Agenda item

Bonna Pizza, 23 Holyhead Rd, Bangor LL57 2EU

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau y cais yn unol â sylwadau'r Heddlu, a gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

 

Cofnod:

 

Bona Pizza, 23 Ffordd Caergybi, Bangor

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Amlygodd y Rheolwr Trwyddedu nad oedd yr Aelodau Lleol wedi cyflwyno sylwadau, ond yn awyddus i annerch yr Is-bwyllgor os byddai’r holl bartïon yn derbyn hynny.

 

Mewn ymateb, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd eu bod yn derbyn anerchiad yr Aelodau Lleol, ond yn dymuno nodi bod amserlen bendant wedi ei gosod ar gyfer cyflwyno sylwadau.

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer siop bwyd poeth i’w gario allan yn gwerthu pizza, kebabs, byrgyrs a sglodion; y cais yn cael ei gyflwyno mewn perthynas â darparu lluniaeth hwyr yn y nos ac oddi ar yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiadau i’r cais wedi eu derbyn gan aelodau o’r cyhoedd ar sail niwsans cyhoeddus, yn benodol mewn perthynas tebygol mewn sŵn yn hwyr yn y nos gan gwsmeriaid, yn ogystal â niwsans arogleuon. Nodwyd hefyd bod deiseb wedi ei derbyn yn cyfeirio at bryderon mewn perthynas ar Amcanion Trwyddedu o Atal Niwsans Cyhoeddus a Diogelwch y Cyhoedd. Amlygwyd bod Heddlu Gogledd Cymru yn argymell amodau TCC i’w cynnwys ar y drwydded ynghyd a sicrhau bod staff yn derbyn hyfforddiant mewn perthynas â holl agweddau’r Ddeddf Trwyddedu. Nid oedd gan y Gwasanaeth Tân wrthwynebiad i’r cais

 

Argymhellwyd i’r Pwyllgor ganiatáu’r cais yn unol â sylwadau’r Heddlu a gofynion Deddf Drwyddedu 2003.

 

a)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r ‘angen’ i’r eiddo fod yn agored hyd 3:30am, nododd y Rheolwr Trwyddedu bod ardal Bangor Uchaf yn ardal drwyddedig hwyr  - byddai’r eiddo yma yn cyfateb i oriau trwyddedig dau eiddo pryd ar glud arall yn yr ardal.

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd:

·         Ei bod yn sicrhau bod gan y ddau ymgeisydd brofiad helaeth o weithio yn y diwydiant bwyd (cyfnod o 25 mlynedd)

·         Bod oriau agor bwriededig yn cyfateb i oriau 2 eiddo arall yn yr  un ardal ynghyd a siop gyfleus oedd yn agor 24 awr

·         Bod gofyn am hanner awr ychwanegol ar nos Lun a Mercher gan mai rhain yw prif nosweithiau allan y myfyrwyr a’u bod yn dymuno manteisio ar hyn

·         Bod Stryd Albert cryn bellter o’r eiddo ac felly ni fydd yn cael effaith uniongyrchol gan sŵn ac arogleuon bwyd

·         Bod cyfeiriad at wydrau ar y pafin yn gamarweiniol - ni fydd gwydr yn cael ei ddefnyddio gan yr ymgeiswyr - dim ond caniau diod

·         Bod yr ymgeiswyr yn ecogyfeillgar - am osgoi defnyddio hambyrddau polystyren

·         Ni fydd cynnydd mewn sŵn - bydd y sŵn yn cael ei wasgaru o’r siopau presennol - hynny yw, dim sŵn ychwanegol

Cyng. Huw Wyn Jones (Aelod Lleol)

·         Bod agor tan 3:30am yn afresymol, yn enwedig ar nos Lun

·         Bod Bangor Uchaf yn dueddol o gau lawr o gwmpas 1:00am ac felly pam bod angen i’r eiddo yma agor yn llawer hwyrach?

·         Pryder y gall greu ‘marchnad newydd’ gyda phobl yn teithio o bell i gael bwyd am oriau man y bore

·         Pryder am gynnydd mewn parcio a sŵn

·         Bod Albert Street yn cefnu ar yr eiddo

Cyng. Medwyn Hughes

·         Derbyn bydd y sŵn yn cael ei wasgaru, ond nid yw hyn yn gwneud yr ardal yn llai distaw

·         Er bod mesurau wedi eu cynnwys ar gyfer gwaharddiadau, sut bydd y rhain yn cael eu monitro? A yw’r Heddlu yn monitro’r sefyllfa?

·         Angen ystyried effaith niwsans cyhoeddus, sŵn, sbwriel ac arogleuon ar drigolion lleol

Elizabeth Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

·         Wedi cynnal trafodaethau gyda’r ymgeisydd sydd wedi cytuno i osod TCC

·         Dim cwynion o’r safle na thystiolaeth i wrthwynebu’r cais

Mewn ymateb i gwestiwn gan un o Aelodau’r Is-bwyllgor am hanes o drwbl ym Mangor Uchaf ar ôl hanner nos, nodwyd nad oedd llawer o gwynion wedi dod i law. Gyda’r tafarnau yn cau am 1:00am nid oedd cwynion wedi eu derbyn am y llefydd bwyta nac o  drosedd ac anrhefn.

Yn manteisio ar y cyfle i grynhoi eu hachos, nododd y Rheolwr Trwyddedu;

·         Bod y cais yn un am drwydded lluniaeth hwyr a bod busnesau tebyg yn yr ardal eisoes wedi derbyn trwydded lluniaeth hwyr

·         Derbyn bod potensial o greu niwsans sŵn ond amodau wedi eu gosod

·         Yr atodlen weithredol yn rhoi addewid bod yr ymgeiswyr yn cadw at yr amodau, ond bod modd i unrhyw barti gyflwyno cais i adolygu’r drwydded os bydd problemau yn codi o’r eiddo

·         Nad oedd tystiolaeth benodol o’r eiddo gan yr Uned Trwyddedu yn awgrymu bod y cais yn tanseilio’r amcanion trwyddedu

Yn manteisio ar y cyfle i grynhoi eu hachos, nododd cynrychiolydd yr ymgeiswyr, eu bod yn unigolion profiadol ac yn gyfarwydd gyda gweithio ym Mangor Uchaf. Ategwyd eu bod yn rhedeg busnes effeithiol ac yn barod i gadw at amodau; eu bod yn ecogyfeillgar ac nad oeddynt eisiau creu unrhyw ddrwgdeimlad.

 

b)                    Diolchwyd i bawb am gyflwyno sylwadau ar y cais.

 

Ymneilltuodd yr ymatebwyr a’r Rheolwr Trwyddedu o’r cyfarfod tra bu i aelodau’r Is-bwyllgor drafod y cais.

Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog Trwyddedu ynghyd â sylwadau llafar pob parti yn bresennol yn y gwrandawiad.  Ystyriwyd  Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref. Rhoddodd yr Is-bwyllgor ystyriaeth briodol i’r holl sylwadau gan eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

 

                       i.       Atal trosedd ac anhrefn

                      ii.       Atal niwsans cyhoeddus

                     iii.       Sicrhau diogelwch cyhoeddus

                     iv.       Gwarchod plant rhag niwed

 

Diystyrwyd sylwadau ddaeth i law i’r graddau eu bod yn amherthnasol i’r amcanion uchod.

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.

 

Rhoddwyd y drwydded fel a ganlyn:

 

Oriau agor

Dydd Sul 16:00 - 02:30

Dydd Llun 16:00 - 03:00

Dydd Mawrth 16:00 - 02:30

Dydd Mercher 16:00 - 03:00

Dydd Iau 16:00 - 02:30

Dydd Gwener 16:00 - 03:30

Dydd Sadwrn 16:00 - 03:30

 

Lluniaeth Hwyr Yn Y Nos: Ar ac oddi ar yr eiddo.

Dydd Sul 16:00 - 02:30

Dydd Llun 16:00 - 03:00

Dydd Mawrth 16:00 - 02:30

Dydd Mercher 16:00 - 03:00

Dydd Iau 16:00 - 02:30

Dydd Gwener 16:00 - 03:30

Dydd Sadwrn 16:00 - 03:30

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

 

Ymgorffori'r amodau a argymhellwyd gan yr Heddlu fel amodau i’r drwydded.

 

Rhesymau

 

Yng nghyd-destun Trosedd ac Anhrefn ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth o broblemau mewn perthynas â’r eiddo. Cyflwynwyd sylwadau gan yr Heddlu yn argymell amodau, a cadarnhaodd yr ymgeisydd ei fod yn hapus iddynt gael eu cynnwys fel amodau ar y drwydded. Roedd yr Is-bwyllgor yn pwysleisio pwysigrwydd cadw at amodau’r Heddlu a’r angen i gadw recordiadau teledu cylch cyfyng am oleiaf mis.

 

Yng nghyd-destun Atal niwsans cyhoeddus, roedd yr Is-bwyllgor yn nodi ac yn cydnabod y pryderon a gyflwynwyd yn y sylwadau ysgrifenedig ac a fynegwyd yn y gwrandawiad. Bwriad y cais serch hynny oedd dod ag amseroedd agor yr eiddo i gyfateb gydag oriau agor eiddo cyffelyb cyfagos (er ychydig o amrywiaeth mewn perthynas â nos Lun a Mercher, nid oedd yn arwyddocaol ym marn yr Is-bwyllgor). Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth fod problemau yn tarddu o’r eiddo, na thystiolaeth i awgrymu y byddai caniatáu’r cais yn arwain at broblemau. Fel y nodwyd yn ystod y gwrandawiad, pe bai problemau yn codi, roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu gwneud cais i adolygu’r drwydded.

 

O dan yr amgylchiadau roedd yr Is-bwyllgor yn fodlon bod y cais yn gydnaws â’r pedwar amcan trwyddedu, ac felly caniatawyd y cais.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i bawb oedd wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Ategwyd bod gan bob parti i’r cais yr hawl i gyflwyno apêl yn Llys Ynadon Caernarfon yn erbyn penderfyniad yr Is-bwyllgor. Dylid cyfeirio unrhyw apêl o’r fath drwy roi rhybudd o apêl i’r Prif Weithredwr, Llys Ynadon Llandudno, Llandudno, o fewn cyfnod o 21 diwrnod gan gychwyn â’r dyddiad y bydd yr apelydd yn derbyn llythyr (neu gopi ohono) yn cadarnhau’r penderfyniad.

 

Dogfennau ategol: