Agenda item

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatâd cynllunio cyfeirnod C21/0934/15/AC ar gyfer gosod llinell cyswllt grid 132KV tanddaearol rhwng safle storio pwmp Glyn Rhonwy ac Is-orsaf Pentir er mwyn ymestyn y cyfnod dechreuad y datblygiad o 2 flynedd ychwanegol

Aelodau Lleol: Cynghorwyr Kim Jones, Elfed Williams, Menna Baines, Elwyn Jones, Sasha Williams, Iwan Huws a Berwyn Parry Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol:

 

1.            5 mlynedd

2.            Cwblhau'r datblygiad yn unol gyda’r amodau sy’n ynghlwm i ganiatâd C16/0886/15/LL ac unrhyw fanylion a gytunir trwy’r ceisiadau rhyddhau amod.

 

Cofnod:

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatâd cynllunio cyfeirnod C21/0934/15/AC ar gyfer gosod llinell gyswllt grid 132KV tanddaearol rhwng safle storio pwmp Glyn Rhonwy ac Is-orsaf Pentir er mwyn ymestyn y cyfnod dechreuad y datblygiad o 2 flynedd ychwanegol.

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr oedd yn cynnwys diweddariad i'r hanes cynllunio perthnasol.

 

Amlygodd yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu bod cais i ddiwygio’r amod yn ymwneud a chyfnod cychwyn y datblygiad wedi ei ganiatáu ym mis Ionawr, 2022 o dan gyfeirnod C21/0934/15/AC er mwyn rhoi dwy flynedd ychwanegol, hynny yw, hyd at 10/1/2024.

 

Eglurwyd bod egwyddor y datblygiad o osod llinell danddaearol er mwyn cysylltu gorsaf gynhyrchu storio bwmp Glyn Rhonwy ac is-orsaf Pentir eisoes wedi ei sefydlu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol drwy ganiatâd cynllunio C16/0886/15/LL gyda’r cais gerbron yn golygu ymestyn cyfnod gweithredu’r datblygiad o 2 flynedd ychwanegol drwy ddiwygio amod 1 o gais C21/0934/15/AC. Cadarnhawyd nad oedd unrhyw newidiadau i’r cynllun a bod y broses o ryddhau amodau sy’n gysylltiedig gyda’r caniatâd cynllunio gwreiddiol yn parhau. Er hynny, amlygwyd pwysigrwydd ystyried os yw amgylchiadau neu sefyllfa polisi cynllunio lleol a chenedlaethol wedi newid ers caniatáu’r cais yn wreiddiol. Dim ond os oes tystiolaeth o newid sylweddol mewn sefyllfa y gellid ystyried y bwriad yn wahanol yng nghyd-destun y polisïau perthnasol lleol sy’n ymwneud a derbynioldeb egwyddor y cais diweddaraf hwn - Polisi ISA 1 ‘Darpariaeth Isadeiledd’ a PS 7 ‘Technoleg Adnewyddadwy’. Datgan polisi ISA 1 o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 

Adroddwyd bod llwybr y llinell arfaethedig yn rhedeg drwy Ardal Tirwedd Arbennig ‘Ymylon Gogledd-orllewin Eryri’, Tirwedd Hanesyddol Eithriadol ‘Dinorwig’ ac yn ymylu Ardal Treftadaeth y Byd ‘Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru’; y bwriad o osod y llinell dan ddaear yn cyd-fynd ac arweiniad polisi PS 7.

 

Ategwyd bod yr egwyddor o greu gorsaf gynhyrchu storfa bwmp yn chwarel Glyn Rhonwy wedi ei dderbyn a’i gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Busnes, Egni a Strategaeth Ddiwydiannol Orchymyn, yn rhoi Caniatâd Datblygiad (Development Consent Order) yn 2017. Rhoddwyd caniatâd am ddiwygiad ansylweddol i'r Gorchymyn i roi Caniatâd Datblygiad er mwyn ymestyn cyfnod gweithredu gan Weinidogion Cymru. Er yn arferol y gellid ystyried y byddai’r gwaith o greu cyswllt grid yn ddatblygiad cysylltiol, yma yng Nghymru ni ellir ei ganiatáu fel rhan o'r broses ac felly rhaid cyflwyno cais ffurfiol ar wahân am ganiatâd trwy'r Ddeddf Cynllunio. Ystyriwyd fod yr egwyddor yn dderbyniol a bod yr elfen yma yn gam angenrheidiol dilynol i'r caniatâd cynllunio sydd eisoes wedi ei wneud trwy sicrhau cyswllt rhwng safle cynhyrchu’r trydan a'r safle sydd yn ei ddosbarthu.

 

Yng nghyd-destun mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl derbyniwyd y byddai’r gwaith o'r math yma, yn arbennig o ystyried y byddai’n cael ei gynnal ar ochrau ffyrdd cyhoeddus prysur, yn debygol o greu effaith ar fwynderau lleol ac ar fwynderau trigolion sy’n byw yn agos i'r llwybr a’r rhai sy’n cael eu heffeithio yn unionyrchol os bydd yn croesi rhan o diroedd preifat. Bydd hefyd yn debygol o effeithio yn achlysurol pan fod angen gosod rheolaeth traffig wrth weithio ar rannau mwy cyfyng/cul.

 

Er nad oedd gwrthwynebiad gan yr Uned Drafnidiaeth, amlygwyd bod angen i'r datblygwr gyflwyno ceisiadau am drwyddedi perthnasol i gynnal gwaith o fewn tiroedd priffyrdd. Bydd hyn yn sicrhau bod y gwaith adfer yn cael ei wneud i safonau priodol.

 

Wrth ystyried materion bioamrywiaeth, nodwyd bod Adroddiad Asesiad Ecolegol Cychwynnol diwygiedig wedi ei gyflwyno gyda'r cais ac mewn ymateb i'r cyfnod ymgynghori statudol nid oedd gan Uned Bioamrywiaeth y Cyngor wrthwynebiad i’r  cais er bydd gwaith  tyllu o dan Afon Rhyddallt yn golygu y bydd yn croesi rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 'Llyn Padarn'.

 

Yng nghyd-destun materion archeolegol a threftadaeth, amlygwyd bod CADW wedi datgan, er bydd potensial am effeithiau dros dro ar osodiad Safle Treftadaeth y Byd, ystyriwyd na fydd hyn yn sylweddol, a’r Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GCAG) wedi cadarnhau na fydd y cais yn cael unrhyw effaith ar faterion archeolegol (yn unol â'u sylwadau ar y cais gwreiddiol).

 

Yn unol â chyfarwyddiadau atodiad 5 o'r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy, nodwyd bod yr ymgeisydd wedi dod i'r casgliad nad oedd angen 'Datganiad Iaith Gymraeg'. Ystyriwyd felly bod y bwriad yn parhau i fod yn unol o bolisi PS 1 ac na fyddai’n peri niwed i’r iaith Cymraeg.

 

Wedi ystyried yr holl faterion perthnasol ni ystyriwyd fod y bwriad o ymestyn yr amser a roddwyd o dan ganiatâd rhif C21/0934/15/AC yn groes i’r polisïau na’r canllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol. Ystyriwyd bod y bwriad yn parhau i fod yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau perthnasol fel y cynhwyswyd o fewn y caniatâdau cynllunio blaenorol. Cydnabuwyd sylwadau gwrthwynebu ynglŷn ag oediad i gychwyn y gwaith, ond wedi asesu’r bwriad yn llawn, nid oedd rheswm cynllunio dilys i wrthod y cais.

 

Amlygodd yr Aelodau Lleol (y Cynghorwyr Kim Jones, Elfed Williams, Menna Baines, Elwyn Jones, Sasha Williams, Iwan Huws a Berwyn Parry Jones) drwy e-byst, eu bod yn cytuno gyda’r argymhelliad, ac er bod y gwaith yn creu anhwylustod dros dro, mai tanddaearu yw’r dewis gorau.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais

 

PENDERFYNWYD:

Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol:

 

1.            5 mlynedd

2.            Cwblhau'r datblygiad yn unol gyda’r amodau sy’n ynghlwm i ganiatâd C16/0886/15/LL ac unrhyw fanylion a gytunir trwy’r ceisiadau rhyddhau amod.

 

 

Dogfennau ategol: