cynllunio gwreiddiol

·         Y parc yn le tawel – dim eisiau newid hyn

·         Pan fydd y bwyty yn cau am 22:00 a fydd y golau yn cael ei ddiffodd?

 

Jane Dinnell

·         Dim sylwadau pellach i’r hyn oedd wedi ei nodi eisoes

 

Rachel Jones

·         Dim gwrthwynebiad i’r bwyty – byddai’r bwyty yn gaffaeliad i’r parc

·         Hapus gyda’r penderfyniad i ddiwygio’r oriau yn unol â’r caniatâd cynllunio

·         Angen cadarnhad o ‘ddefnydd yr adeilad’, os bydd alcohol yn cael ei weini tan 22:00 a fydd hyn yn golygu aros ymlaen yn hwyrach na 22:00 - angen eglurder 

·         Awgrym i orffen gweini bwyd yn gynharach fel bod y bwyty yn cau am 22:00

·         Hapusach pan fydd yr oriau diwygiedig wedi eu cyhoeddi

 

Cyng. Elfed Roberts (Aelod Lleol) - sylwadau wedi eu cyflwyno drwy e-bost

·         Ymddiheuro nad oedd yn gallu bod yn bresennol

·         Nad oedd wedi derbyn cwynion a neb yn lleol wedi cyflwyno gwrthwynebiadau

·         Dim adnodd yn y parc ar gyfer ymlacio  - adnodd Rhiw Goch yn golled

·         Oriau yn rhesymol

·         Bod y bwyty yn ystyried anghenion y defnyddwyr

 

Yn manteisio ar y cyfle i gloi'r achos, nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol gan ymateb hefyd i’r pryderon a amlygwyd gan yr ymatebwyr:

·         Bod mynediad i’r ochr wedi ei benderfynu yn dilyn cyngor pendant gan Ddeddfwriaeth Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DDA)

·         Bod y bwyty ar gyfer preswylwyr a’u gwestai yn unig - bod staff yn adnabod perchnogion y cabanau yn eithaf da ac yn deall pwy fydd yn gymwys. Os bydd sefyllfa yn codi pan fydd rhywun dieithr yn bresennol, bydd yn cael ei herio. Ceisio agwedd rhagweithiol

·         Bod yr hysbyseb wedi cyfarch y gofynion – hysbyseb wedi ei osod ar yr adeilad, yn y Daily Post 26-8-21 ac ar dudalen f/b grŵp y parc

·         Bod bwriad cael cerddoriaeth gefndirol tu mewn i’r eiddo yn unig

·         Bydd goleuadau ar i lawr yn cael eu gosod ar y decin – bydd hyn angen caniatâd swyddogion cynllunio

·         Bydd goleuadau ar y fynedfa yn cael eu gosod o dan y canopi

·         Bod y ffliw ar gyfer arogleuon coginio yn fater sydd angen ei ailgyflwyno i adran cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri

·         Bydd yr eiddo yn cau am 22:00

·         Rhaid i berchnogion y parc gydymffurfio gyda’r rheolau y maent hwy eu hunain yn osod ar berchnogion cabanau

 

Amlygodd y Rheolwr Trwyddedu y gall cerddoriaeth gefndirol gynnwys disco

 

Ymneilltuodd yr ymgeisydd, yr ymatebwyr a’r Rheolwr Trwyddedu o’r cyfarfod tra bu i aelodau’r Is-bwyllgor drafod y cais

Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog Trwyddedu yn argymell caniatáu y cais ynghyd â sylwadau llafar pob parti yn bresennol yn y gwrandawiad.  Ystyriwyd  Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref.

Roedd yr holl ystyriaethau yn cael eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

                       i.       Atal trosedd ac anhrefn

                      ii.       Atal niwsans cyhoeddus

                     iii.       Sicrhau diogelwch cyhoeddus

                     iv.       Gwarchod plant rhag niwed

 

.           Diystyrwyd sylwadau a ddaeth i law i’r graddau eu bod yn amherthnasol i’r amcanion trwyddedu. Diolchwyd i bawb am gyflwyno sylwadau ar y cais. Rhoddodd yr Is-bwyllgor ystyriaeth briodol i’r holl sylwadau

PENDERFYNWYD

·         Caniatáu y cais diwygiedig yn unol â chaniatâd cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (rhif NP5/78/519/A - sylwadau Gwarchod y Cyhoedd) a gofynion Deddf Trwyddedu 2003

·         Oriau agor

Sul-Sadwrn: 09.00 – 22:00

·         Cyflenwi alcohol i yfed ar ac oddi ar yr eiddo

Sul-Sadwrn: 09:00 – 22:00

·         Ymgorfforir y materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded

 

Rhesymau:

 

Derbyniwyd 23 o wrthwynebiadau i’r cais gan berchnogion cabanau cyfagos. Cyfeiriodd llawer at eu pryderon yn ymwneud a chaniatâd cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a nodwyd os byddai’r drwydded yn cael ei ganiatáu yn unol â’r cais, byddai hyn yn groes i ofynion y caniatâd cynllunio. Nododd sawl ymatebydd nad oedd y rhybudd glas i’w weld yn glir oherwydd datblygiad strwythur y caban, a bod y datblygiad yn creu perygl i’r rhai sydd yn cerdded ac yn defnyddio’r ffordd. Ategwyd bod y parc mewn ardal o statws awyr dywyll wedi'i warchod, gyda sawl yn pryderu fod niwsans sŵn a golau am amharu ar y lleoliad; pryder am gynnydd sbwriel; materion o drosedd ac anrhefn (pobl leol yn cymysgu gydag ymwelwyr, pobl yn gor-yfed) a bod yr oriau arfaethedig yn ormodol. Cynigwyd gan sawl ymatebydd buasai’n synhwyrol gostwng yr oriau trwyddedu i 22:00 a bod amser terfyn amseriad ansafonol o 02:00 yn ddiangen ac afresymol, oherwydd natur yr ardal yn gyffredinol. Derbyniwyd dau ymateb yn cefnogi’r cais.

 

Amlygwyd bod Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd wedi nodi y dylid ystyried fod y cais yn mynd yn groes i’r caniatâd cynllunio, ond pe byddai’r ymgeisydd yn darparu cais o’r newydd i Adran Cynllunio Parc Eryri, fe allai’r gwasanaeth ddarparu sylwadau ar faterion perthnasol pryd hynny, felly nid oedd gwrthwynebiad i’r cais mewn egwyddor.

 

Nid oedd gan yr Heddlu dystiolaeth i wrthwynebu’r cais.

 

Wrth gyflwyno ei sylwadau, eglurodd yr ymgeisydd mai camgymeriad oedd yr amseroedd yn y cais.  Y bwriad oedd cyd-fynd gyda’r amseroedd a ganiatawyd yn y caniatâd cynllunio (09:00 - 22:00) ac felly roedd bwriad i addasu’r cais i adlewyrchu hyn gan ddileu hefyd yr elfen o ddyddiau arbennig. Cadarnhaodd mai dim ond chwarae cerddoriaeth gefndir oedd y bwriad a chan nad oedd yn weithgaredd trwyddedig y byddai’n fodlon hepgor hynny pe bai’r Is-bwyllgor yn dymuno.  Yn ogystal, cadarnhawyd mai’r bwriad oedd agor i berchnogion a’i gwesteion yn unig, ac nad oedd unrhyw fwriad i’w agor fel tafarn i’r cyhoedd.  Cadarnhaodd bod trafodaeth yn digwydd gyda’r awdurdod cynllunio am y fynedfa ac y byddai’n cael ei addasu fel yn briodol i sicrhau diogelwch.  Roedd ‘awyr dywyll’ hefyd yn cael sylw o fewn y broses cynllunio.

 

Nodwyd nad oedd tystiolaeth wedi ei gyflwyno o unrhyw broblemau a fu gyda’r eiddo o safbwynt atal trosedd ac anhrefn ac nad oedd yr Heddlu wedi cyflwyno unrhyw sylwadau. Nid oedd yr Is-bwyllgor felly wedi ei berswadio y byddai caniatáu’r cais yn tanseilio’r egwyddor o atal trosedd ac anhrefn.

 

Roedd yr Is-bwyllgor yn cydnabod pryderon a godwyd gan y gwrthwynebwyr ond roedd o’r farn bod yr oriau agor diwygiedig yn rhai rhesymol iawn gyda’r amodau a gynigiwyd gan yr ymgeisydd yn addas.  Nodwyd nad oedd angen trwydded ar gyfer chwarae cerddoriaeth gefndir sef bwriad yr ymgeisydd. Yng ngoleuni hyn a diffyg tystiolaeth o broblemau, nid oedd yr Is-bwyllgor wedi ei berswadio y byddai caniatáu’r cais yn tanseilio’r egwyddor o atal niwsans cyhoeddus. 

 

Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i’r pryderon am ddiogelwch y fynedfa ac roedd yr Is-bwyllgor yn fodlon bod y mater yn cael sylw drwy’r broses gynllunio briodol gyda’r ymgeisydd wedi cadarnhau y byddai unrhyw newidiadau priodol yn cael eu gwneud.  Nid oedd yr Is-bwyllgor felly wedi ei berswadio y byddai caniatáu’r cais yn tanseilio’r amcan o sicrhau diogelwch cyhoeddus.

 

Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth oedd yn berthnasol i’r amcan o warchod plant rhag niwed.

 

O dan yr amgylchiadau roedd yr Is-bwyllgor yn fodlon bod y cais yn gydnaws â’r pedwar amcan trwyddedu, ac felly caniatawyd y cais.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i bawb oedd wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Ategwyd bod gan bob parti i’r cais yr hawl i gyflwyno apêl yn Llys Ynadon Caernarfon yn erbyn penderfyniad yr Is-bwyllgor. Dylid cyfeirio unrhyw apêl o’r fath drwy roi rhybudd o apêl i’r Prif Weithredwr, Llys Ynadon Llandudno, Llandudno, o fewn cyfnod o 21 diwrnod gan gychwyn â’r dyddiad y bydd yr apelydd yn derbyn llythyr (neu gopi ohono) yn cadarnhau’r penderfyniad.

 

Dogfennau ategol: