Agenda item

NEW HORIZONS, PARC CARAFANAU SUNNYSANDS, TAL Y BONT, GWYNEDD LL43 2LQ

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CANIATAU y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

 

Ymgorffori'r amodau a argymhellwyd gan yr Heddlu fel amodau i’r drwydded.

 

Cofnod:

Eraill a wahoddwyd:

 

Elizabeth Williams (Swyddog Trwyddedu, Heddlu Gogledd Cymru)

Ryan Rothwell (Cynrychiolydd yr ymgeisydd)

Cyng. Eryl Jones-Williams (Aelod Lleol)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am amrywiad trwydded eiddo gan gwmni New Horizons mewn perthynas ag ymestyn yr oriau Alcohol, oriau Cerddoriaeth Fyw ac wedi ei Recordio. Amlygwyd bod y drwydded bresennol yn caniatáu Gweithgareddau Trwyddedig hyd 11yh dydd Sul - Sadwrn, a bod yr ymgeisydd yn cynnig amodau diwygiedig i ymestyn o 11yh i 2yb. Byddai’r gerddoriaeth fyw ac wedi ei recordio ond yn digwydd dan do.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiad i’r cais wedi ei dderbyn gan breswylydd cyfagos oedd yn pryderu am gynnydd swn o’r safle ac y byddai ehangu’r oriau yn newid naws deuluol y parc. Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflwyno sylwadau oedd yn cynnwys argymell amodau TCC, Polisi Her 25 ac nad oedd hawl i blant fod ar yr eiddo wedi 23:00.

 

Nodwyd bod yr Heddlu wedi ymweld a’r safle a cadarnhaodd yr ymgeisydd dros e-bost y byddai holl awgrymiadau’r Heddlu yn cael eu cynnwys yn rhaglen weithredol y drwydded newydd os byddai’r cais yn cael ei ganiatau gan yr Is-bwyllgor.

 

Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell cymeradwyo’r cais yn unol â sylwadau’r Heddlu a gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

b)    Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd:

·         Bod y Parc Gwyliau wedi cydweithio gyda’r Heddlu

·         Mai dim ond un gwrthwynebiad oeddd wedi dod i law

·         Bod perchnogion yn gwisgo band garddwrn ar gyfer mynediad

·         Bydd goruchwylwyr drysau yn aros hyd nes bydd popeth wedi cau lawr

 

c)    Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd ganddynt drwy lythyr.

 

Cyng. Eryl Jones Williams   (Aelod Lleol)

·         Ei fod yn pryderu bod yr eiddo yn mynd i fod ar agor i’r cyhoedd

·         Bod angen sicrhau bod goruchwylwyr drysau ar gael a bod mesurau diogelwch

yn eu lle

 

Elizabeth Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

·         Bod cytundeb i ymestyn oriau caniatáu plant i mewn i’r eiddo o 23:00 i 23:30

·         Bod yr Heddlu wedi eu galw i’r Parc i ymdrin ag achosion domestig ac nid at faterion yn ymwneud a’r eiddo trwyddedig

 

Mewn ymateb i gwestiwn os oedd y galwadau yn ymwneud ag alcohol, nodwyd bod alcohol yn ffactor mewn nifer o’r digwyddiadau, ond nad oedd modd gwahaniaethu rhwng yfed ar yr eiddo ac yfed mewn carafanau. Ategodd, gyda bwriad i ymestyn oriau gwerthu alcohol hyd 2:00, bod gan yr eiddo fesuriadau rheolaeth mewn lle, yn wahanol i reoli yfed yn breifat mewn carafán.

 

   ch)    Diolchwyd i bawb am gyflwyno sylwadau ar y cais.

 

Ymneilltuodd yr ymatebwyr a’r Rheolwr Trwyddedu o’r cyfarfod tra bu i aelodau’r Is-bwyllgor drafod y cais.

Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog Trwyddedu ynghyd â sylwadau llafar pob parti yn bresennol yn y gwrandawiad.  Ystyriwyd  Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref. Rhoddodd yr Is-bwyllgor ystyriaeth briodol i’r holl sylwadau gan eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

 

                       i.       Atal trosedd ac anhrefn

                      ii.       Atal niwsans cyhoeddus

                     iii.       Sicrhau diogelwch cyhoeddus

                     iv.       Gwarchod plant rhag niwed

 

Diystyrwyd y sylwadau a ddaeth i law i’r graddau eu bod yn amherthnasol i’r amcanion uchod.

PENDERFYNWYD: Caniatáu y cais yn unol â sylwadau’r Heddlu, a gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Rhoddwyd amrywiadau i’r drwydded gyfredol fel a ganlyn:

 

Cerddoriaeth Fyw Dan do

Dydd Sul         12:00   - 24:00

Dydd Llun/       12:00   - 24:00

Dydd Mawrth   12:00   - 24:00

Dydd Mercher 12:00   - 24:00

Dydd Iau          12:00   - 24:00

Dydd Gwener  12:00   - 24:00

Dydd Sadwrn 12:00   - 24:00

 

Cerddoriaeth wedi ei Recordio Dan do

Dydd Sul          12:00   - 02:00

Dydd Llun        12:00   - 02:00

Dydd Mawrth   12:00   - 02:00

Dydd Mercher 12:00   - 02:00

Dydd Iau          12:00   - 02:00

Dydd Gwener 12:00   - 02:00

Dydd Sadwrn 12:00   - 02:00

 

Perfformiadau Dawns Dan do

Dydd Sul         17:00   - 23:00

Dydd Llun        17:00   - 23:00

Dydd Mawrth   17:00   - 23:00

Dydd Mercher 17:00   - 23:00

Dydd Iau          17:00   - 23:00

Dydd Gwener  17:00   - 23:00

Dydd Sadwrn  17:00   - 23:00

 

Cyflenwi Alcohol Ar yr Eiddo

Dydd Sul          11:00   - 02:00

Dydd Llun        11:00   - 02:00

Dydd Mawrth   11:00   - 02:00

Dydd Mercher 11:00   - 02:00

Dydd Iau          11:00   - 02:00

Dydd Gwener 11:00   - 02:00

Dydd Sadwrn 11:00   - 02:00

 

Cynnwys y mesurau ychwanegol, fel y gwelir yn rhan M y cais, fel amodau i’r drwydded

 

Ymgorffori yr amodau a gynigwyd gan yr Heddlu ag eithrio bod yr amod sy’n gwahardd plant rhag mynychu’r safle trwyddedig yn cael ei newid i 23:30

 

Rhoddwyd ystyriaeth arbennig i’r canlynol.

 

Yng nghyd-destun Atal Trosedd ac Anhrefn nid oedd gan yr Heddlu dystiolaeth i wrthwynebu'r cais.  Roedd unrhyw ddigwyddiadau y cafodd yr heddlu eu galw iddynt fel arfer yn faterion yn y carafannau eu hunain yn hytrach nag yn ganlyniad i weithagreddau trwyddedig yn yr eiddo.  Roedd yr Heddlu wedi cyfarfod gyda Rheolwr Cyffredinol y Safle i drafod argymhellion i gynnwys amodau a chytunodd yr ymgeisydd i’w cynnwys ar y drwydded ond y dylid amrywio’r amod mynediad i blant i 23:30, gan nad yw’r adloniant yn dod i ben tan 23:00.  Cadarnhaodd cynrychiolydd yr heddlu fod hyn yn dderbyniol.

 

Yng nghyd-destun Diogelwch Cyhoeddus ni chyflwynwyd tystiolaeth yn berthnasol i’r egwyddor hwn.

 

Yng nghyd-destun Atal niwsans cyhoeddus, derbyniwyd un llythyr yn gwrthwynebu gan breswylydd cyfagos oedd yn pryderi y bydd yna gynnydd mewn sŵn o'r safle yn sgil cwsmeriaid sydd wedi meddwi ac yn swnllyd yn gadael y safle yn hwyr yn y nos. Roedd yr is-bwyllgor yn fodlon serch hynny fod yr amodau ar y drwydded yn enwedig y ffaith mai preswylwyr yn unig oedd yn cael mynychu’r eiddo yn ddigonol i gyfarch y gofidion yma.

 

Yng nghyd-destun Gwarchod Plant Rhag Niwed, roedd amod i’w ychwanegu ar y drwyddded yn gwahardd plant rhag mynychu’r safle trwyddedig ar ôl 23:30.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i bawb oedd wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Ategwyd bod gan bob parti i’r cais yr hawl i gyflwyno apêl yn Llys Ynadon Caernarfon yn erbyn penderfyniad yr Is-bwyllgor. Dylid cyfeirio unrhyw apêl o’r fath drwy roi rhybudd o apêl i’r Prif Weithredwr, Llys Ynadon Llandudno, Llandudno, o fewn cyfnod o 21 diwrnod gan gychwyn â’r dyddiad y bydd yr apelydd yn derbyn llythyr (neu gopi ohono) yn cadarnhau’r penderfyniad.

Dogfennau ategol: