Agenda item

I ystyried cais Mr A

 

(copi arwahan i aelodau’r Is Bwyllgor yn unig)

 

Penderfyniad:

Cofnod:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â pholisi trwyddedu Cyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas y polisi oedd gosod canllawiau ar y meini prawf wrth ystyried cais yr ymgeisydd gyda’r nod o ddiogelu’r cyhoedd drwy sicrhau :

 

       Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol

       Nad yw'r unigolyn yn fygythiad i'r cyhoedd

       Bod y cyhoedd wedi'u diogelu rhag pobl anonest

       Bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu

       Bod pobl ddiamddiffyn wedi'u diogelu

       Bod y cyhoedd yn gallu bod yn hyderus wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad ysgrifenedig ar gais a dderbyniwyd gan Mr A am drwydded gyrru cerbyd hacni/hurio preifat. Gofynnwyd i’r Is-bwyllgor ystyried y cais yn unol â’r cofnod DBS, y canllawiau ar droseddau a chollfarnau perthnasol. Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell i’r Is-bwyllgor wrthod y cais.

 

Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais gan roi gwybodaeth am gefndir y collfarnau ar ei drwydded a’i amgylchiadau personol.

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Wrth gyrraedd eu penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y canlynol :

·      GofynionPolisi Trwyddedu ar gyfer Hurio Preifat a Cherbydau Hacni Cyngor Gwynedd’

·      Ffurflen gais yr ymgeisydd

·      Adroddiad yr Adran Drwyddedu ynghyd a’r datganiad DBS

·      Sylwadau ar lafar gan yr ymgeisydd

 

Rhoddwyd ystyriaeth benodol i’r materion canlynol

 

Cefndir

 

Yn Nhachwedd 2011, derbyniodd yr ymgeisydd 3 collfarn :

·         defnyddio cerbyd heb yswiriant yn groes i Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 A143 (2). Cafodd ddirwy o £120 ac arnodiad ar ei drwydded.

·         gyrru cerbyd modur gyda gormodedd o alcohol yn groes i Ddeddf Traffig A988 A.5 (1) (A). Cafodd ddirwy o £120 a chostau o £85 a’i wahardd o yrru am 18 mis

·         gyrru cerbyd modur heb fod hynny yn unol â thrwydded - na ellid ei ardystio yn groes i Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 A.87 (1). Cafodd ddirwy o £40, arnodiad ar ei drwydded a chostau ychwanegol o £15.

 

Yn Hydref 2013 derbyniodd yr ymgeisydd gollfarn am siop ladrata yn groes i Ddeddf Dwyn 1968 A.1 a methu ac ildio i’r ddalfa ar yr amser a nodwyd, yn groes i Ddeddf Mechnïaeth 1976 A.6 (1). Cafodd ddirwy o £50 costau o £100 a chostau ychwanegol o £20.

 

Yn Mehefin 2014 derbyniodd 3 collfarn am ;

·         wrthsefyll neu rwystro Cwnstabl, yn groes i Ddeddf yr Heddlu 1996 A.89 (2). Cafodd ddirwy o £90

·         defnyddio cerbyd heb yswiriant, yn groes i Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 S 143 (2). Cafodd ddirwy o £110, costau o £85, ei wahardd am yrru am 12 mis a chostau ychwanegol o £20

·         gyrru heb fod hynny yn unol â thrwydded, yn groes i Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 A 87(1). Cafodd ddirwy o £50 ac arnodiad ar ei drwydded.

 

CYMALAU PERTHNASOL Y POLISI

 

Ystyriwyd paragraff 2.2 o Bolisi’r Cyngor lle nodi’r nad oes rheidrwydd i berson sydd â chollfarn am drosedd ddifrifol gael ei wahardd rhag cael trwydded, ond bydd disgwyl iddo fod yn rhydd rhag unrhyw gollfarnau am gyfnod priodol fel y nodir yn y Polisi, a dangos tystiolaeth ei fod yn unigolyn addas a phriodol i ddal trwydded. Mae cyfrifoldeb ar yr ymgeisydd i brofi ei fod yn berson addas a phriodol. Mae paragraff 2.4 yn nodi pan fydd ymgeisydd wedi'i gael yn euog o drosedd(au) neu fod mater arall/materion eraill i'w (h)ystyried yng nghyswllt hynny, ni chaiff y cyngor adolygu rhinweddau'r gollfarn honno na'r mater arall hwnnw.

 

Ystyriwyd paragraff 4.5 sydd yn nodi bod Gorchymyn Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) (Diwygio) 2002 yn caniatáu’r Is-bwyllgor ystyried pob collfarn, p’run ai ydynt wedi eu treulio o dan Ddeddf 1974 neu beidio.

 

Ystyriwyd paragraff 8.0 o’r Polisi sydd yn cyfarch troseddau o anonestrwydd gyda pharagraff 8.1 yn nodi y cymerir golwg ddifrifol ar unrhyw gollfarn sy'n ymwneud ag anonestrwydd. Mae paragraff 8.2 yn nodi bydd cais fel arfer yn cael ei wrthod os bydd gan yr ymgeisydd gollfarn am drosedd a restrir, a bod y gollfarn yn llai na 3 blynedd cyn dyddiad y cais. Nodwyd bod y rhestr troseddau yn cynnwys, ymhlith eraill, lladrata.

 

Ystyriwyd paragraff 11.0 sydd yn cyfarch troseddau o yfed a gyrru. Ym mharagraff 11.1 fe nodir y byddai ystyriaeth ddifrifol i gollfarnau am yrru neu fod yn gyfrifol am gerbyd dan ddylanwad alcohol / cyffuriau. Bydd un sydd wedi ei gael yn euog o droseddau yn ymwneud ag yfed a gyrru yn annhebygol o gael trwydded hyd nes iddo fod yn rhydd rhag collfarn(au) o’r fath am 3 blynedd o leiaf. Ymdrinnir yn yr un modd a chollfarn am ‘wrthod neu fethu darparu sampl

 

Mae rhan 12 o’r Polisi yn ymwneud â chollfarnau moduro gyda pharagraff 12.4 yn nodi y gwrthodir cais fel arfer gan ymgeisydd sydd wedi cyflawni mwy nag un Drosedd Traffig Difrifol, o fewn y 5 mlynedd diwethaf, ac ni ddylid ystyried unrhyw gais pellach hyd nes bod cyfnod o 3 blynedd o leiaf wedi mynd heibio yn rhydd rhag collfarnau o'r fath neu faterion eraill i'w hystyried.

 

Mae paragraff 16.1 o’r Polisi yn ymwneud ag ail-droseddu. Rhaid yn gyntaf sicrhau bod y collfarnau’n bodloni canllawiau’r polisi yn unigol, ond gyda’i gilydd yn creu hanes o ail-droseddu sydd yn dangos diffyg parch at les eraill ac eiddo.  O dan y Polisi rhaid bod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers y gollfarn fwyaf diweddar.

 

CASGLIADAU

 

Daeth yr Is-bwyllgor i gasgliad bod gan yr ymgeisydd nifer o gollfarnau oedd yn bodloni'r meini prawf fel collfarnau unigol ar gyfer caniatáu trwydded, ond bod angen ystyried darpariaethau polisi oedd yn ymwneud ag ail-droseddu a’r disgwyl bod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers y gollfarn ddiwethaf.

 

Ystyriwyd bod y troseddau yn edrych yn rhai difrifol yn enwedig gan eu bod yn ymwneud â gyrru, anonestrwydd a diffyg parch tuag at yr heddlu. Roedd angen felly ystyried yn ofalus os oedd rheswm i gyfiawnhau caniatáu trwydded er nad oedd 10 mlynedd wedi mynd heibio.

 

Ystyriwyd eglurhad yr ymgeisydd am y troseddau a rhoddwyd cryn bwysau ar y ffaith fod wyth mlynedd a hanner wedi pasio ers derbyn y collfarnau olaf yn 2014. Derbyniwyd bod yr ymgeisydd yn ifanc ar y pryd, bod y digwyddiadau wedi digwydd o fewn cyfnod o dair mlynedd i’w gilydd ac yn dilyn y digwyeddiadau, bu cyfnod o sefydlogrwydd lle na fu troseddu pellach. Roedd hyn, ynghyd â’r ffaith fod ei amgylchiadau personol wedi newid yn sylweddol a bod ganddo gyfrifoldeb dros ddau o blant. O ganlynaid, roedd yr is-bwyllgor o’r farn bod y ffactorau hyn yn cyfiawnhau gwyro oddi wrth y disgwyliad i 10 mlynedd fod wedi pasio.

 

Wedi pwyso a mesur y wybodaeth yn ofalus daethpwyd i benderfyniad mwyafrifol bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i gael trwydded gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat. Serch hynny roedd yr Is-bwyllgor yn pwysleisio bod y cyfrifoldeb o yrru tacsi yn un difrifol a bod disgwyl iddo arddel y safon uchaf o ymddygiad wrth wneud hynny.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i’r ymgeisydd.