Agenda item

Cariad Gelato Ltd, The Kiosk, Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd. LL49 9LP

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD 

 

Caniatáu y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003. 

 

Oriau Gwerthu alcohol ar ôl 17:30 (i'w werthu gyda pwdinau / hufen ia) 

Dim gwerthiant alcohol oddi ar yr eiddo – i'w gyfyngu i'r ardal decin yn union o flaen cownter gweini’r Kiosk yn unig 

Dim alcohol i'w yfed ar fyrddau ar y palmant 

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded. 

 

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO – Cariad Gelato Ltd, The Kiosk, Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9LP

 

Eraill a wahoddwyd:

 

·         Elizabeth Shone – Cariad Gelato

·         Olivia O’Neill - Cariad Gelato

·         David W Lindsay – Cariad Gelato

·         Cyng Gwilym Jones – Aelod Lleol

·         Elizabeth Williams (SwyddogTrwyddedu, Heddlu Gogledd Cymru)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer kiosg hufen ia gyda rhywfaint o fyrddau allanol. Eglurwyd bod Cariad Gelato yn fusnes teuluol sydd yn cynhyrchu a gwerthu hufen ia wedi ei wneud mewn modd Eidalaidd. Roedd yr ymgeisydd yn gofyn am ganiatáu gwerthiant alcohol ochr yn ochr ai fusnes creiddiol, gan alluogi cwsmeriaid i fwynhau diod alcohol oddi fewn i ardal eistedd allanol benodol wedi ei ddiffinio; neu i ganiatáu cwsmeriaid i brynu alcohol ar gyfer ei yfed i ffwrdd oddi ar yr eiddo.

 

Gofynnwyd am yr hawl i werthu alcohol o 12 y prynhawn hyd at 21:00 bob dydd - yr eiddo yn agored i werthu hufen ia rhwng 10 a 21:00 bob dydd.

 

Cyfeiriwyd at oriau arfaethedig safonol ar gyfer oriau agor ac oriau gwerthiant alcohol ar ac oddi ar yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiadau i’r cais wedi eu derbyn gan yr Aelod Lleol a Chyngor Tref Porthmadog oedd yn cyfeirio at bryderon mewn perthynas ar Amcanion Trwyddedu o Ddiogelwch y Cyhoedd a Diogelu plant rhag niwed.  Amlygwyd bod Heddlu Gogledd Cymru, yn dilyn cyfarfod gyda’r ymgeisydd, wedi cadarnhau nad oedd ganddynt unrhyw dystiolaeth i gyfiawnhau gwrthwynebiad i’r cais. Roeddynt yn fodlon fod sicrwydd wedi ei roi fod ethos y busnes yn parhau i ganolbwyntio ar gynhyrchu a gwerthu hufen ia Eidalaidd i deuluoedd, yn hytrach na phwyslais ar werthu alcohol.

 

Cynhaliwyd cyfarfod gyda’r ymgeiysdd, yr Heddlu a’r Swyddog Trwyddedu ar y 7fed o Fawrth 2023 i geisio cyfarch pryderon yr Aelod Lleol a’r Cyngor Tref. Amlygwyd bod yr ymgeisydd yn barod i gyfaddawdu gan gytuno,

·         I werthu alcohol ar ôl 17:30 yn unig, gan mai dyma’r cyfnod mae masnachu i deuluoedd a phlant yn dod i ben

·         Alcohol i’w werthu gyda phwdinau / hufen ia yn unig ar ôl 17:30

·         Dim gwerthiant alcohol oddi ar yr eiddo

·         Gweini alcohol i’w gyfyngu i’r ardal ‘decking’ yn union o flaen cownter gweini’r Kiosg yn unig. Ni fydd alcohol yn cael ei yfed ar fyrddau ar y palmant

 

Roedd yr Adran Trwyddedu yn argymell caniatau’r cais yn unol a’r Deddf Drwyddedu 2003, a’r cytundeb cyfaddawdu a dderbyniwyd gan yr ymgeisydd

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

c)                    Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd:

·         Bod manylion yr adroddiad yn gywir

·         Bod dau gais am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (TENS) wedi eu gwneud ar gyfer Sul y Mamau a Phenwythnos y Pasg lle cynhaliwyd digwyddiadau arbennig i ddathlu. Ni chafwyd unrhyw broblemau ac roedd y ddau ddigwyddiad yn llwyddiannus

·         Nad oedd bwriad colli ffocws ar brif amcan y busnes o werthu hufen ia

·         Bod dymuniad i drefnu digwyddiadau arbennig yn cynnig pwdinau a chrempogau

·         Nad oedd bwriad gwerthu alcohol heb fwyd

·         Bod bwriad i ymestyn diwrnod gwaith - gwneud defnydd o nosweithiau braf yr haf a chynnig gwydr o alcohol i oedolion tra bod plant yn cael hufen ia

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r math o alcohol fydd yn cael ei werthu, nodwyd y byddai cwrw lleol Mŵs Piws yn cael ei werthu ynghyd a phrosecco a choctels. Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r oriau agor, nodwyd y byddai hyn yn ddibynnol ar y tywydd a phrysurdeb y dref.

 

ch)       Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd ganddynt drwy lythyr.

 

Cyng. Gwilym Jones  (Aelod Lleol)

·         Ei fod yn pryderu am normaleiddio alcohol

·         Ei fod wedi ystyried yn fanwl cynigion y cyfaddawd

·         Ei fod yn barod i dynnu ei wrthwynebiad yn ôl ar yr amod bydd y sefyllfa yn cael ei monitro gan yr Heddlu a’r Adran Trwyddedu

 

Elizabeth Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

·         Bod trafodaeth wedi ei gynnal gyda’r ymgeisydd a bod yr ymgeisydd wedi ymateb i bob pryder a godwyd

 

d)         Wrth gloi ei achos, nododd yr ymgeisydd nad oedd bwriad tarfu ar y gymuned – byddai unrhyw farn neu ymddygiad negyddol yn amharu ar y busnes. Ystyriwyd fod cefnogaeth y gymuned leol yn bwysig iawn i’r fenter ac nid oedd eisiau torri’r berthynas dda honno – nid oedd eisiau i unrhyw beth amharu ar enw da y busnes sydd eisoes wedi sefydlu yn lleol.

 

Ategodd y Rheolwr Trwyddedu ei bod yn deall y pryderon a gyflwynwyd o ysytired bod plant a theuluoedd yn ganolog i lwyddiant y busnes. Atgoffwyd pawb bod y Ddeddf yn caniatáu i’r drwydded gael ei hadolygu os nad yw’r ymgeisydd yn cadw at ei air. Cadarnahaodd hefyd nad oedd unrhyw broblemau wedi eu derbyn yn ystod y ddau ddigwyddiad TENS.

 

dd)       Ymneilltuodd yr ymatebwyr a’r Rheolwr Trwyddedu o’r cyfarfod tra bu i aelodau’r Is-bwyllgor drafod y cais.

Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog Trwyddedu ynghyd â sylwadau llafar pob parti yn bresennol yn y gwrandawiad.  Ystyriwyd  Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref. Rhoddodd yr Is-bwyllgor ystyriaeth briodol i’r holl sylwadau gan eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

 

                       i.       Atal trosedd ac anhrefn

                      ii.       Atal niwsans cyhoeddus

                     iii.       Sicrhau diogelwch cyhoeddus

                     iv.       Gwarchod plant rhag niwed

 

Diystyrwyd y sylwadau a ddaeth i law i’r graddau eu bod yn amherthnasol i’r amcanion uchod.

PENDERFYNWYD: Caniatáu trwydded fel a ganlyn:

 

1.    Oriau agor

Sul-Sadwrn: 10:00 – 21:30

 

2.    Cyflenwi alcohol i yfed ar yr eiddo

Sul-Sadwrn: 17:30 – 21:00

 

3.    Alcohol i’w weini gyda phwdinau a hufen iâ wedi eu prynu o’r eiddo yn unig

 

4.    Alcohol  i’w weini wrth flaen y siop yn unig lle mae’r ‘decking’ yn unig.

 

5.    Ymgorfforir y materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

Rhesymau

Yng nghyd-destun Atal Trosedd ac Anhrefn ni chyflwynwyd tystiolaeth o broblemau mewn perthynas â’r eiddo. Er nad oedd gan yr heddlu dystiolaeth i gyfiawnhau gwrthwynebu’r cais,  bu trafodaethau rhwng yr ymgeisydd a’r Heddlu a Swyddogion Trwyddedu i drafod pryderon a godwyd ac fel canlyniad roedd yr ymgeisydd wedi addasu’r cais.

Yng nghyd-destun Diogelwch Cyhoeddus, roedd yr aelod lleol wedi mynegi pryderon oherwydd bod bwriad i  drwyddedu llecyn tu allan i gwrtil yr adeilad oedd yn agos i gyffordd brysur ar y stryd fawr.  Fel canlyniad roedd yr ymgeisydd wedi addasu’r cais i eithrio’r darn yma o’r eiddo.

Yng nghyd-destun Atal Niwsans Cyhoeddus, ni chyflwynwyd tystiolaeth yn gysylltiedig â’r eiddo

Yng nghyd-destun Gwarchod Plant Rhag Niwed, roedd yr Aelod Lleol wedi mynegi pryderon y byddau caniatáu gwerthu alcohol yn annog a normaleiddio yfed alcohol ar eiddo sydd ddim yn addas ar gyfer y bwriad.  Hefyd roedd yr eiddo yn agos iawn at barc chwarae plant. Roedd yr ymgeisydd wedi addasu’r cais mewn ymateb i’r pryderon hyn gan gyfyngu gwerthiant alcohol o ran amser, ei gyfyngu i’r eiddo ynunig, addasu’r lleoliad a chyfyngu ei weini i fod gyda phwdinau/hufen iâ.

Ar nodyn cyffredinol nodwyd fod yr Ymgeisydd eisoes wedi defnyddio Rhybuddion Digwyddiad Dros Dro ar ddau achlysur ac nad oedd unrhyw dystiolaeth fod y digwyddiadau hynny wedi achosi unrhyw broblemau o safbwynt yr egwyddorion trwyddedu.

Roedd yr Is-bwyllgor yn falch o weld y cyd-weithredu gan bawb yn yr achos yma a bod yr ymgeisydd wedi ystyried y sylwadau a gyflwynwyd ac wedi bod yn fodlon cyfaddawdu.  O dan yr amgylchiadau roedd yr Is-bwyllgor yn fodlon bod y cais yn gydnaws â’r pedwar amcan trwyddedu, ac felly caniatawyd y cais.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i bawb oedd wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Ategwyd bod gan bob parti i’r cais yr hawl i gyflwyno apêl yn Llys Ynadon Caernarfon yn erbyn penderfyniad yr Is-bwyllgor. Dylid cyfeirio unrhyw apêl o’r fath drwy roi rhybudd o apêl i’r Prif Weithredwr, Llys Ynadon Llandudno, Llandudno, o fewn cyfnod o 21 diwrnod gan gychwyn â’r dyddiad y bydd yr apelydd yn derbyn llythyr (neu gopi ohono) yn cadarnhau’r penderfyniad.

 

Dogfennau ategol: