Agenda item

Cyflwynir:

 

·         Datganiad o’r Cyfrifon ôl-Archwiliad;

·         Adroddiad ‘ISA260’ Archwilio Cymru

·         Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1)

 

I ystyried a chymeradwyo’r wybodaeth cyn awdurdodi’r Cadeirydd i ardystio’r llythyr

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 

Cofnod:

a)    Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Cyllid yn gofyn i’r pwyllgor ystyried a chymeradwyo’r Datganiad o’r Cyfrifon 2021/22 (ôl-archwiliad), adroddiad ‘ISA260’ Archwilio Cymru a’r Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Archwilio Cymru), cyn awdurdodi’r Cadeirydd i ardystio’r llythyr yn electroneg.

 

Nododd yr Aelod Cabinet Cyllid bod y Swyddogion wedi rhyddhau’r cyfrifon i Archwilio Cymru 13-06-2022 fel bod modd i Archwilio Cymru baratoi adroddiad er cymeradwyaeth y Pwyllgor. Atgoffwyd yr Aelodau bod cyfrifon amodol wedi eu cyflwyno i’r Pwyllgor 08-09-2022, ble amlygwyd y prif faterion ar nodiadau perthnasol.

 

Ategodd y Pennaeth Cyllid bod oediad eleni i dderbyn adroddiad gan Archwilio Cymru oherwydd mater technegol yn ymwneud ag isadeiladwaith, oedd  yn golygu mai yn  Ionawr 2023 roedd cyfrifon terfynol 2021/22 holl Awdurdodau Lleol Cymru yn cael eu cymeradwyo. Diolchodd i’r holl swyddogion oedd wedi bod yn rhan o’r broses.

 

Arweiniodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol - Cyfrifeg a Phensiynau yr Aelodau drwy’r adroddiad gan amlygu bod mân addasiadau i’r un a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ym mis Medi 2022. Tynnwyd sylw at y canlynol:

·         Nodyn 15 - Eiddo, Offer a Chyfarpar – I gydymffurfio gyda gofynion cenedlaethol,  isadeiladwaith wedi ei dynnu allan o’r prif dabl yn Nodyn 15 ar gyfer y ddwy flynedd ac wedi ei ychwanegu fel rhan ar wahân

·         Oherwydd chwyddiant uchel, o gymharu gyda chwyddiant sefydlog isel dros y blynyddoedd diwethaf, bod goblygiadau ar y prisio, ac felly trefniadau arferol wedi eu haddasu. O ganlyniad, y prisio yn uwch mewn ymateb i’r chwyddiant uwch.

·         Nodyn 15 Eiddo, Offer a Chyfarpar – bu adolygiad o’r asedau oedd wedi gorffen cael eu dibrisio, ond yn parhau ar y gofrestr asedau.  Y rhai nad oedd bellach yn weithredol wedi eu dadgydnabod, ac wedi eu dileu o’r nodyn.

·         Nodyn 19 – Arian a Chyfwerthoedd arian – addasiad i drefn o ddangos ffigyrau yn ymwneud â’r Gronfa Bensiwn - addasiad ar yr elfen gorddrafft ac yna addasiad cyfwerth ar y credydwyr (addasiad ar gyfer 2021/22 a 2020/21).

·         Nodyn 30 – Taliadau i Swyddogion – mân addasiadau yn rhannol oherwydd anghysondeb rhwng cyfarwyddiadau CIPFA a’r Ddeddf (cyfarwyddiadau CIPFA wedi eu dilyn)

·         Nodyn 35 – Prydlesau  – cwmni Cynnal wedi dod i ben diwedd Mawrth 2022, ond yn parhau i ymddangos yn y nodyn – nid oedd bellach angen ei gynnwys.

·         Nodyn 27 - Dadansoddiad Natur Gwariant ac Incwm  - addasiad technegol yn ymwneud a chategoreiddio incwm (dim effaith ar y llinell waelod ond yn hytrach rhwng un is-bennawd a’r llall) 

 

Cyfeiriwyd at ddau argymhelliad gan Archwilio Cymru. 

 

1.    Yn dilyn adolygiad o gredydwyr tymor byr, bod credydwyr y Cyngor wedi eu gor ddatgan o £274k yn 31/03/2022. Cafwyd eglurhad mai mater o amseriad oedd yn gyfrifol am hyn ac er bod y credydwr angen bod yno yn flaenorol, roedd y sefyllfa wedi newid erbyn diwedd y flwyddyn ariannol a felly dylid fod wedi dileu’r swm. Gan nad oedd y swm o £274k yn faterol, yr addasiad yn cael ei weithredu yng nghyfrifon 2022/23.

2.    Adolygu ac atgyfnerthu papurau gwaith ymhellach i ddarparu trywydd archwilio clir.

 

Y bwriad yw cydweithio ar yr argymhellion gydag Archwilio Cymru ar gyfer cyfrifon 2022/23.

 

b)    Diolchwyd am y cyflwyniad

 

c)    Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r £274k a’i berthnasedd gyda chyfanswm potensial risg o £3,308,000, nodwyd mai £274k oedd cyfanswm y gwall a hynny oherwydd gwerth yr hen gredydwyr o gymharu gyda rhai cyfredol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r defnydd o ganllawiau CIPFA a’r angen felly i gysylltu gyda CIPFA i nodi bod eu canllawiau yn groes i’r Ddeddf, nodwyd bod cyfle i dynnu sylw at hyn mewn cyfarfod gyda CIPFA 31-01-23

 

ch) Gwahoddwyd Yvonne Thomas (Archwilio Cymru) i gyflwyno adroddiad ‘ISA260’. Adroddwyd na all archwilwyr roi sicrwydd cyflawn bod cyfrifon wedi’u datgan yn gywir ond yn hytrach yn gweithio i lefel o ‘berthnasedd’. Nodwyd bod yr archwilwyr yn bwriadu cyhoeddi barn archwilio ddiamod ar y cyfrifon, unwaith y byddai’r Llythyr Cynrychiolaeth wedi ei arwyddo.  Diolchwyd i’r Swyddogion am eu cydweithrediad.

 

d)    Llongyfarchwyd yr Adran Cyllid ar y gwaith gan nodi boddhad o dderbyn datganiad di-amod.

 

PENDERFYNWYD

 

·         Derbyn a chymeradwyo Adroddiad 'ISA260’ gan Archwilio Cymru ar gyfer Cyngor Gwynedd

·         Derbyn a chymeradwyo Datganiad o’r Cyfrifon 2021/22 (ôl-archwiliad) - Cadeirydd y Pwyllgor i ardystio’r Datganiad o Gyfrifoldebau am y Datganiad o’r Cyfrifon

·         Cadeirydd y Pwyllgor ynghyd a’r Pennaeth Cyllid i ardystio’r Llythyr Cynrychiolaeth yn electroneg

·         Llongyfarch y swyddogion ar eu gwaith o dderbyn datganiad diamod

 

Dogfennau ategol: