Agenda item

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Cofnod:

1.            CAIS DDIGWYDDIAD DROS DRO - BRAICH GOCH INN, CORRIS

 

Cais am DDIGWYDDIAD DROS DRO – ymestyniad oriau gweithgareddau trwyddedig ar gyfer achlysur codi arian at elusennau ar yr 22ain o Fedi 2023

 

Eraill a wahoddwyd:

 

·         Maria De La Pava Catano (Ymgeisydd)

·         Mark Mortimer (Swyddog Gwarchod y Cyhoedd)

·         Cynghorydd John Pughe Roberts (Aelod Lleol)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Swyddog Trwyddedu yn manylu ar gais digwyddiad dros dro yn Braich Goch, Corris, Machynlleth, mewn perthynas â ymestyn oriau gweithgareddau trwyddedig tu mewn i’r eiddo ar gyfer achlysur codi arian at elusennau ar y 22ain o Fedi 2023

·         Defnyddio’r ardal fewnol y bar sydd wedi ei gysylltu i adeilad y bunkhouse ar gyfer gwerthu alcohol a chynnal cerddoriaeth byw hyd at 11 yr hwyr a DJ tan 02:00 y bore.

·         Darparu gweithgareddau trwyddedig ar gyfer uchafswm o 100 o bobl

 

Adroddwyd bod gwrthwynebiad wedi ei dderbyn i’r cais gan y Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd gan nad oedd yr ymgeisydd wedi ymateb i drafod cyfaddawd ynglŷn â’r oriau. Eglurwyd mai dim ond y Cyngor (sydd yn gweithredu cyfrifoldebau Iechyd Amgylchedd) a’r Heddlu sydd gyda’r grym i wrthwynebu rhybudd digwyddiad dros dro ac nad oedd trefn o gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer y gyfundrefn digwyddiadau dros dro.

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod sylwadau i’r cais wedi eu cyflwyno gan Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd oherwydd pryder fod y digwyddiad yn mynd i danseilio'r amcanion trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus. Roedd swyddogion y gwasanaeth wedi derbyn dau gŵyn am aflonyddwch sŵn cerddoriaeth ym mis Mai 2022 hyd 01:30 (tu hwnt i’r oriau a ganiateir ar y drwydded). Nid oedd rhybudd digwyddiad dros dro mewn lle i ganiatáu gweithgareddau trwyddedig tu hwnt i’r hyn a ganiateir ar y drwydded.

 

Eglurwyd, gan fod cwynion sŵn o weithgareddau trwyddedig heb awdurdod wedi eu derbyn mis Mai 2022, anfonwyd e-bost (21-08-23) gan Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd at ddeilydd y drwydded yn awgrymu cyfaddawd, gan fod y cais yn nodi oriau terfynu adloniant rheoledig am 02:00. Roedd Swyddog Gwarchod y Cyhoedd yn cynnig terfynu’r gweithgareddau trwyddedig am 00:30, hanner awr yn hwyrach na’r drwydded bresennol. Ystyriwyd hyn yn gyfaddawd teg, ac y byddai yn rhoi cyfle i ddeilydd y drwydded brofi ei gallu i drefnu adloniant heb aflonyddu ar breswylwyr cyfagos. 

 

Er hynny, ni dderbyniwyd ymateb i’r cyfaddawd ac o ganlyniad, roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell gwrthod y cais ar sail.

·         Cwyn o gynnal gweithgareddau trwyddedig tu hwnt i derfyn amser y drwydded

·         Cwynion o aflonyddwch sŵn yn dilyn adloniant a gynhaliwyd mis Mai 2022

·         Diffyg yr ymgeisydd o beidio ymateb i gynnig o gyfaddawd ar yr oriau a ofynnwyd amdanynt

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

c)                    Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Ei bod yn ymddiheuro am beidio ymateb i’r e-byst; roedd yn derbyn y cyfaddawd ac yn anymwybodol bod angen cadarnhau hynny gyda’r Swyddog

·         Bod llythyrau yn ymddiheuro am y sŵn wedi eu hanfon allan i drigolion cyfagos yn dilyn digwyddiad Mai 2022 a’u bod bellach yn rhoi gwybod o ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu i’r preswylwyr lleol

·         Bod Braich Goch yn cael ei rhedeg fel elusen, yn hwb cymdeithasol ac yn gweithio yn agos gyda’r gymuned - y bwriad yw adeiladu perthynas dda o gyd weithio gyda’r gymuned

·         Bod y digwyddiad yn un i godi arian i wella’r adeilad ac er yn ddigwyddiad elusennol, bod yr elusen yn ceisio bod yn hunangynhaliol

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn ag ymateb i’r llythyrau ymddiheuro, nodwyd nad oeddynt yn ymwybodol pwy oedd wedi cwyno ac felly llythyrau wedi eu hanfon at yr holl drigolion cyfagos, ynghyd a chynnal ymweliadau drws i ddrws. Yn gyffredinol, roedd yr ymateb yn dda.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chapasiti yr eiddo, nodwyd bod yr eiddo yn dal hyd at 100 o bobl. Mewn ymateb i gwestiwn ategol ynglŷn â chadw rheolaeth a sicrhau diogelwch y mynychwyr, nodwyd y byddai pedwar gwirfoddolwr ynghyd a dau aelod o staff yn gweithio ar y noson. Bydd y drysau a’r ffenestri ar gau gyda goruchwylwyr drysau yn gwylio’r drysau. Bydd asesiad risg yn cael ei gwblhau ar gyfer pob digwyddiad.

 

Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd yn ysgrifenedig ganddynt.

 

Mark Mortimer (Swyddog Gwarchod y Cyhoedd)

·         Bod amseriad ymateb yr ymgeisydd i’r cyfaddawd (ers derbyn gwahoddiad i fynychu’r is-bwyllgor) yn anffodus.

·         Yn derbyn bod yr  ymgeisydd yn fodlon gyda’r ychwanegiad hanner awr - bydd hyn yn brawf o’i gallu i gydymffurfio

·         Yn dilyn cwynion Mai 2022, Gwarchod y Cyhoedd yn amheus  o ganiatáu trwydded digwyddiad dros dro ar gyfer Medi 2023 - dim gwybodaeth wedi ei dderbyn

·         Bellach yr ymgeisydd yn ymwybodol o’r drefn ac felly’n osgoi dryswch ar gyfer digwyddiadau i'r dyfodol

·         Gwarchod y Cyhoedd  yn barod i gymeradwyo cais digwydd dros dro Medi 22ain 2023

 

Yn manteisio ar y cyfle i grynhoi ei hachos, nododd yr ymgeisydd

·         Ei bod yn ymddiheuro am y camddealltwriaeth. Y byddai yn gwneud pob ymdrech i gydweithio gyda Gwarchod y Cyhoedd i’r dyfodol

 

d)            Diolchwyd i bawb am gyflwyno sylwadau ar y cais.

 

Ymneilltuodd yr ymatebwyr a’r Rheolwr Trwyddedu o’r cyfarfod tra bu i aelodau’r Is-bwyllgor drafod y cais.

Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog Trwyddedu ynghyd â sylwadau llafar pob parti yn bresennol yn y gwrandawiad.  Ystyriwyd  Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref. Rhoddodd yr Is-bwyllgor ystyriaeth briodol i’r holl sylwadau gan eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

 

                       i.       Atal trosedd ac anhrefn

                      ii.       Atal niwsans cyhoeddus

                     iii.       Sicrhau diogelwch cyhoeddus

                     iv.       Gwarchod plant rhag niwed

 

Diystyrwyd y sylwadau a ddaeth i law i’r graddau eu bod yn amherthnasol i’r amcanion uchod.

PENDERFYNWYD: Caniatáu’r  cais  yn ddarostyngedig i derfynu gweithgareddau trwyddedig am 00:30 (hanner awr yn hwyrach na’r drwydded bresennol) yn unol ag argymhelliad Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd a gytunwyd gyda’r ymgeisydd.

 

Rhoddwyd ystyriaeth arbennig i’r canlynol.

Yng nghyd-destun Atal Trosedd ac Anhrefn nid oedd tystiolaeth o drosedd ac anhrefn fel sail i gyfiawnhau gwrthwynebu’r cais.

Yng nghyd-destun Atal Niwsans Cyhoeddus cyflwynwyd gwrthwynebiad i’r cais oherwydd bod cwynion wedi eu derbyn gan breswylwyr cyfagos am aflonyddwch sŵn cerddoriaeth i ddigwyddiad a gynhaliwyd ar yr eiddo yn Mai 2022. O ganlyniad, awgrymwyd cyfaddawd gan Swyddog Gwarchod y Cyhoedd ar gyfer digwyddiad Medi 2023. Er nad oedd yr ymgeisydd wedi ymateb o fewn y cyfnod priodol i awgrym y Swyddog, derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau’r ymgeisydd yn y cyfarfod o’i pharodrwydd i gydweithio a chytuno gyda’r argymhelliad o derfynu gweithgareddau trwyddedu am 00:30. Ystyriwyd hefyd bod yr ymgeisydd wedi ymateb yn dda i gwynion digwyddiad Medi 2022 a’i bod yn barod i gydweithio gyda’r gymuned.

Yng nghyd-destun Sicrhau Diogelwch Cyhoeddus, er bod yr Is-bwyllgor yn pryderu am nifer y bobl oedd yn mynychu’r digwyddiad ac addasrwydd yr eiddo ar gyfer y niferoedd, derbyniwyd y sylw bod asesiad risg yn cael ei gwblhau ar gyfer pob digwyddiad a bod goruchwylwyr drysau yn cael eu cyflogi i sicrhau trefn ar y noson.

Yng nghyd-destun Gwarchod Plant Rhag Niwed, ni chyflwynwyd tystiolaeth oedd yn berthnasol i’r egwyddor hwn.

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i bawb oedd wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Ategwyd bod gan bob parti i’r cais yr hawl i gyflwyno apêl yn Llys Ynadon Caernarfon yn erbyn penderfyniad yr Is-bwyllgor. Dylid cyfeirio unrhyw apêl o’r fath drwy roi rhybudd o apêl i’r Prif Weithredwr, Llys Ynadon Llandudno, Llandudno, o fewn cyfnod o 21 diwrnod gan gychwyn â’r dyddiad y bydd yr apelydd yn derbyn llythyr (neu gopi ohono) yn cadarnhau’r penderfyniad.

 

Dogfennau ategol: