Agenda item

I dderbyn ymateb i gwestiynau ffurfiol a dderbyniwyd

 

Cofnod:

Cyngor Tref Abermaw

 

Cwestiwn:

“Bydd y trenau newydd yn lleihau capasiti a nifer y toiledau. Dywedodd Trafnidiaeth Cymru wrthym i ddechrau y byddem yn cael trenau 3 cherbyd a fyddai’n cynyddu capasiti. Ymddengys erbyn hyn mai dim ond 2 gerbyd fydd ar y trenau newydd gyda chapasiti llai ar lein sydd eisoes yn brysur iawn ac yn orlawn yn y prif dymor. A all Trafnidiaeth Cymru gadarnhau mai 3 cherbyd fydd ar y trenau newydd?”

 

Ateb:

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn defnyddio 3 cherbyd yn ôl yr angen. Nododd GJ nad oedd wedi cael gwybod am unrhyw beth gwahanol, ond wedi anfon e-bost i wirio hyn.

 

Cwestiwn:

Nid yw'r drysau mynediad o'r swyddfa docynnau a'r lle aros i'r platfform yn agor yn awtomatig mwyach. Adroddwyd am hyn 3 blynedd yn ôl a sawl gwaith ers hynny ac nid oes dim wedi'i wneud i'w drwsio. Mae hyn yn gwneud mynediad i'r platfform yn anodd oherwydd yn y gaeaf nid yw'n bosibl gadael y drysau ar agor. Mae'n gwneud i aros yn yr ardal dan do yn amhosibl - gwell gan lawer o ddefnyddwyr hŷn y rheilffordd eistedd dan do wrth aros i'r trên gyrraedd. Os yw'r drysau ar agor yn barhaol mae'r man aros a'r swyddfa docynnau yn mynd yn oer iawn, ac ar ddiwrnodau gwyntog mae'r holl wybodaeth yn chwythu o gwmpas Allwch chi roi gwybod i ni pryd fydd y drysau'n cael eu trwsio?

 

Ateb:

Cais wedi ei wneud am archwiliad cynnal a chadw i atgyweirio’r drws ond os na ellid ei drwsio bydd rhaid cael drws newydd.

 

A fydd biniau newydd ar y platfform (tua'r Gogledd) yn cael eu newid? Mae'r biniau ar y platfform tua'r De yn fach ac mae'r un ger y brif fynedfa wedi'i symud. Oes modd edrych ar fwy o finiau?

 

Sylw wedi ei dderbyn

 

Cyngor Cymuned Llanbedr

 

Cwestiwn:

Deallwn bydd Gorsaf Talwrn Bach yn cael ei uwchraddio yn y gwanwyn, be yn union fydd y gwelliannau yma.?

 

Cais am fanylion / syniadau o’r hyn sydd ei angen mewn perthynas ag uwchraddio'r orsaf

 

Cwestiwn

Pryd fydd y trenau newydd ar waith?

 

Ateb

Bydd y trenau newydd ar waith yn 2023

 

Cwestiwn

A oes yna unrhyw adborth am waith y gwirfoddolwyr sydd wedi mabwysiadu'r orsaf yma yn Llanbedr? Mae sawl archwiliad wedi ei gynnal hyd yma.

 

Ateb:

Derbyniwyd diweddariad gan Rheilffyrdd Cymunedol

 

Bod mabwysiadwyr yr orsaf yn ymwybodol bod cyllid ar gael i osod cyfarwyddiadau o waith celf  yn yr orsaf. Ar hyn o bryd mae cyllideb i argraffu unrhyw ddyluniad ac os gellid darparu'r gwaith celf ynghyd â manylion y cyflenwr, gall yr anfoneb gael ei thalu. Ategwyd bod rheolwr yr orsaf wedi cytuno i adfywio’r lloches bresennol gyda chefnogaeth ei dîm yn y gwanwyn.

 

Bydd cynhadledd gwirfoddolwyr y Cambrian yn cael ei gynnal ym mis Chwefror 2023 (dyddiad a lleoliad i’w cadarnhau).

