Agenda item

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

Penderfyniad:

 

Bod y pwyllgor craffu yn cyfeirio’r mater yn ôl i’r Cabinet i’w ail-ystyried ar y sail na chafwyd ymateb digonol i’r ail reswm dros alw i mewn, sef:-

 

2.Nid yw’r Adroddiad yn cymryd i ystyriaeth ddyfodol Tai a Gwaith fydd yn dod i rym yn y Pentref .

 

(a) Mae Datblygiad Newydd o godi Gwesty Newydd fydd yn creu beth bynnag 40 o swyddi llawn amser yn yr ardal - mi fydd y Gweithwyr a’u Teulu angen adnoddau yn cynnwys Addysg i ein plant. 

 

(b) Mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai (sydd yn berchen tir yn y pentref) ar hyn o bryd yn edrych i godi mwy o dai - mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod grant ar gael i ddatblygu y tir yma i godi o bosib 15 o dai. 

 

Mae’r Gymdeithas tai wedi cadarnhau fod cynlluniau wedi gwneud yn barod ar safle Bryn Garmon. 

 

Nid yw’r adroddiad yn sôn dim am y cynllun newydd gan yr Adran Tai ac Eiddo a dim am y datblygiadau sydd yn mynd ymlaen yn y Pentref ac felly nid yw’r Adran Addysg wedi ymateb i ofynion Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol wrth beidio gwneud hyn.”

 

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Gwasanaeth Democratiaeth yn nodi bod y penderfyniad a ganlyn wedi ei alw i mewn i’w graffu, yn unol ag Adran 7.25 o Gyfansoddiad y Cyngor:-

 

Eitem 8: Ysgol Abersoch, cyfarfod Cabinet 28.9.21

 

“Cadarnhawyd yn derfynol y cynnig a roddwyd drwy rybudd statudol, i gau Ysgol Abersoch ar 31 Rhagfyr 2021, a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Ionawr, 2022, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018.”

 

Eglurodd y Cadeirydd y gwnaethpwyd y cais i alw’r penderfyniad i mewn i’w graffu gan y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Elwyn Jones a hithau o fewn y gofynion a’r amserlen angenrheidiol.

 

Nodwyd bod y rhesymau dros alw i mewn, sef yr agweddau o’r penderfyniad yr ystyrid y dylid eu craffu, ac sydd o fewn gofynion Cyfansoddiadol, wedi eu nodi fel a ganlyn:

 

“1. Mae’r Adroddiad yn anghywir ac yn gamarweiniol rhan effaith ar y Gymuned, er enghraifft iaith a diwylliant Cymraeg - yn y tabl ar dudalen 714 mae yn dweud nad oes dim effaith ar yr Iaith.

 

2. Nid yw’r Adroddiad yn cymryd i ystyriaeth ddyfodol Tai a Gwaith fydd yn dod i rym yn y Pentref.

 

(a) Mae Datblygiad Newydd o godi Gwesty Newydd fydd yn creu beth bynnag 40 o swyddi llawn amser yn yr ardal - mi fydd y Gweithwyr a’u Teulu angen adnoddau yn cynnwys Addysg i ein plant.

(b) Mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai (sydd yn berchen tir yn y pentref) ar hyn o bryd yn edrych i godi mwy o dai - mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod grant ar gael i ddatblygu y tir yma i godi o bosib 15 o dai.

Mae’r Gymdeithas tai wedi cadarnhau fod cynlluniau wedi gwneud yn barod ar safle Bryn Garmon.

Nid yw’r adroddiad yn sôn dim am y cynllun newydd gan yr Adran Tai ac Eiddo a dim am y datblygiadau sydd yn mynd ymlaen yn y Pentref ac felly nid yw’r Adran Addysg wedi ymateb i ofynion Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol wrth beidio gwneud hyn.

 

3. Mae pryder wedi ei ddatgan rhan y ffordd droed rhwng Abersoch a Sarn Bach mae yr Adran addysg yn dweud fod cyswllt wedi bod gyda’r Adran Ffyrdd ond nid oes dim byd pendant wedi ei gyflwyno rhan datrys y risg yma sydd yn rhoi disgyblion mewn peryg. Mae’r Adran Addysg yn sôn am drefniadau cludiant sydd wrth gwrs yn ychwanegu at hinsawdd ac yn enghraifft ddrwg i’r plant ar sut mae’r Cyngor yn cymryd i ystyriaeth effaith ar hinsawdd.

 

4. Mae un plentyn yn disgyn allan o’r cynnig i gael cludiant oherwydd polisïau oed - yn y dyfodol pan fydd rhifau plant yn cynyddu oherwydd (a)  a (b) mae’n debyg bydd plant eraill yn cael gwrthod y cludiant yma ac felly yn dioddef rhan eu haddysg. 

 

5.Y penderfyniad ydi i gau yr ysgol yn ganol y flwyddyn ysgol a does dim amheuaeth fod hyn am fod yn ddryslyd i’r plant ac eto mae hyn yn cael effaith negyddol ar eu haddysg does dim eglurhad pam a beth ydi y rhesymeg yn fan hyn.

 

Er mwyn cynorthwyo’r pwyllgor i graffu ar y mater yn unol â’r agweddau o’r penderfyniad yr ystyrid y dylid eu craffu, cyflwynwyd y dogfennau isod i’r pwyllgor craffu hefyd:-

 

·         Atodiad 1 – ymateb yr Adran Addysg i’r agweddau o’r penderfyniad yr ystyrid y dylid eu craffu

·         Atodiad 2 – Taflen benderfyniad y Cabinet (Eitem 8, 28.9.21)

·         Atodiad 3 – adroddiad y Cabinet (Eitem 8, 28.9.21)

 

Eglurodd y Swyddog Monitro y cyd-destun i benderfyniad y Cabinet ym mis Medi (fel yr amlinellwyd yn y rhan cyntaf o Atodiad 2 i’r adroddiad).

 

Gosododd yr Aelod Cabinet y cyd-destun, gan nodi:-

 

·         Ei fod o’r farn bod yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 28 Medi wedi ymdrin yn benodol â’r gwrthwynebiadau oedd yn ymwneud â’r effaith ar y gymuned ac ar yr iaith Gymraeg, datblygiadau posib’ yn yr ardal, cludiant a theithio a dyddiad gweithredu’r cynnig.

·         Y bu i’r materion hyn hefyd gael eu trafod ymhellach yn ystod cyfarfod y Cabinet, cyn dod i benderfyniad terfynol.

·         Y byddai’r cynnig i gau Ysgol Abersoch a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol Sarn Bach, nid yn unig yn ymateb i’r heriau sy’n wynebu Ysgol Abersoch, ond hefyd yn arwain at gyfleoedd mwy cyson i blant y dalgylch, drwy anelu at ddyheadau strategol y Cyngor i gynnig addysg o’r ansawdd uchaf bosib’ i bob disgybl.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd ynglŷn â’r penderfyniad i gau Ysgol Abersoch yng nghanol blwyddyn ysgol, cadarnhawyd bod digon o amser i baratoi ar gyfer trosglwyddo disgyblion i Ysgol Sarn Bach.  Mae yna ddarn o waith i’w wneud o ran lle mae rhieni yn dewis gyrru eu plant a’r ail gam fyddai llunio cynllun pontio manwl gyda staff yr ysgolion dan sylw, er mwyn sicrhau cefnogaeth i’r plant drwy’r cyfnod trosglwyddo.  Nodwyd hefyd bod yr Adran wedi ymateb i sefyllfa gyffelyb o’r blaen, megis pan sefydlwyd Ysgol y Garnedd newydd ym Mangor.

 

Gwahoddwyd yr aelodau oedd wedi galw’r penderfyniad i mewn i gyflwyno eu sylwadau.  Nodwyd:-

 

·         Bod y Cabinet wedi dilyn llwybr di-droi nôl i gau Ysgol Abersoch, gan ddiystyru’r 3,000 o enwau oedd wedi gwrthwynebu, naill ai drwy ddeiseb neu sylwadau unigol.  Diystyrwyd y tai newydd oedd yn cael eu codi yn Abersoch, a’r swyddi newydd oedd ar fin cael eu creu yn y pentref, ac ni roddwyd ystyriaeth wirioneddol i effeithiau’r penderfyniad ar y Gymraeg yn y pentref, na’r effaith ar lywodraethwyr, rhieni na disgyblion, sef yr ynys o Gymreictod yn y pentref.

·         Bod y dadleuon dros gau’r ysgol yn amwys, a bod geiriau megis ‘efallai’, ‘o bosib’ neu ‘mae’n debygol’ yn codi’n aml yn yr adroddiadau.

·         Nad oedd modd cynnal ymgynghoriad teg a chynhwysfawr yng nghanol y pandemig.

·         Bod y Ddeddf Trefniadaeth Ysgolion yn nodi y dylai awdurdodau addysg ragdybio yn erbyn cau ysgol.

·         Mai mater o lanw a thrai yw poblogaeth ysgol.  Derbynnid bod y niferoedd wedi gostwng ar hyn o bryd, ond roedd rhagdybiaeth y byddai yna 11-12 o ddisgyblion yn yr ysgol y flwyddyn nesaf a’r flwyddyn ganlynol.  Roedd dros 20 o ddisgyblion yn y dalgylch yn mynd i ysgolion eraill, a dyna, yn anffodus, sy’n digwydd pan mae dyfodol ysgol dan fygythiad.

·         Ei bod yn drueni na roddwyd ystyriaeth i opsiynau eraill, megis ffederaleiddio.

·         Na welid unrhyw fantais symud 7 plentyn i Ysgol Sarn Bach.

 

Mewn ymateb i’r sylwadau hyn, nododd y Pennaeth Addysg:-

 

·         Bod y mater o gynnal yr ymgynghoriad yn ystod cyfnod pandemig wedi’i graffu eisoes gan y pwyllgor hwn, ac nad oedd hynny’n un o’r seiliau dros alw’r penderfyniad i mewn.

·         Bod y rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgol yn benodol ar gyfer ysgolion sydd wedi’u dynodi’n rhai bach a gwledig.  Nid dyna’r achos yn Abersoch, ond er mwyn cynnig cefnogaeth a bod yn dryloyw, roedd yr Adran wedi ymdrin â’r broses fel pe byddai’n ysgol fach a gwledig.

 

Rhoddwyd cyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau. 

 

Nododd aelod ei fod yn credu bod y ddogfennaeth helaeth a dderbyniwyd yn cyfarch y rhesymau dros’r penderfyniad i mewn.

 

Mewn ymateb i gwestiynau, nodwyd:-

 

·         O ran yr effaith ar yr iaith Gymraeg ac ar y gymuned, bod asesiadau effaith wedi’u gwneud ar yr effaith bosib’ ar y gymuned a’r iaith Gymraeg drwy gydol y broses.  Gan fod yr asesiad o ran cau ysgol yn nodi y byddai yna effaith ar agweddau cymunedol o’r ysgol, ac o golli’r ysgol yn y gymuned, edrychwyd ar beth allai’r Cyngor ei wneud i liniaru’r effeithiau negyddol posib’.

·         Bod yr Awdurdod yn gwneud popeth i annog trafodaethau rhwng yr ysgol amgen ac Ysgol Abersoch fel bod modd pontio’r profiadau da mae’r disgyblion wedi gael yn Ysgol Abersoch i’r ysgol amgen.  Roedd Ysgol Abersoch wedi bod yn weladwy iawn yn y pentref, ac roedd angen annog yr ysgol amgen i sicrhau bod y cydweithio gyda chymuned Abersoch yn parhau. 

·         Bod sefyllfa’r iaith Gymraeg yn gryf yn Ysgol Sarn Bach, gyda 57% o’r disgyblion yn dod o gartrefi Cymraeg, o gymharu â 33% yn Ysgol Abersoch.  Golygai hynny y byddai yna fwy o gyfleoedd i’r disgyblion ymarfer yr iaith Gymraeg o fewn y dosbarth ac ar yr iard.  Roedd Ysgol Abersoch wedi gweithio’n galed i ddatblygu dwyieithrwydd disgyblion ac wedi hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg, ac roedd y disgwyliad yr un mor uchel ar Ysgol Sarn Bach.

·         O ran niferoedd plant, bod ffigurau Medi 2020 yn dangos bod yna 26 o blant 3-8 oed yn byw yn y dalgylch, gyda 5 ohonynt (19%) yn dewis mynychu Ysgol Abersoch a 21 (81%) yn dewis mynychu ysgolion all-dalgylch.  Ym mis Medi eleni, roedd 20 o blant 3-8 oed yn byw yn y dalgylch, gyda 4 ohonynt (20%) yn dewis mynychu Ysgol Abersoch ac 16 (80%) yn dewis mynychu ysgolion all-dalgylch.  O ran y sefyllfa bresennol, mae 7 plentyn yn mynychu Ysgol Abersoch, 4 ohonynt o’r dalgylch, a 3 yn all-dalgylch.

·         Bod teithio yn rhan allweddol o bob adroddiad i’r Cabinet.  Darperir cludiant eisoes ar gyfer disgyblion oedd yn mynd i Ysgol Sarn Bach o Flwyddyn 4 ymlaen, ac ni chredir y byddai darparu cludiant ychwanegol ar gyfer disgyblion Ysgol Abersoch yn arwain at gostau ychwanegol nac yn effeithio’n andwyol ar ôl-troed carbon.

 

Gwahoddwyd yr Aelod Lleol i gyflwyno sylwadau.  Nododd:-

 

·         Y dymunai ddiolch i’w gyd-aelodau am alw’r penderfyniad i mewn, a hefyd i lywodraethwyr yr ysgol, sydd wedi brwydro mor galed, ac i’r staff a’r plant a’r rhieni sydd wedi parhau i anfon eu plant i’r ysgol.

·         Bod yna lawer o gwestiynau ynglŷn â’r rhesymau dros symud plant yng nghanol blwyddyn ysgol.

·         Bod cynllun i godi 12-15 tŷ fforddiadwy yn y pentref yn mynd yn ei flaen, ac y byddai hyn yn cynyddu nifer y plant yn yr ardal dros nos.

·         Ei bod yn debygol iawn hefyd y byddai cynllun i godi gwesty yn Abersoch yn mynd rhagddo, ac yn creu swyddi newydd yn yr ardal.

·         Nad oedd yr adroddiad yn cyfeirio at ddyfodol y dalgylch na’r pentref, ac felly’n diystyru egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

·         Y dadleuwyd yn y Cyngor llawn yn ddiweddar y dylai’r premiwm treth cyngor gael ei wario yn yr ardaloedd lle mae’r dreth yn cael ei chasglu, ac nad oedd cyfeiriad yn yr adroddiad at unrhyw ymdrech i ddefnyddio arian y premiwm i geisio ariannu’r ysgol.

·         Bod un ysgol gyfagos ymhell dros gapasiti, ond na chafwyd eglurhad pam bod hynny wedi gallu digwydd.

·         Gan nad oedd un plentyn am gael cludiant i Ysgol Sarn Bach oherwydd polisi oedran y Cyngor, byddai’n cael ei amddifadu o addysg am flwyddyn.

·         Na ddeellid y brys i gau’r ysgol erbyn 31 Rhagfyr eleni, yn enwedig pan fo gwybodaeth newydd yn dod i’r golwg.

·         Y byddai’r effaith ar y diwylliant Cymraeg a’r iaith Gymraeg yn ergyd drom i’r ymdrechion a fu i gadw’r iaith yn fyw yn y pentref.

·         Na ddeellid pam bod angen symud y plant cyn creu’r llwybr diogel i gerddwyr o Abersoch i Sarn Bach.

·         Bod gan rieni'r hawl i anfon eu plant i unrhyw ysgol, a phwy oedd i ddweud y byddai rhieni Abersoch yn anfon eu plant i Sarn Bach?  Nid oedd neb yn gwybod eto i ble y byddai’r plant yn mynd, na sut.

·         Bod penderfyniad y Cabinet yn warthus, ac nad oedd yr adroddiadau yn ateb yr un o’r cwestiynau.

·         Na ddeellid pam nad yw Ysgol Abersoch wedi ei chofrestru fel ysgol wledig.  Cafwyd ar ddeall mai Llywodraeth Cymru sy’n penderfynu ar hyn, ond roedd Llywodraeth Cymru yn dweud bod rhaid gofyn y cwestiwn i’r Cyngor.  Hefyd, dywedwyd ar un adeg na ymgynghorwyd â’r Cyngor ynglŷn â hyn, ond roedd Llywodraeth Cymru yn dweud bod yna 3 ymgynghoriad wedi bod.

·         Bod Ysgol Abersoch yn ysgol hynod o dda, ac y mawr obeithiai y byddai’r pwyllgor yn ystyried gyrru’r mater i’r Cyngor llawn am benderfyniad.

 

Mewn ymateb i’r sylwadau hyn, eglurodd y Swyddog Monitro:-

 

·         Gan na chafodd penderfyniad y Cabinet ym mis Mehefin eleni i gyhoeddi’r rhybudd statudol ei alw i mewn i’w graffu, bod hynny’n dirwyn y broses ymgynghori i ben.

·         Mai rôl y Cabinet ym mis Medi oedd ystyried y gwrthwynebiadau i rybudd statudol oedd wedi’i gyhoeddi, a rôl y pwyllgor hwn yw ystyried ymateb y Cabinet i’r gwrthwynebiadau hynny, a bod honno’n drefn statudol gyda chyfnod statudol o’i chwmpas.

·         Petai’r pwyllgor hwn yn gyrru’r mater yn ôl i’r Cabinet gyda phwyntiau nad oedd yn rhan o’r gwrthwynebiadau, neu’n faterion newydd, ni fyddai’r Cabinet mewn sefyllfa i gymryd y rheini i ystyriaeth.

·         Bod gan y pwyllgor yr hawl i gyfeirio’r mater i’r Cyngor llawn i barhau â’r broses graffu, ond byddai’n rhaid bod yn glir am y rhesymeg dros wneud hynny.  Hefyd, gan y byddai’r cyfnod 16 wythnos i gadarnhau’r rhybudd statudol yn dod i ben ganol Tachwedd, byddai’n rhaid galw cyfarfod arbennig o’r Cyngor mewn da bryd i gyfeirio’r mater yn ôl i’r Cabinet cyn i’r rhiniog statudol gael ei basio.

 

Mewn ymateb i’r pwynt diwethaf, awgrymodd yr Aelod Lleol nad oedd y ddadl ein bod yn rhedeg allan o amser yn dal dŵr, oherwydd y dylem fod wedi cymryd yr amserlen statudol i ystyriaeth yn ystod yr holl broses.  Mewn ymateb, nododd y Swyddog Monitro ei bod yn anghyffredin gofyn i’r Cyngor llawn ymgymryd â’r rôl craffu, a beth bynnag fyddai rôl y Cyngor llawn, byddai’n ofynnol i’r mater fynd yn ôl i’r Cabinet i’w benderfynu.

 

Ar bwynt o gywirdeb, nododd y Pennaeth Addysg fod sylw’r Aelod Lleol fod un disgybl ddim yn gymwys i gael cludiant i Ysgol Sarn Bach yn gamarweiniol, a bod yr adroddiad yn cyfarch y cludiant i’r disgybl meithrin.  Atebodd yr Aelod Lleol nad dyna gafodd ei ddweud yn y Cabinet.  Mewn ymateb, eglurodd y Pennaeth Addysg fod yr Adran wedi adolygu’r sefyllfa unigol yn dilyn y Cabinet, ac wedi gwneud eithriad i’r polisi i sicrhau bod y disgybl yn cael cludiant i’r ysgol.

 

Nododd aelod:-

 

·         Ei fod yn edmygu dygnwch ymgyrch daer y gymuned leol, yn cynnwys yr Aelod Lleol, y llywodraethwyr a’r rhieni a’r disgyblion a chyn-ddisgyblion, oedd wedi pledio eu hachos dros gadw’r ysgol yn agored er lles y plant a’r gymuned.

·         Er hynny, roedd hefyd yn gweld dadl y Cabinet dros gau ysgol gyda 7 disgybl, ac nad oedd y ffigwr yma’n hyfyw, er cystal yr addysg.

·         Bod y llywodraethwyr a’r rhieni yn teimlo’n rhwystredig nad ydynt wedi cael cyfarfod cyhoeddus wyneb yn wyneb gyda’r Awdurdod, a holwyd a oedd modd i’r Cabinet ystyried cynnal cyfarfod o’r fath er tegwch i bawb.

 

Mewn ymateb i’r sylw diwethaf, eglurodd yr Aelod Cabinet y cynhaliwyd cyfarfodydd cyhoeddus cyn cyfnod y pandemig.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod y pwyllgor craffu yn cyfeirio’r mater yn ôl i’r Cabinet i’w ail-ystyried ar y sail na chafwyd ymateb digonol i’r ail reswm dros alw i mewn, sef datblygiadau tai a gwesty yn yr ardal.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd gwelliant bod y pwyllgor craffu’n cyfeirio’r mater i’r Cyngor llawn oherwydd bod y mater yn llawer ehangach nag Abersoch, a bod angen rhoi cyfle i holl aelodau’r sir gael siawns i ymateb i hyn.  Mewn ymateb i’r gwelliant, eglurodd y Swyddog Monitro nad oedd modd gofyn i’r Cyngor drafod yr holl broses trefniadaeth ysgolion, ac nad oedd y gwelliant yn golygu dim mwy na gofyn i’r Cyngor gyflawni’r rôl craffu yng nghyd-destun y pwynt penodol, sef yr ymateb i’r gwrthwynebiadau.  Nodwyd hefyd bod angen bod yn glir beth oedd y rhesymeg dros ofyn i’r Cyngor llawn gyflawni’r rôl craffu yn yr achos hwn.

 

Nododd aelod na chredai bod gyrru’r mater yn ôl i’r union bobl oedd wedi gwneud y penderfyniad yn y lle cyntaf yn ddemocrataidd, ac y byddai’n fwy agored ac yn fwy tryloyw petai’r mater yn mynd gerbron y Cyngor llawn.

 

Er eglurder, cadarnhawyd mai’r gwelliant oedd bod y pwyllgor craffu’n cyfeirio’r mater i’w graffu mewn cyfarfod arbennig o’r Cyngor o fewn yr wythnos neu ddwy nesaf (i gyd-fynd â’r amserlen statudol), a bod hynny ar y sail na chafwyd ymateb digonol i’r 5 rheswm dros alw i mewn.

 

Pleidleisiwyd ar y gwelliant, ac fe ddisgynnodd.

 

Pleidleisiwyd ar y cynnig gwreiddiol i gyfeirio’r mater yn ôl i’r Cabinet i’w ail-ystyried ar y sail na chafwyd ymateb digonol i’r ail reswm dros alw i mewn, sef datblygiadau tai a gwesty yn yr ardal, ac fe gariodd.

 

PENDERFYNWYD bod y pwyllgor craffu yn cyfeirio’r mater yn ôl i’r Cabinet i’w ail-ystyried ar y sail na chafwyd ymateb digonol i’r ail reswm dros alw i mewn, sef:-

2.Nid yw’r Adroddiad yn cymryd i ystyriaeth ddyfodol Tai a Gwaith fydd yn dod i rym yn y Pentref .

(a) Mae Datblygiad Newydd o godi Gwesty Newydd fydd yn creu beth bynnag 40 o swyddi llawn amser yn yr ardal - mi fydd y Gweithwyr a’u Teulu angen adnoddau yn cynnwys Addysg i ein plant. 

(b) Mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai (sydd yn berchen tir yn y pentref) ar hyn o bryd yn edrych i godi mwy o dai - mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod grant ar gael i ddatblygu y tir yma i godi o bosib 15 o dai. 

Mae’r Gymdeithas tai wedi cadarnhau fod cynlluniau wedi gwneud yn barod ar safle Bryn Garmon. 

Nid yw’r adroddiad yn sôn dim am y cynllun newydd gan yr Adran Tai ac Eiddo a dim am y datblygiadau sydd yn mynd ymlaen yn y Pentref ac felly nid yw’r Adran Addysg wedi ymateb i ofynion Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol wrth beidio gwneud hyn.”

 

 

Dogfennau ategol: