Agenda item

·         Network Rail

·         Trafnidiaeth Cymru

·         Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

 

Cofnod:

NETWORK RAIL

 

Croesawyd Richard Griffiths (Pennaeth Cyfathrebu Network Rail ar gyfer Cymru a'r Gorllewin) a Sara Crombie (Rheolwr Cyfathrebu Network Rail) i’r cyfarfod

 

Diweddariad ar uwchraddio traphont Abermaw

 

Cyflwynwyd lluniau a ffeithiau allweddol ar waith a gwblhawyd ar y draphont hyd yma. Nodwyd bod y gwaith wedi bod yn heriol ac yn ffisegol anodd i’r gweithwyr oherwydd amodau gwaith yn ymwneud a’r tywydd a bod y bont hefyd mewn cyflwr llawer gwaeth nag a ystyriwyd ar y dechrau. Adroddwyd mai’r bwriad gwreiddiol oedd cau'r draphont am un cyfnod rhwng Medi a Rhagfyr 2022, ond i leihau'r effaith ar wasanaethau rheilffyrdd, y gymuned a'r economi leol penderfynwyd cau’r lein am ddau gyfnod byrrach fel bod modd ailagor y rheilffordd ar gyfer hanner tymor yr ysgol a chyfnod y Nadolig.

 

Caewyd y rheilffordd rhwng Machynlleth a Pwllheli am bum wythnos o nos Sul, 11 Medi tan ddydd Sadwrn, 15 Hydref gan ailagor am bedair wythnos i  gynnwys hanner tymor. Yr ail gyfnod cau oedd o nos Sul, 13 Tachwedd gyda bwriad o ailagor dydd Sadwrn, 10 Rhagfyr ar gyfer cyfnod y Nadolig. Ategwyd nad oedd dyddiau gweithio ar y draphont yn ystod 2023 wedi eu cadarnhau.

 

Diweddariad ar draphont Aberdyfi, Y Bwthyn a Leri

 

Yn ogystal â'r gwaith yn Abermaw, adroddwyd bod gwaith atgyweirio hefyd yn cael ei wneud i Draphontydd Dyfi, Leri a’r Bwthyn. Adroddwyd bod cyflwr gwael i draphont Aberdyfi – angen adnewyddu’r strwythur yn llawn. Cyflwynwyd lluniau i arddangos cyflwr y pren a’r gwaith dur.

 

Ategwyd bod gwaith adnewyddu trac yn cael ei gwblhau yn Nhywyn, a bod Network Rail yn cymryd pob mantais posib o wneud gwaith cynnal a chadw tra bod y rheilffordd wedi cau. Nodwyd bod gwaith ar gyfer 2023 yn cael ei drefnu ar y cyd  gyda Trafnidiaeth Cymru a’r Gwasanaeth Cludo Nwyddau.

 

Diolchwyd am y diweddariad. Nododd y Cadeirydd bod y Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r buddsoddiad.

 

Sylwadau a materion eraill a godwyd yn ystod y drafodaeth:

·         Bod y gwaith adnewyddu traciau yn Nhywyn yn dod yn ei flaen yn dda

·         Bod problemau gyda thrafnidiaeth i’r ysgolion yn ystod y cyfnod cau wedi ei datrys

·         Diolch i gydweithio da rhwng asiantaethau ar gael gosod pont newydd dros y rheilffordd yn Aberdyfi

·         Da gweld arian yn cael ei fuddsoddi a gwaith yn cael ei gwblhau ar hyd y rheilffordd.

·         Diolch i’r swyddogion lleol am eu gwaith o godi ymwybyddiaeth at ddiogelwch y rheilffordd

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chroesfan rheilffordd Harlech ac a fu unrhyw ostyngiad mewn tresmasu ers yr ymgyrch a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn, nodwyd nad oedd asesiadau risg wedi ei wneud ar groesfannau penodol ond bod ymgyrch codi ymwybyddiaeth wedi ei wneud gyda’r cyhoedd ac mewn ysgolion. Nodwyd y byddai modd cyfeirio gwybodaeth am ddiogelwch Croesfan Harlech yn uniongyrchol at y Cynghorydd Owen.

                                                           

TRAFNIDIAETH CYMRU

 

Croesawyd Gail Jones, Trafnidiaeth Cymru i’r cyfarfod i gyflwyno diweddariad ar weithgareddau Trafnidiaeth Cymru.

 

Amlygwyd bod y gwaith o osod diffibrilwyr achub bywyd yng ngorsafoedd rheilffordd Trafnidiaeth Cymru wedi ei gwblhau a bod rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant ac ymwybyddiaeth gydag ysgolion wedi ei drefnu.

 

Sylwadau a materion eraill a godwyd yn ystod y drafodaeth:

·         Gyda’r rheilffordd wedi cau, y bysus cludo plant i’r coleg ym Mhwllheli yn cyrraedd yn hwyr

·         Siomedig nad yw llythyrau / e-byst yn cael eu cydnabod gan swyddogion Trafnidiaeth Cymru – hyn yn gwneud gwaith ymateb i gwynion / sylwadau etholwyr yn anodd

·         Cwynion bod gyrwyr y bysus sydd wedi cymryd lle'r trenau yn anghwrtais gyda theithwyr

·         Cwynion bod y bysus yn pasio teithwyr heb stopio

·         Amseroedd y bws T2 wedi eu haddasu ac nid ydynt bellach yn cyd-fynd gydag amseroedd y trenau. Nid yw’r Bws T2 bellach yn stopio yng ngorsaf Rheilffordd Porthmadog.

 

 

·         Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn a gweld ymateb Network Rail a Trafnidiaeth Cymru i ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru ar Lifogydd a Newid yr Hinsawdd (gan ystyried ardal Pwllheli yn benodol oherwydd bod rhannau o’r arfordir yn fregus ac ystyriaeth pryderon tymor hir), nododd y swyddogion y byddent yn holi eu sefydliadau ac yn ymateb yn uniongyrchol i’r Cynghorodd Richard Glyn Roberts

 

HEDDLU TRAFNIDIAETH BRYDEINIG

 

Nid oedd cynrychiolydd o Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig yn bresennol i gyflwyno adroddiad. Amlygwyd nad oedd ymateb wedi ei dderbyn gan Yr Arolygydd Karl Anderson ac er bod swyddog arall wedi ei apwyntio, gadawodd ar ôl 4 wythnos. Maent bellach yn y broses o hyfforddi swyddog arall. Amlygwyd siom nad oedd cynrychiolydd o’r Heddlu yn bresennol.

 

Diolchwyd am y diweddariadau