 

Cyswllt: Sian.jones@tfw.rail ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau ynghylch mabwysiadu gorsaf.

 

 

Cynghorydd (Tref) Trevor Roberts

 

Cwestiwn:

Pam na chafodd amserlenni gwasanaeth y rheilffordd eu postio ar y gorsafoedd yn ystod cyfnod cau Traphont Abermaw ac a fydd hyn yn cael ei gywiro pan fydd y draphont ar gau eto ymhen wythnos?

 

Ateb:

Adroddwyd bod y posteri i fyny yn ystod y cyfnod cau diwethaf. Wedi trafod gyda’r rheolwr llinell, Dave Crunkhorn, dywed bod y posteri sydd ar y gorsafoedd ar hyn o bryd yn cael eu newid ar y 19eg o Dachwedd i adlewyrchu'r newidiadau ac amseroedd newydd y trenau.

 

Cwestiwn:

A all Network Rail hysbysu’r cyfarfod pan fydd y math newydd o oleuadau rhybuddio bach yn cael eu gosod ar lwybr troed a elwir yn lleol felWaynes Footpath’ sydd i’r gogledd o’r Abermaw. Nodwyd bod y golau croesi wedi’i osod ar 2 groesfan 1 filltir ymhellach i’r gogledd, ond bod croesfan Wayne yn cludo mwy o gerddwyr na’r ddwy groesfan arall gan mai dyma’r unig groesfan sydd yn croesi o’r brif stad o dai (ardal Heol y Llan) i ganol y dref ac i’r feddygfa. Mae trigolion hŷn sy'n byw mewn tai gwarchod ar ochr ddwyreiniol y groesfan, angen defnyddio'r groesfan i'r promenâd a'r traeth.

 

Ateb:

Cynhaliwyd yr asesiad risg diwethaf ym mis Mai 2021 ac yn seiliedig ar y sgôr risg gyfredol, bydd yr un nesaf yn cael ei gynnal ym mis Awst 2023. Nodwyd bod pob croesffordd yn risg, ond ategwyd y gellid cyfeirio’r pryder i’r swyddogion perthnasol a cheisio cynnal asesiad risg cyn Awst 2023 gan wahodd y Cynghorodd Trevor Roberts i’r ymweliad safle.

 

Cwestiwn:

Mae trigolion yn pryderu am gyflwr yr arglawdd rheilffordd i'r gogledd o dwnnel rheilffordd yn Abermaw lle mae'n ymddangos bod coed a llwyni yn tyfu'n wyllt ar ddwy ochr y trac. A yw Network Rail yn gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn y maes hwn?

 

Ateb:

Gyda’r rheilffordd wedi cau, bydd modd ymweld â’r safle yn yr wythnosau nesaf.

 

Diolchwyd am y cwestiynau

 

Tynnwyd sylw at Ymgynghoriad Rheilffordd Gorllewin Canolbarth Lloegr. Er bod llawer o fuddsoddiadau arfaethedig cadarnhaol yn cael eu cynnig yn yr ymgynghoriad, ymddengys bod bwriad, o 2040,  i beidio â chaniatáu i wasanaethau Trafnidiaeth Cymru i fynd tu hwnt i Birmingham New Street (gorsaf reilffordd ganolog Birmingham). Nid yw hyn yn ystyriaeth dderbyniol oherwydd ar hyn o bryd mae gan Canolbarth Cymru a Gogledd Cymru wasanaeth i ‘Birmingham International’ lle mae'r Ganolfan Arddangos Genedlaethol; y Maes Awyr, a chyswllt gyda Llundain (yr HS2). Mae'r cysylltiadau hyn yn bwysig i dwristiaeth a busnesau, ac ni fydd unrhyw newidiadau i'r gwasanaeth presennol yn cael eu cefnogi. Anogwyd Aelodau i ymateb i’r ymgynghoriad

 

https://wmre.org.uk/our-strategies/west-midlands-rail-investment-strategy/consultation-on-the-west-midlands-rail-investment-strategy/

Dogfennau ategol: