Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

20/03/2023 - Cais Rhif C18/0238/11/LL Cyn Iard gychod Dickies, Beach Road, Bangor, LL57 2SZ ref: 2872    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/03/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/03/2023

Effective from: 20/03/2023

Penderfyniad:

 

Y CAIS WEDI EI DYNNU YN ÔL GAN YR ASIANT CYN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO

 


20/03/2023 - Application No C22/0950/11/LL 340 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1YA ref: 2873    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/03/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/03/2023

Effective from: 20/03/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: GOHIRIO ER MWYN CWBLHAU'R BROSES CYHOEDDUSRWYDD YN GYWIR

 

 


20/03/2023 - Application No C22/0256/13/LL Brig Y Nant, Coetmor New Road, Bethesda, LL57 3LU ref: 2874    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/03/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/03/2023

Effective from: 20/03/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: GOHIRIO ER MWYN CYNNAL YMWELIAD SAFLE

 


13/03/2023 - CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 2859    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/03/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/03/2023

Effective from: 13/03/2023

Penderfyniad:


09/03/2023 - STREET CLEANLINESS. ref: 2861    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/03/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 09/03/2023

Effective from: 09/03/2023

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

 


09/03/2023 - CYFLWYNO CYFARWYDDYD ERTHYGL 4 I REOLI'R DEFNYDD O DAI FEL AIL GARTREFI A LLETY GWYLIAU TYMOR BYR. ref: 2860    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/03/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 09/03/2023

Effective from: 09/03/2023

Penderfyniad:

·       Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

·       Argymell i’r Cabinet y dylid cymeradwyo yr opsiwn a ffafrir o ran cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4, sef ‘Opsiwn 4: Gwynedd gyfan (Ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd)’.

·       Gofyn i’r swyddogion polisi cynllunio ail-edrych ar y trothwy y diffinir gorddarpariaeth o lety gwyliau ac ail gartrefi mewn cymunedau, yn ystod y broses o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd.

 


07/03/2023 - SUPPORTING PEOPLE'S WELLBEING PROGRAMME ref: 2856    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 07/03/2023

Effective from: 07/03/2023

Penderfyniad:

1.1. Cymeradwywyd i orffen sefydlu Hybiau Cefnogi Pobl yn yr 13 ardal adfywio.

 

1.2. Caniatawyd comisiynu Gwasanaeth Cefnogi Llesiant Pobl i roi help llaw i drigolion gyda’u hanghenion llesiant yn yr hwb a’r ardal.

 


07/03/2023 - LIVING LIBRARIES - GWYNEDD LIBRARIES PLAN 2023-2028 ref: 2855    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 07/03/2023

Effective from: 07/03/2023

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Cynllun Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd – Llyfrgelloedd Llawn Bywyd 2023-2028.


07/03/2023 - CYNGOR GWYNEDD ACTING AS LEAD AUTHORITY FOR LMS CYMRU (LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM) ref: 2854    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 07/03/2023

Effective from: 07/03/2023

Penderfyniad:

Caniatawyd i Gyngor Gwynedd weithredu fel yr Awdurdod Arweiniol ar gyfer LMS Cymru sy’n golygu:

 

·        Bod Uned Caffael Cyngor Gwynedd yn ymgymryd â’r broses gaffael ar gyfer LMS newydd sy’n golygu caffael system ar fframwaith nid yn unig i Gonsortiwm Llyfrgelloedd gogledd Cymru ond i Awdurdodau Llyfrgell Cymru sy’n awyddus i fod yn aelodau o Gonsortiwm LMS Cymru am gyfnod y cytundeb a fydd yn para am 7 mlynedd o 2023/2024.

·        Bod y trefniant LMS Cymru yn seiliedig ar Gytundeb Consortiwm a fydd yn ymrwymo pob aelod i dalu eu cyfran lawn o’r costau, ac unrhyw gostau potensial megis costau diswyddo, am hyd y cytundeb consortiwm newydd.

·        Fel rhan o’r Cytundeb Consortiwm, i gyflogi Uned Cefnogaeth LMS wedi ei staffio gan 3 swyddog llawn amser (lleoliad niwtral) am hyd y cytundeb.


07/03/2023 - ARFON POST-16 EDUCATION PROJECT ref: 2853    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 07/03/2023

Effective from: 07/03/2023

Penderfyniad:

Caniatawyd i waith pellach gyda rhanddeiliaid sy’n ffurfio Consortiwm Addysg ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn gael ei wneud er mwyn datblygu modelau posib ar gyfer addysg ôl-16 yn Arfon sy’n deillio o’r ymgysylltu anffurfiol a gynhaliwyd ar addysg ôl-16 yn Arfon yn nhymor yr Hydref 2020.


07/03/2023 - FFORDD GWYNEDD PLAN 2023-28 ref: 2852    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 07/03/2023

Effective from: 07/03/2023

Penderfyniad:

Cymeradwywyd mabwysiadu’r Cynllun am y pum mlynedd nesaf (Atodiad 1) sydd yn adeiladu ar ddatblygiad y diwylliant gwaith o fewn y Cyngor.