Agenda item

I ystyried cais gan Mr A

 

(copi arwahan i aelodau’r Is Bwyllgor yn unig)

 

Penderfyniad:

Cofnod:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â pholisi trwyddedu Cyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas y polisi oedd gosod canllawiau ar y meini prawf wrth ystyried cais yr ymgeisydd gyda’r nod o ddiogelu’r cyhoedd drwy sicrhau:

 

       Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol

       Nad yw'r unigolyn yn fygythiad i'r cyhoedd

       Bod y cyhoedd wedi'u diogelu rhag pobl anonest

       Bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu

       Bod pobl ddiamddiffyn wedi'u diogelu

       Bod y cyhoedd yn gallu bod yn hyderus wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad ysgrifenedig ar gais a dderbyniwyd gan Mr A am drwydded gyrru cerbyd hacni/hurio preifat. Gofynnwyd i’r Is-bwyllgor ystyried y cais yn unol â’r cofnod DBS, y canllawiau ar droseddau a chollfarnau perthnasol ac adroddiad yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

 

Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell i’r Is-bwyllgor ganiatáu y cais. Roedd trwydded yrru'r ymgeisydd yn drwydded lân.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â diffyg yr ymgeisydd i nodi ei golfan ar y ffurflen gais ac nad oedd cyfeiriad at hyn yn yr adroddiad (er bod Canllawiau Cenedlaethol IOL yn nodi hyn fel mater difrifol), nododd y Rheolwr Trwyddedu bod ymgeiswyr o dro i dro yn camddeall yr hyn sydd angen ei nodi ar y ffurflen gais gan ystyried mai collfarnau / arnodiadau gyrru neu gollfarnau diweddar sydd angen eu cofnodi. Ategwyd, gyda chynnydd yn y nifer o geisiadau sydd yn cael eu cyflwyno ar y wefan, bod llai o gyfle i ymgeiswyr holi swyddogion, ac felly yn rhoi cyfle i’r ymgeisydd ymhelaethu ar y mater yn yr is-bwyllgor.

 

Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais gan roi gwybodaeth am gefndir y gollfarn a’i amgylchiadau personol. Nododd ei ddymuniad o gael swydd y byddai’n rhoi incwm ychwanegol iddo a swydd fyddai’n codi hyder yn ei allu i gyfathrebu gyda’r cyhoedd. Ategodd nad oedd wedi cynnwys y gollfarn ar y ffurflen gais gan fod cyfnod o dair blynedd wedi mynd heibio ac roedd dan yr argraff nad oedd angen datgelu collfarn hanesyddol.

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Wrth gyrraedd eu penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y canlynol:

·      GofynionPolisi Trwyddedu ar gyfer Hurio Preifat a Cherbydau Hacni Cyngor Gwynedd’

·      ffurflen gais yr ymgeisydd

·      adroddiad yr Adran Drwyddedu ynghyd a’r datganiad DBS ac adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

·      sylwadau ar lafar gan yr ymgeisydd

 

Rhoddwyd ystyriaeth benodol i’r materion canlynol

 

Cefndir

 

Yn Chwefror 2014 cafwyd yr ymgeisydd yn euog o Ddinistrio neu Ddifrodi eiddo (gwerth yr eiddo £5000 neu lai o dan Ddeddf Difrod Troseddol 1971 yn unig), yn groes i Ddeddf Difrod Troseddol 1971, a.1(1). Bu iddo dderbyn ‘rhyddhad amodolynghyd a gorchymyn i dalu costau £85, iawndal o £30 a chostau dioddefwr o £15.

 

 

CYMALAU PERTHNASOL Y POLISI

 

Ystyriwyd paragraff 2.2 o Bolisi’r Cyngor lle nodi’r nad oes rheidrwydd i berson sydd â chollfarn am drosedd ddifrifol gael ei wahardd rhag cael trwydded, ond bydd disgwyl iddo fod yn rhydd rhag unrhyw gollfarnau am gyfnod priodol fel y nodir yn y Polisi, a dangos tystiolaeth ei fod yn unigolyn addas a phriodol i ddal trwydded. Mae cyfrifoldeb ar yr ymgeisydd i brofi ei fod yn berson addas a phriodol. Mae paragraff 2.4 yn nodi pan fydd ymgeisydd wedi'i gael yn euog o drosedd(au) neu fod mater arall/materion eraill i'w (h)ystyried yng nghyswllt hynny, ni chaiff y cyngor adolygu rhinweddau'r gollfarn honno na'r mater arall hwnnw.

 

Ystyriwyd paragraff 4.5 sydd yn nodi bod Gorchymyn Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) (Diwygio) 2002 yn caniatáu’r Is-bwyllgor ystyried pob collfarn, p’run ai ydynt wedi eu treulio o dan Ddeddf 1974 neu beidio.

 

Mae paragraff 6.0 o’r Polisi yn cyfarch troseddau o drais. Ym mharagraff 6.1 nodir, gan fod gyrwyr trwyddedig yn dod i gysylltiad agos gyda'r cyhoedd yn rheolaidd y byddai is-bwyllgor yn mabwysiadu safbwynt cadarn at y rhai hynny sydd â throseddau yn ymwneud a thrais.

 

Mae paragraff 6.5 o’r Polisi yn nodi y bydd cais am drwydded fel rheol yn cael ei wrthod os oes gan yr ymgeisydd fater i’w ystyried am ymosodiad  sy’n achosi gwir niwed corfforol o dan Ddeddf Trefn Gyhoeddus 1986 sydd yn llai na 3 blynedd cyn dyddiad y cais.

 

CASGLIADAU

 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor esboniad yr ymgeisydd o’r amgylchiadau a arweiniodd at gollfarn 2014 ynghyd ag argymhelliad y swyddog i ganiatáu y cais.

 

Daeth yr Is-bwyllgor i gasgliad bod collfarn 2014 yn drosedd o drais i bwrpas y Polisi a bod digon o amser wedi mynd heibio i’r trothwy tair blynedd ers i’r ymgeisydd gael ei ddyfarnu'n euog. Ystyriwyd esboniadau’r ymgeisydd a’r rhesymau dros ei ymddygiad yn 2014 gan dderbyn ei fod eisiau rhoi'r mater tu cefn iddo a symud ymlaen. Wedi ystyried natur y drosedd, y ddedfryd a roddwyd a’r ffaith nad oedd unrhyw hanes pellach o droseddu, nid oedd rheswm dros beidio dilyn polisi’r awdurdod yn yr achos yma a chaniatáu’r cais.

 

Penderfynodd yr Is-bwyllgor o blaid caniatáu y cais a bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i ddal trwydded gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i’r ymgeisydd.

 

Gwnaed cais i’r Uned Drwyddedu adolygu’r ffurflen gais a nodi’n glir bod angen datgelu gwybodaeth am bob collfarn, boed yn hanesyddol neu beidio.