Agenda item

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau sy’n deillio o’r tafluniadau gwariant yn erbyn y gyllideb, a chraffu’r penderfyniadau i’r Cabinet yng nghyswllt rheoli cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau.

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·         Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd 2023 o’r Gyllideb Refeniw

·         Nodi sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth.

·         Nodi bod rhagolygon gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Adran Plant a Theuluoedd, Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC eleni.

·         Cytuno gyda’r argymhelliad i’r Cabinet (23-01-24) i gymeradwyo trosglwyddiad o £4,241k o danwariant ar gyllidebau corfforaethol i Gronfa Cefnogi Strategaeth Ariannol y Cyngor

 

Nodyn: Cais i’r Cabinet,

·         ystyried amserlen adolygiad gorwariant yr Adran Oedolion Iechyd a Llesiant ac adolygiad gorwariant yr Adran Amgylchedd (materion cludiant Integredig)

·         ystyried anghydbwysedd defnydd grantiau

 

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan Aelod Cabinet Cyllid yn gofyn i’r pwyllgor graffu’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau, ac ystyried argymhellion i’r Cabinet 24-01-23.

 

Gosododd yr Aelod Cabinet y cyd-destun i’r adroddiad drwy nodi:-

·         Yn dilyn adolygiad diwedd Tachwedd mae’r rhagolygon yn awgrymu y bydd pob un o’r deg adran yn gorwario erbyn diwedd y flwyddyn

·         Bod gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Adran Plant a Theuluoedd a’r Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC.

·         Bod oediad mewn gwireddu Arbedion yn ffactor

 

Ategodd mai adrodd ar y sefyllfa oedd y Swyddogion Cyllid ac mai’r Adrannau eu hunain oedd yn gyfrifol am eu cyllidebau.

 

Amlygodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol, yn dilyn adolygiad diwedd Tachwedd bod y rhagolygon yn awgrymu y bydd pob un o’r deg adran yn gorwario erbyn diwedd y flwyddyn, gyda gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Adran Plant a Theuluoedd a’r Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC. Yn ogystal, rhagwelwyd y bydd  bwlch ariannol o £8.1 miliwn (o’i gymharu gyda £9.1 miliwn yn yr Adolygiad Awst), ac felly, er bod y sefyllfa filiwn yn well yn ei gyfanrwydd, bod defnydd o gronfeydd un-tro wedi gorfod digwydd i helpu sefyllfa'r adrannau.

 

Cyfeiriwyd at y prif faterion:

·         Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu £5.4 miliwn o orwariant, a hynny yn gyfuniad o nifer o ffactorau sydd yn cynnwys nifer o achosion newydd a chostus llety cefnogol yn y gwasanaeth anabledd dysgu,  costau staffio uwch, lefelau salwch a chyfraddau oriau digyswllt uchel yn y maes Gofal Cartref ynghyd a ffioedd uwch gan ddarparwyr preifat yng ngwasanaethau Pobl Hŷn. Yn wyneb y rhagolygon gorwariant eithriadol gan yr Adran nodwyd bod y gwaith a gafodd ei gomisiynu gan y Prif Weithredwr, bellach yn cyfleu darlun manwl o gymhlethdod gwariant gofal oedolion ac yn rhoi gwell dealltwriaeth o’r materion hynny i greu rhaglen glir i ymateb. Ategwyd bod y gwaith yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol.

·         Adran Plant a Theuluoedd - sefyllfa ariannol yr adran wedi gwaethygu’n sylweddol ers adolygiad diwedd Awst yn dilyn cynnydd costau oherwydd cymhlethdodau pecynnau all-sirol a ddarperir. Erbyn hyn, rhagwelir gorwariant o £1.3m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

·         Adran Addysg - pwysau cynyddol ar y gyllideb tacsis a bysus ysgolion yn amlwg eleni, gyda gorwariant o £1.5m yn cael ei ragweld. Nodwyd bod y maes cludiant eisoes yn destun adolygiad strategol i geisio rheoli’r cynnydd yn y gwariant ac awgrymwyd fod gwaith yn parhau fel bod modd ceisio lleihau’r gorwariant a manteisio ar gyfleoedd effeithlonrwydd. Ategwyd bod cyfuniad o danwariant mewn meysydd eraill, ynghyd â defnydd o gronfeydd wrth gefn, yn lleihau’r gorwariant adrannol.

·         Byw’n Iach - covid wedi cael effaith ar incwm Cwmni Byw’n Iach ac o ganlyniad rhoddodd y Cyngor £550k o gefnogaeth ariannol i Byw'n Iach yn 2022/23  i'w galluogi i gynnal eu gwasanaethau. Nodwyd bod y gefnogaeth ariannol yn parhau eleni a'r swm gofynnol wedi lleihau ymhellach i £350k.

·         Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC - rhagwelwyd gorwariant o £780k gan yr adran a hynny oherwydd lleihad yn y gwaith sydd yn cael ei gomisiynu gan asiantaethau allanol sydd o ganlyniad yn cael effaith negyddol ar incwm  gwasanaethau priffyrdd. Yng nghyd-destun materion bwrdeistrefol, eglurwyd bod cyfuniad o ffactorau oedd yn cynnwys pwysau ychwanegol ar gyllidebau glanhau strydoedd a glanhau toiledau cyhoeddus ynghyd a cholledion incwm cynnal tiroedd a thoiledau cyhoeddus.

·         Adran Amgylchedd - tuedd blynyddol o orwariant yn y maes casglu gwastraff ac ailgylchu yn parhau. Nodwyd bod cylchdeithiau ychwanegol wedi arwain at orwariant ar gostau cyflogaeth a chostau fflyd ynghyd a lefelau salwch a goramser  a chostau ychwanegol o ran llogi cerbydau.

·         Tai ac Eiddo -  tuedd o bwysau sylweddol ar wasanaethau llety dros dro digartrefedd yn parhau i fod yn ddwys. Amlygwyd eleni bod £3m wedi ei ddyrannu o bremiwm treth cyngor ynghyd â dyraniad un-tro £1.2m o ddarpariaeth covid corfforaethol i gyfarch y costau ychwanegol.

·         Corfforaethol - rhagdybiaethau darbodus wrth osod cyllideb 2023/24 a lleihad yn y niferoedd sydd wedi hawlio gostyngiad treth cyngor o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Effaith y polisi rheolaeth trysorlys presennol yn golygu fod modd osgoi benthyca yn allanol ac felly’r costau cyfalaf cysylltiedig. Tanwariant ar gyllidebau eraill yn cynorthwyo i leddfu’r pwysau ychwanegol o ran y cynnydd cenedlaethol i gyflogau gweithwyr Llywodraeth Leol a gafodd ei gadarnhau yn Nhachwedd.

 

Rhagwelwyd y bydd rhaid gwneud defnydd o gronfeydd wrth gefn y Cyngor i gyllido’r bwlch ariannol o £8.1 miliwn a ragwelir am 2023/24. Er yn      gynamserol i drosglwyddo arian o gronfeydd nes bydd y sefyllfa ariannol yn derfynol ar ddiwedd y flwyddyn, adroddwyd mai'r bwriad oedd argymell i’r Cabinet gymeradwyo defnyddio £3.8m o Gronfa Trefniadau Adfer yn Sgil Covid gyda’r gweddill i’w gyllido o gronfa Strategaeth Ariannol y Cyngor ynghyd a chymeradwyo trosglwyddiad o £4,241k o danwariant ar gyllidebau corfforaethol i Gronfa Cefnogi Strategaeth Ariannol y Cyngor.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:

·         Nad oedd yr adroddiad yn cyfleu newyddion da – sefyllfa yn adlewyrchu pwysau erbyn hyn ar bob Adran

·         Bod cyfeiriadau at gynnal adolygiadau, e.e., adolygiad o orwariant yn yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, adolygiad strategol o drafnidiaeth yn y Maes Addysg a gweithredu adolygiad WRAP yn y maes Gwastraff. Pryder o ddiffyg amserlen i adrodd yn ôl ar ganlyniadau’r adolygiadau yma; yn awyddus i’r Cabinet bwyso am amserlen lle’n briodol.  .

·         Bod angen gwybodaeth ynglŷn â briff a siâp yr adolygiadau uchod ac os oes ymgysylltu ac ymgynghori wedi digwydd.

·         A yw trefniadau grantiau cenedlaethol yn golygu bod y Cyngor yn dibynnu ar yr arian yma ac o ganlyniad yn gwario arian refeniw mewn meysydd nad ydynt o reidrwydd yn cyd-fynd â blaenoriaethau’r Cyngor.  A oes modd i’r Cabinet ystyried anghydbwysedd y defnydd grantiau. 

·         Pryder am gynaladwyedd y sefyllfa; ni all y lefel yma o orwariant barhau yn y tymor hir. 

 

Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd y Pennaeth Cyllid, yng nghyd-destun adolygiad Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, nad un adolygiad mawr oedd yma ar wariant yr Adran, ond cyfres o adolygiadau llai sydd wedi eu ffocysu ar feysydd penodol. Ategodd bod cais wedi ei wneud am fanylder pellach o le mae’r gorwariant o fewn rhai o’r adrannau.

 

Yng nghyd-destun trefniadau grant, nododd bod canfyddiad o “micromanagement” gan y Llywodraeth o waith yr Awdurdodau Lleol, ond bod cynllun ar y gweill i ddod â mwy o grantiau i mewn i’r setliad, fel bod gan yr Awdurdodau fwy o hyblygrwydd i flaenoriaethu.  Ategodd bod y bidiau refeniw fydd yn cael eu cyflwyno wrth osod cyllideb ar gyfer 2024 - 2025 fwy neu lai i gyd yn ymwneud â mynd i’r afael â gorwariant heblaw am ambell gais yn ymwneud â’r Cynllun Digidol. Nododd hefyd bod y bidiau wedi bod yn destun herio manwl gan y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Corfforaethol er mwyn sicrhau eu bod yn ymdrin â gwir achosion o ddiffyg cyllideb, ac nid methiant o reoli cyllideb.

 

PENDERFYNWYD:

 

·         Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd 2023 o’r Gyllideb Refeniw

·         Nodi sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth.

·         Nodi bod rhagolygon gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Adran Plant a Theuluoedd, Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC eleni.

·         Cytuno gyda’r argymhelliad i’r Cabinet (23-01-24) i gymeradwyo trosglwyddiad o £4,241k o danwariant ar gyllidebau corfforaethol i Gronfa Cefnogi Strategaeth Ariannol y Cyngor

 

Nodyn: Cais i’r Cabinet,

·         ystyried amserlen adolygiad gorwariant yr Adran Oedolion Iechyd a Llesiant ac adolygiad gorwariant yr Adran Amgylchedd (materion cludiant Integredig)

·         ystyried anghydbwysedd defnydd grantiau

 

Dogfennau ategol: