Agenda item

I ystyried cais Mr C

 

(copi arwahan i aelodau’r Is Bwyllgor yn unig)

 

 

Penderfyniad:

Bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd

 

Cofnod:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â pholisi trwyddedu Cyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas y polisi oedd gosod canllawiau ar y meini prawf wrth ystyried cais yr ymgeisydd gyda’r nod o ddiogelu’r cyhoedd drwy sicrhau :

 

       Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol

       Nad yw'r unigolyn yn fygythiad i'r cyhoedd

       Bod y cyhoedd wedi'u diogelu rhag pobl anonest

       Bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu

       Bod pobl ddiamddiffyn wedi'u diogelu

       Bod y cyhoedd yn gallu bod yn hyderus wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad ysgrifenedig ar gais a dderbyniwyd gan Mr C am drwydded gyrru cerbyd hacni/hurio preifat. Gofynnwyd i’r Is-bwyllgor ystyried y cais yn unol â’r cofnod DBS, y canllawiau ar droseddau a chollfarnau perthnasol ac adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau.

 

Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais gan roi gwybodaeth am gefndir y drosedd amgylcheddol a’i amgylchiadau personol. Mewn ymateb i gwestiwn pam nad oedd manylion y drosedd amgylcheddol wedi ei gynnwys ar y ffurflen gais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd nad oedd wedi ystyried bod trosedd amgylcheddol yn berthnasol i gais gyrrwr tacsi

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Wrth gyrraedd eu penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y canlynol :

·      GofynionPolisi Trwyddedu ar gyfer Hurio Preifat a Cherbydau Hacni Cyngor Gwynedd’

·      ffurflen gais yr ymgeisydd

·      adroddiad yr Adran Drwyddedu ynghyd a’r datganiad DBS ac adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

·      sylwadau ar lafar gan yr ymgeisydd a’i gynrychiolydd /ddarpar gyflogwr

 

Rhoddwyd ystyriaeth benodol i’r materion canlynol

 

Cefndir

 

Yng Ngorffennaf 2019 cafwyd yr ymgeisydd yn euog o drosedd o weithredu cyfleuster rheoledig heb drwydded amgylcheddol ; Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2007 Rheoliad38(1) (a).

 

Yn Medi 2020 derbyniodd yr ymgeisydd 3 pwynt cosb am yrru tu hwnt i derfyn cyflymder ar ffordd gyhoeddus (SP30)

 

CYMALAU PERTHNASOL Y POLISI

 

Er nad yw’r Polisi’n cyfeirio yn benodol at droseddau sy'n ymwneud â Throseddau Amgylcheddol, bydd troseddau o'r fath yn berthnasol i'w hystyried. Mae pob trosedd a gyflawnwyd gan Unigolyn sy'n dymuno bod yn Yrrwr Tacsi, yn berthnasol ar gyfer ystyried os yw unigolyn ynberson addas a phriodol’. Roedd y swyddogion o’r farn bod gweithredu Cyfleuster Rheoledig heb drwydded amgylcheddol yn fater difrifol.

 

Mae rhan 13 yn ymwneud a mân droseddau traffig ac yn cyfeirio yn bennaf at droseddau sydd heb eu rhestru ym mharagraff 12.2 o’r Polisi. Ystyriwyd paragraff 13.2 sydd yn amlygu gall un gollfarn am fan drosedd gyrru arwain at wrthod y cais.

 

CASGLIADAU

 

Daeth yr Is-bwyllgor i gasgliad nad oedd y drosedd SP30 yn broblem o ystyried darpariaethau’r polisi - nid oedd y drosedd SP30 yn mynd a chyfanswm yr ymgeisydd dros y cyfyngiad 7 pwynt a nodi’r ym Mholisi Goryrru Cyngor Gwynedd cyn ei fod yn effeithio ar y cais neu gais i adnewyddu Bathodyn Gyrrwr Tacsi.

 

Er nad oedd y drosedd amgylcheddol y cael ei nodi yn y polisi ystyriodd yr Is-bwyllgor fod dros 3 mlynedd wedi mynd heibio ers y drosedd yn ogystal â’r ffaith nad oedd gan y drosedd gysylltiad gyda gyrru tacsi.

 

Penderfynodd yr Is-bwyllgor o blaid caniatáu y cais a bod yr ymgeisydd felly yn berson addas a phriodol i ddal trwydded gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat am flwyddyn

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i’r ymgeisydd.