Agenda item

Ail- gyflwyniad: Newid defnydd tir i greu iard storio/ gwerthiant yn gysylltiedig a'r eiddo masnachol presennol, ynghyd â chodi ffens ddiogelwch, gosod ardal llawr caled ac addasiadau i'r fynedfa amaethyddol i greu mynedfa gerbydol i'r iard

AELOD LLEOL: Cynghorydd John Pughe

Dolen i ddogfennau cefndir perthnasol

 

 

Penderfyniad:

 

 

PENDERFYNIAD: Caniatáu yn groes i’r argymhelliad

 

 1. Rhaid cychwyn ar y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatâd hwn dim hwyrach na PHUM mlynedd o ddyddiad y caniatâd. 
 2. Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun(iau) rhif  80 1 - 22 - 0 5; 801 - 22 - 70; 22/115/P 09; 22/115/P 04 a 22/115/P 03 Amendment A a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.
 3. Cyn i’r cyfleuster a ganiateir drwy hyn ddod yn weithredol fel iard storio/gwerthiant, rhaid yn gyntaf cyflwyno manylion i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol o unrhyw adeilad a/neu strwythur bwriedir ei godi fel rhan o’r cyfleuster arfaethedig gan gynnwys dyluniad ac uchder.
 4. Rhaid i’r cyfleuster a ganiateir drwy hyn fod yn gysylltiedig â defnydd bwriedir ei wneud gan yr ymgeisydd o’r adeilad masnachol ar y Stryd Fawr fel canolfan busnes cyflenwr nwyddau/deunyddiau amaethyddol ac sydd wedi ei amlinellu mewn glas yng nghynllun rhif 22/115/P 03 Amendment A.
 5. Rhaid cyflawni'r cynllun plannu clawdd draenen gymysg a gynhwysir yng nghynllun rhif 22/115/P 03 Amendment A yn ystod y tymor plannu cyntaf ar ôl i'r defnydd ddod yn weithredol. Yn achos unrhyw rhan o’r clawdd a fydd o fewn cyfnod o 5 mlynedd o'r dyddiad plannu farw, a symudir neu a niweidir yn ddifrifol neu a ddaw'n heintus rhaid eu symud a phlannu yn eu lle yn ystod y tymor plannu nesaf eraill cyffelyb o ran maint a rhywogaeth oni bai i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ganiatáu ymrwymiad mewn ysgrifen.
 6. Cyn i'r cyfleuster ddod yn weithredol, rhaid yn gyntaf cyflwyno manylion i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer unrhyw arwyddion sydd i’w codi ar y safle a bydd yr arwyddion hyn yn y Gymraeg yn unig, neu'n ddwyieithog gyda blaenoriaeth i'r Gymraeg.
 7. Rhaid cydymffurfio gyda Rhan 6.0 (Crynodeb a Chasgliadau) yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd (cyf. KRS.0639.001.R001.A) dyddiedig Medi, 2022 gan KRS Environmental.
 8. Rhaid i’r gwelliannau i’r fynedfa bresennol cael eu cario allan yn hollol unol  a’r manylion a gynhwysir o fewn cynllun rhif  22/115/P 03 Amendment A.
 9. Ni chaniateir derbyn nwyddau neu eu dosbarthu o'r safle a ganiateir drwy hyn y tu allan i'r oriau 08:00 i 18:00 Llun i Gwener; 08:00 i 12:00 dydd Sadwrn a dim o gwbl ar ddydd Sul.

 

Y rhesymau am ddyfarniad y Cyngor i ganiatáu'r datblygiad yn ddarostyngedig i'r amodau a nodwyd eisoes:

 

 1. Cydymffurfio â Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref.
 2. Cydymffurfio a darpariaethau Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref ac i sicrhau datblygiad boddhaol y safle, ac i ddiogelu mwynderau gweledol y cylch
 3. I sicrhau datblygiad trefnus y safle ac i ddiogelu mwynderau gweledol.
 4. I sicrhau datblygiad trefnus y safle.
 5. I ddiogelu mwynderau gweledol ac i sicrhau gwelliannau bioamrywiaeth.
 6. I ddiogelu ac i hybu’r iaith Gymraeg.
 7. I gydymffurfio a gofynion Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd.
 8. Er budd diogelwch y ffyrdd.
 9. I ddiogelu mwynderau preswyl.  

 

Nodiadau

 

 1. Oherwydd maint a natur y datblygiad bydd angen darparu cais i’r Corff Cymeradwy Systemau Draenio Cynaliadwy i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith adeiladu.  Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau.

 

 1. Tynnir sylw'r ymgeisydd i lythyr Dwr Cymru ddyddiedig 24.02.23 a'r angen i sicrhau bod y datblygiad yn cydymffurfio â'r cyngor a gynhwysir ynddo. Mae’r llythyr i’w weld o dan gyfeirnod y cais yma ar dudalennau dilyn a darganfod ar safle we’r Cyngor.

 

 1. NODYN: Rhaid i ymyl y ffordd o flaen y fynedfa gael ei chryfhau gyda cyrbiau smwt 125 x 150mm wedi eu gosod yn unol â 'Dylunio Ffyrdd'. 

 

 1. NODYN: Na fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn gyfrifol am unrhyw ddŵr wyneb o'r ffordd sy'n mynd i'r safle'n sgil y datblygiad.

 

 1. NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu i'r Awdurdod Priffyrdd  i gael hawl o dan Adran 278 o'r Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario allan unrhyw waith sydd yn golygu newidiadau i'r ffordd bresennol er mwyn creu mynedfa i'r safle.

 

 1. NODYN: Ni ddylai dwr wyneb o gwrtil y safle arllwys i'r briffordd. Rhaid cwblhau draeniad y briffordd ar y fynedfa ac ar hyd y ffryntiad i gwrdd â gofynion yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cychwyn ar unrhyw waith ar weddill y datblygiad.

 

 

Cofnod:

 

 

Ail- gyflwyniad: Newid defnydd tir i greu iard storio/ gwerthiant yn gysylltiedig â'r eiddo masnachol presennol, ynghyd â chodi ffens ddiogelwch, gosod ardal llawr caled ac addasiadau i'r fynedfa amaethyddol i greu mynedfa gerbydol i'r iard

 

Roedd rhai o’r Aelodau wedi ymweld ar safle 15-05-23

           

a)    Amlygodd Arweinydd Tîm Rheolaeth Datblygu mai cais llawn ydoedd ar gyfer newid defnydd tir i greu iard storio / gwerthiant ar dir gyferbyn ac Idris Villas, Tywyn fyddai’n gysylltiedig ag eiddo masnachol presennol sydd wedi ei leoli ar y Stryd Fawr. Byddai’r bwriad yn cynnwys codi ffens diogelwch, gosod ardal llawr caled ac addasiadau i’r fynedfa amaethyddol bresennol i greu mynedfa gerbydol addas. Ategwyd bod Datganiad Cynllunio, Asesiad Canlyniadau Llifogydd ac Adroddiad Ecolegol Cychwynnol wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais ac yn ddiweddarach ar y 29 Mawrth 2023 cyflwynwyd Cynllun Tirlunio o amgylch y ffens derfyn.  Yn dilyn y Pwyllgor diwethaf cyflwynwyd manylion  llwybrau ymadawiad cerbydau trwm o’r safle ar y 28 Ebrill 2023.

 

Cyfeiriwyd at effaith gweledol ymysg y rhesymau gwrthod ar y cais blaenorol C22/1050/09/LL gyda’r swyddogion yn amlygu bod yr un pryderon yn parhau’n berthnasol. Er derbyn cynllun tirlunio oedd yn dangos bwriad i dirlunio ochr allanol y ffens ddiogelwch, ystyriwyd y byddai hyn yn lleddfu ychydig ar effaith gweledol y datblygiad, fodd bynnag, nid yw’n llwyr oresgyn y pryderon.

 

Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth a mynediad a sylwadau’r Uned Priffyrdd (ers y  Pwyllgor diwethaf 17 Ebrill 2023) derbyniwyd cynlluniau o lwybrau ymadawiad cerbydau trwm o’r safle yn ogystal â manylion sut mae’r cerbydau yn troi o fewn y safle. Nodwyd bod y safle yn ganolog yn y dref a byddai’r fynedfa ar ochr allanol ym mwa’r ffordd. O’r archwiliad safle ystyriwyd fod gwelededd agored boddhaol i’r ddau gyfeiriad. Byddai parcio o fewn y safle i gwsmeriaid a ystyrir yn dderbyniol i fodloni gofynion TRA 2 y CDLl. Derbyniwyd sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y wybodaeth ychwanegol ddiweddaraf, sy’n datgan eu bodlonrwydd gyda’r cynlluniau sy’n dangos symudiadau ymadawiadau cerbydau o’r safle ac nad oes ganddynt wrthwynebiad. Ar sail y sylwadau diweddaraf ystyriwyd fod y bwriad yn dderbyniol i sicrhau gweithrediad diogel o’r briffordd a chydymffurfio a pholisïau TRA 4, maen prawf 6 polisi MAN 6 y CDLl a NCT 18: Trafnidiaeth

 

Nodwyd bod y swyddogion yn ystyried fod y datblygiad yn parhau’n annerbyniol ar sail pryderon llifogydd, effaith ar fwynderau gweledol yr ardal a mwynderau'r preswylwyr cyfagos. Er bod elfennau yn dderbyniol, nid yw’n gorbwyso’r ffaith fod egwyddor y bwriad yn methu cyfarfod profion cyfiawnhad polisi Cenedlaethol Nodyn Cyngor Technegol 15. Cafodd y pryderon hyn eu codi mewn ymateb i Ymholiad Cyn Cais ble  argymhellwyd yn erbyn cyflwyno cais, ar sail na ellid cyfiawnhau lleoli’r bwriad mewn parth llifogydd C1. Mae cynllun tirlunio wedi ei gyflwyno bellach sy’n golygu ychydig o welliant yn nhermau mwynderau gweledol, ond nid yw’n goresgyn ein pryderon yn llwyr. Mae’r wybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r llwybrau mynediad ac ymadawiad cerbydau, wedi goresgyn ein pryderon gwreiddiol am ddiogelwch ffyrdd ac felly gellid diddymu rheswm 4 o’r rhesymau gwrthod. Fodd bynnag, ystyriwyd bod y bwriad yn ei hanfod yn parhau yn debyg o ran manylion i’r cais a wrthodwyd yn gynharach eleni o dan gais C22/1050/09/LL sydd yn ystyriaeth faterol.

 

b)    Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais yn groes i’r argymhelliad, ar sail ardrawiad economaidd – yn cadw busnes yn yr ardal

 

c)    Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan Aelodau:

·         Bod y safle presennol yn un peryglus  - traffig trwm yng nghanol y dref

·         Bod yr Aelod Lleol, yn y cyfarfod blaenorol, wedi cynnig rhesymau da dros ganiatáu

·         Bod Cyngor Tref yn gefnogol i’r cais

·         Bod y cynlluniau yn welliant o ran gwelededd – posib plannu a gosod ffens fyddai’n cynnig golygfa well

·         Dim hanes llifogydd yn yr ardal yma

·         Dim gwrthwynebiadau i’r cais gan drigolion y dref

·         Bod ffordd i’r safle presennol yn brysur - hyn yn cynnig gwelliant i’r sefyllfa

·         Na fyddai hyn yn creu effaith andwyol ar drigolion Idris Villas

·         Bod yr ymweliad safle wedi bod yn werthfawr iawn

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chyfeiriad at iard ‘storio’ nwyddau a phetai angen i’r dyfodol am strwythur i storio nwyddau ac angen am ganiatâd cynllunio pellach ar gyfer hyn, nodwyd nad oedd gwybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais ynglŷn â gosodiad yr ardal storio ac felly,  petai’r cais yn cael ei ganiatáu,  byddai rhaid gosod amod i sicrhau rheolaeth o’r trefniant storio a’r uchder. Gyda chyfeiriad bod y fenter yn ‘gysylltiedig ag eiddo presennol / masnachol’, hanfodol fyddai cynnwys amod i gyfarch hyn.

 

ch)       Cynigiwyd gwelliant i ganiatáu y cais yn ddarostyngedig i gynnwys amodau fyddai yn cynnwys:

-       Caniatâd yn gysylltiedig ag eiddo masnachol yn unig

-       Bod y cais yn cyd-fynd a’r hyn sydd yn cael ei nodi gan yr Uned Trafnidiaeth - mynedfa i ddilyn y cynlluniau a gyflwynwyd - yn saff a llydan

-       Bod plannu a ffensio digonol ar y ffin i leihau effaith weledol - sicrhau bod y plannu yn wyrdd a thal

-       Bod y safle yn is na’r tai ac felly angen ystyried bod uchder y nwyddau sydd yn cael eu storio yn cael ei gapio.

 

Mewn  ymateb i’r gwelliant, nododd y Pennaeth Cynorthwyol bod cynnwys y 4 amod uchod yn dderbyniol ac atgoffwyd yr angen i amodi gweithredu ar faterion yn codi o’r asesiad llifogydd. Gwnaed sylw pellach gan Aelod bod angen cynnwys amod ynglŷn â rheoli amseroedd derbyn/ dosbarthu nwyddau.

 

            PENDERFYNWYD Caniatáu yn groes i’r argymhelliad

 

1.         Rhaid cychwyn ar y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatâd hwn dim hwyrach na PHUM mlynedd o ddyddiad y caniatâd.

2.         Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun(iau) rhif  80 1 - 22 - 0 5; 801 - 22 - 70; 22/115/P 09; 22/115/P 04 a 22/115/P 03 Amendment A a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.

3.         Cyn i’r cyfleuster a ganiateir drwy hyn ddod yn weithredol fel iard storio/gwerthiant, rhaid yn gyntaf cyflwyno manylion i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol o unrhyw adeilad a/neu strwythur bwriedir ei godi fel rhan o’r cyfleuster arfaethedig gan gynnwys dyluniad ac uchder.

4.         Rhaid i’r cyfleuster a ganiateir drwy hyn fod yn gysylltiedig â defnydd bwriedir ei wneud gan yr ymgeisydd o’r adeilad masnachol ar y Stryd Fawr fel canolfan busnes cyflenwr nwyddau/deunyddiau amaethyddol ac sydd wedi ei amlinellu mewn glas yng nghynllun rhif 22/115/P 03 Amendment A.

5.         Rhaid cyflawni'r cynllun plannu clawdd draenen gymysg a gynhwysir yng nghynllun rhif 22/115/P 03 Amendment A yn ystod y tymor plannu cyntaf ar ôl i'r defnydd ddod yn weithredol. Yn achos unrhyw rhan o’r clawdd a fydd o fewn cyfnod o 5 mlynedd o'r dyddiad plannu farw, a symudir neu a niweidir yn ddifrifol neu a ddaw'n heintus rhaid eu symud a phlannu yn eu lle yn ystod y tymor plannu nesaf eraill cyffelyb o ran maint a rhywogaeth oni bai i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ganiatáu ymrwymiad mewn ysgrifen.

6.         Cyn i'r cyfleuster ddod yn weithredol, rhaid yn gyntaf cyflwyno manylion i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer unrhyw arwyddion sydd i’w codi ar y safle a bydd yr arwyddion hyn yn y Gymraeg yn unig, neu'n ddwyieithog gyda blaenoriaeth i'r Gymraeg.

7.         Rhaid cydymffurfio gyda Rhan 6.0 (Crynodeb a Chasgliadau) yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd (cyf. KRS.0639.001.R001.A) dyddiedig Medi, 2022 gan KRS Environmental.

8.         Rhaid i’r gwelliannau i’r fynedfa bresennol cael eu cario allan yn hollol unol  a’r manylion a gynhwysir o fewn cynllun rhif  22/115/P 03 Amendment A.

9.         Ni chaniateir derbyn nwyddau neu eu dosbarthu o'r safle a ganiateir drwy hyn y tu allan i'r oriau 08:00 i 18:00 Llun i Gwener; 08:00 i 12:00 dydd Sadwrn a dim o gwbl ar ddydd Sul.

 

Y rhesymau am ddyfarniad y Cyngor i ganiatáu'r datblygiad yn ddarostyngedig i'r amodau a nodwyd eisoes:

 

1.         Cydymffurfio â Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref.

2.         Cydymffurfio a darpariaethau Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref ac i sicrhau datblygiad boddhaol y safle, ac i ddiogelu mwynderau gweledol y cylch

3.         I sicrhau datblygiad trefnus y safle ac i ddiogelu mwynderau gweledol.

4.         I sicrhau datblygiad trefnus y safle.

5.         I ddiogelu mwynderau gweledol ac i sicrhau gwelliannau bioamrywiaeth.

6.         I ddiogelu ac i hybu’r iaith Gymraeg.

7.         I gydymffurfio a gofynion Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd.

8.         Er budd diogelwch y ffyrdd.

9.         I ddiogelu mwynderau preswyl. 

 

Nodiadau

 

1.         Oherwydd maint a natur y datblygiad bydd angen darparu cais i’r Corff Cymeradwy Systemau Draenio Cynaliadwy i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith adeiladu.  Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau.

 

2.         Tynnir sylw'r ymgeisydd i lythyr Dwr Cymru ddyddiedig 24.02.23 a'r angen i sicrhau bod y datblygiad yn cydymffurfio â'r cyngor a gynhwysir ynddo. Mae’r llythyr i’w weld o dan gyfeirnod y cais yma ar dudalennau dilyn a darganfod ar safle we’r Cyngor.

 

3.         NODYN: Rhaid i ymyl y ffordd o flaen y fynedfa gael ei chryfhau gyda cyrbiau smwt 125 x 150mm wedi eu gosod yn unol â 'Dylunio Ffyrdd'. 

 

4.         NODYN: Na fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn gyfrifol am unrhyw ddŵr wyneb o'r ffordd sy'n mynd i'r safle'n sgil y datblygiad.

 

5.         NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu i'r Awdurdod Priffyrdd  i gael hawl o dan Adran 278 o'r Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario allan unrhyw waith sydd yn golygu newidiadau i'r ffordd bresennol er mwyn creu mynedfa i'r safle.

 

6.         NODYN: Ni ddylai dwr wyneb o gwrtil y safle arllwys i'r briffordd. Rhaid cwblhau draeniad y briffordd ar y fynedfa ac ar hyd y ffryntiad i gwrdd â gofynion yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cychwyn ar unrhyw waith ar weddill y datblygiad.

 

Dogfennau ategol: