Agenda item

Cyflwyno trosolwg o’r cynlluniau ar gyfer gweithio i'r dyfodol a nodi’r gefnogaeth a gynigir i staff yng nghyswllt llesiant meddyliol. Gwahoddir y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i ystyried y wybodaeth a  gyflwynir

Penderfyniad:

  • Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynlluniau ar gyfer gweithio i’r dyfodol ynghyd a nodi’r gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig i staff yng nghyswllt llesiant meddyliol

 

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol mewn ymateb i gais gan aelodau’r Pwyllgor i dderbyn gwybodaeth am gynlluniau’r Cyngor yng nghyswllt trefniadau gweithio i’r dyfodol a hefyd y ddarpariaeth ar gyfer cefnogi llesiant meddyliol staff.  Adroddwyd y byddai’r weledigaeth ar gyfer gweithio i’r dyfodol yn cael ei chyflwyno’n ffurfiol i gyfarfod o’r Cabinet ar y 15 o Chwefror 2022.

 

Adroddwyd bod cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal i drin a thrafod materion lles,  trefniadau gwaith ac o adeiladu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau. Cyfeiriwyd at y prif yrwyr ar gyfer mabwysiadu trefniadau gweithio newydd ac at rai o’r egwyddorion oedd yn sylfaen ar gyfer trefniadau gweithio’n hyblyg. Pwysleisiwyd, petai amgylchiadau’r swydd yn caniatáu, bydd unrhyw drefniadau gweithio yn hyblyg yn wirfoddol i aelodau staff. Amlygwyd bod staff yn cael eu hannog i drafod eu sefyllfa yn rheolaidd gyda’u rheolwyr llinell gyda llesiant staff yn ganolog i’r trefniadau newydd. Yn dilyn cynnal ymgynghoriad gyda staff ac mewn ymateb i’r weledigaeth o weithio i’r dyfodol, nodwyd bod addasiadau ar waith i swyddfeydd er mwyn hwyluso’r drefn newydd  o weithio, i adolygu amodau gwaith a pholisïau cyflogaeth ac o ddarparu rhaglen hyfforddiant fyddai’n cynnwys sgiliau arwain a chynnal timau hybrid.

 

Nodwyd bod y weledigaeth yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth weithio o bell, gyda’r nod o alluogi 30% o weithlu Cymru i weithio yn agos / neu o’u cartrefi. Ategwyd bod y gefnogaeth a ddarperir ar gyfer llesiant ac iechyd staff gan y Cyngor yn cael ei gydnabod ar “Lefel Aur” Safon Iechyd Corfforaethol Llywodraeth Cymru.

 

Diolchwyd am yr adroddiad.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:

·         Gweithlu wedi gorfod ymdopi gyda chostau gwres, trydan a ffôn dros gyfnod y pandemig - angen ystyried cyfraniadau treth incwm i’r dyfodol

·         Cyngor newydd mis Mai – sicrhau cysylltiad wyneb yn wyneb a’r gallu i gyd-drafod

·         Yng nghyd-destun lles staff, anodd adnabod problemau o weithio o adre

·         Cymeradwyo’r weledigaeth a’r pwyslais ar hyblygrwydd

·         Rhagweld cyfleoedd i weithwyr o Dde'r Sir i geisio am swyddicanolog

·         Angen sicrhau bod yr elfen o weithio mewn tîm yn cael ei gynnal

·         Cais i sicrhau bod prentisiaid yn cael cyfleoedd priodol o ddatblygu eu cymeriadau o gydweithio fel tîm

 

Mewn ymateb i sylw bod angen cwblhau gwaith sylweddol i wneud y swyddfeydd yn ddiogel, nodwyd mai'r Adran Tai Ac Eiddo sy’n arwain ar y gwaith ond eu bod megis dechrau adnabod yr angen ynghyd a siâp y swyddfeydd. Nodwyd bod un swyddfa eisoes wedi ei haddasu a dyma fydd y templed ar gyfer eraill.

 

Yng nghyd-destun treth incwm, nodwyd bod staff wedi cael eu hysbysu o reoliadau HMRC a chanran wedi manteisio ar gymorth / lwfans treth am weithio o adre. Yng nghyd-destun costau teithio a chyfeiriad yn yr adroddiad, ‘bydd gan bob aelod o staff safle gwaith corfforaethol enwebedig o hyd, a gallent hawlio treuliau teithio a chynhaliaeth ohoni, ac felly ni fydd newid i’r polisi presennol ar hawlio costau teithio’, nodwyd bod trafodaethau wedi eu cynnal gydag Undebau ond na fydd unrhyw addasiadau yn cael eu gwneud i gytundebau gwaith o ran costau teithio busnes. Bydd angen ail ymweld â’r mater os angen newid ‘canolfan gwaith’ i’r dyfodol.

 

Derbyniwyd y sylwadau am fanteision cyfathrebu wyneb yn wyneb a chydnabuwyd yr angen am bwysigrwydd cynnal sgyrsiau ymysg staff ac ymysg Aelodau ynghyd a chynnig cefnogaeth i brentisiaid. Addawodd Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol y byddai pob ymdrech yn cael ei wneud i ymateb yn gadarnhaol i hyn.

 

PENDERFYNWYD:

·         Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynlluniau ar gyfer gweithio i’r dyfodol ynghyd a nodi’r gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig i staff yng nghyswllt llesiant meddyliol

 

Dogfennau ategol: