Agenda item

I ystyried cais Mr A

 

(copi arwahan i aelodau’r Is Bwyllgor yn unig)

 

 

 

Penderfyniad:

Cofnod:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â pholisi trwyddedu Cyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas y polisi oedd gosod canllawiau ar y meini prawf wrth ystyried cais yr ymgeisydd gyda’r nod o ddiogelu’r cyhoedd drwy sicrhau:

 

       Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol

       Nad yw'r unigolyn yn fygythiad i'r cyhoedd

       Bod y cyhoedd wedi'u diogelu rhag pobl anonest

       Bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu

       Bod pobl ddiamddiffyn wedi'u diogelu

       Bod y cyhoedd yn gallu bod yn hyderus wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad ysgrifenedig ar gais a dderbyniwyd gan Mr A am drwydded gyrru cerbyd hacni/hurio preifat. Gofynnwyd i’r Is-bwyllgor ystyried y cais yn unol â’r cofnod DBS, y canllawiau ar droseddau a chollfarnau perthnasol, adroddiad yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

 

Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell i’r Is-bwyllgor ganiatáu y cais.

 

Mewn ymateb i’r adroddiad, gofynnwyd i’r ymgeisydd pam roedd wedi nodi ‘na’ ar ei ffurflen gais mewn ateb i gwestiwn oedd yn holi os oedd ganddo unrhyw gollfarnau, blaenorol, rhybuddion neu unrhyw gyhuddiadau yn yr arfaeth. Nododd yr ymgeisydd nad oedd wedi ystyried bod digwyddiad 2007 yngofnod troseddolac roedd yn ymddiheuro dros gamddeall y cwestiwn.

 

Mewn ymateb i ddiffyg cyfeiriad at y collfarnau moduro yn yr adroddiad oedd wedi arwain at dderbyn 6 pwynt cosb, nododd y Swyddog Trwyddedu bod 6 pwynt yn cael ei ystyried fel mater ymylol er yn derbyn bod paragraff 13.3 o’r polisi yn nodi 6 pwynt fel cyfanswm disgwyliedig at ddibenion polisi. Ategodd bod y collfarnau hyn angen eu hystyried wrth ddod i benderfyniad.

 

Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais gan roi gwybodaeth am gefndir y pwyntiau cosb ar ei drwydded, cefndir i gollfarn 2007 a’i amgylchiadau personol. Nododd fod digwyddiad 2007 yn gamgymeriad, yn ddigwyddiad hanesyddol, teuluol. Ategodd ei fod yn gweithio fel goruchwyliwr a bod ganddo nifero gyfrifoldebau yn y gymuned leol lle mae angen iddo ymddwyn yn broffesiynol.

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Wrth gyrraedd eu penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y canlynol:

·      GofynionPolisi Trwyddedu ar gyfer Hurio Preifat a Cherbydau Hacni Cyngor Gwynedd’

·      ffurflen gais yr ymgeisydd

·      adroddiad yr Adran Drwyddedu ynghyd a’r datganiad DBS ac adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

·      sylwadau ar lafar gan yr ymgeisydd

 

Rhoddwyd ystyriaeth benodol i’r materion canlynol

 

Cefndir

 

Yn Rhagfyr 2007cafwyd yr ymgeisydd yn euog o ddau gyfrif o ymosodiad oedd yn achosi gwir niwed corfforol (ABH) sydd yn groes i’r Ddeddf Troseddau Corfforol

 

Yn Medi 2020 derbyniodd gollfarn moduro a 3 pwynt cosb (SP30) am dorri terfyn cyflymder ar ffordd gyhoeddus

 

Yn Mawrth 2022 derbyniodd gollfarn moduro a 3 pwynt cosb (SP30) am dorri terfyn cyflymder ar ffordd gyhoeddus

 

CYMALAU PERTHNASOL Y POLISI

 

Ystyriwyd paragraff 2.2 o Bolisi’r Cyngor lle nodi’r nad oes rheidrwydd i berson sydd â chollfarn am drosedd ddifrifol gael ei wahardd rhag cael trwydded, ond bydd disgwyl iddo fod yn rhydd rhag unrhyw gollfarnau am gyfnod priodol fel y nodir yn y Polisi, a dangos tystiolaeth ei fod yn unigolyn addas a phriodol i ddal trwydded. Mae cyfrifoldeb ar yr ymgeisydd i brofi ei fod yn berson addas a phriodol. Mae paragraff 2.4 yn nodi pan fydd ymgeisydd wedi'i gael yn euog o drosedd(au) neu fod mater arall/materion eraill i'w (h)ystyried yng nghyswllt hynny, ni chaiff y cyngor adolygu rhinweddau'r gollfarn honno na'r mater arall hwnnw.

 

Ystyriwyd paragraff 4.5 sydd yn nodi bod Gorchymyn Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) (Diwygio) 2002 yn caniatáu’r Is-bwyllgor ystyried pob collfarn, p’run ai ydynt wedi eu treulio o dan Ddeddf 1974 neu beidio.

 

Mae paragraff 6.0 o’r Polisi yn cyfarch troseddau o drais. Ym mharagraff 6.1 nodir, gan fod gyrwyr trwyddedig yn dod i gysylltiad agos gyda'r cyhoedd yn rheolaidd y byddai is-bwyllgor yn mabwysiadu safbwynt cadarn at y rhai hynny sydd â throseddau yn ymwneud a thrais.

 

Mae paragraff 6.5 o’r Polisi yn nodi y bydd cais am drwydded fel rheol yn cael ei wrthod os oes gan yr ymgeisydd fater i’w ystyried am ymosodiad cyffredin a/neu ddifrod troseddol a /neu drosedd o dan Ddeddf Trefn Gyhoeddus 1986 sydd yn llai na 3 blynedd cyn dyddiad y cais.

 

Mae rhan 13 yn ymwneud a mân droseddau traffig ac yn cyfeirio yn bennaf at droseddau sydd heb eu rhestru ym mharagraff 12.2 o’r Polisi. Ystyriwyd paragraff 13.2 sydd yn amlygu gall un gollfarn am fan drosedd gyrru arwain at wrthod y cais. Nodir ym mharagraff 13.3 y gallai mwy nag un gollfarn am fân drosedd traffig neu fater arall i'w ystyried arwain at wrthod cais, yn enwedig os oes sawl collfarn neu faterion eraill i’w hystyried ar gyfer yr un drosedd, e.e. goryrru

 

CASGLIADAU

 

Daeth yr Is-bwyllgor i gasgliad bod digwyddiad 2007 yn ymwneud â throsedd o drais gan dderbyn esboniad yr ymgeisydd o’r amgylchiadau a arweiniodd at y gollfarn, sef ffrae deuluol o dan amgylchiadau anodd. Derbyniwyd ei fod yn edifar iawn am yr hyn ddigwyddodd a’i fod yn cydnabod difrifoldeb y drosedd ac wedi bod yn agored a gonest wrth drafod y cais.

 

Ystyriwyd hefyd argymhelliad y swyddogion y dylid caniatáu y cais. Roedd cyfnod llawer hirach na 3 mlynedd wedi mynd heibio ers y gollfarn ac nid oedd unrhyw drosedd wedi ei chofnodi ar ôl hynny. Ni welai’r Is bwyllgor fod unrhyw reswm dros beidio dilyn darpariaethau’r polisi yn yr achos hwn.

 

Yng nghyd-destun y collfarnu moduro, atgoffwyd yr ymgeisydd bod ganddo 6 pwynt ar ei drwydded ac iddo gymryd gofal. Byddai collfarn foduro arall yn golygu gwrandawiad pellach.

 

Penderfynodd yr Is-bwyllgor o blaid caniatáu y cais a bod yr ymgeisydd felly yn berson addas a phriodol i ddal trwydded gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i’r ymgeisydd.