Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

17/06/2022 - CYFRIFION TERFYNOL AR GYFER PWYLLGOR POLISI CYNLLUNIO AR Y CYD ref: 2419    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r wybodaeth:

 

 · Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2020/21

 · Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2021

 


17/06/2022 - ETHOL CADEIRYDD ref: 2417    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

 

Ethol y Cynghorydd Robin Williams (Cyngor Môn) yn Gadeirydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 


17/06/2022 - ORGANISATIONAL STRUCTURE AND STAFFING ref: 2424    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

Cytunwyd i ail-benodi Dafydd Gibbard yn Brif Weithredwr y Cyd-Bwyllgor ar sail dros dro hyn nes y bydd y swydd yn cael ei hadolygu eto.

 

Cytunwyd i ail-benodi Dewi Morgan yn Brif Swyddog Cyllid a Iwan Evans yn Swyddog Morntiro a Swyddog Priodol ar gyfer y Cyd-Bwyllgor.

 

Cytunwyd i barhau gyda’r trefniadau sydd yn bodoli yn barod i Gyngor Gwynedd darparu gwasanaeth cefnogdol i’r Cyd-Bwyllgor, o leiaf hyd at ddyddiad trosglwyddo’r Bwrdd Uchelgais i’r Cyd-Bwyllgor, neu pan fydd Partneriaid i “GA2” y Bwrdd Uchelgais yn cytuno i fodel amgen.

 

Mabwysiadwyd Amodau a Thelerau cyflogaeth Cyngor Gwynedd i ddechau, yn wrthredol o ddyddiad yr adroddiad hwn fel ei delerau ac amodau cyflogaeth i’r staff.

 


17/06/2022 - ELECT VICE CHAIR 2022/23 ref: 2421    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

Ethol y Cyng. Marc Pritchard yn Is-gadeirydd Cydbwyllgor Rhanbarth y Gogledd

 


17/06/2022 - ETHOL CADEIRYDD 2022/23 ref: 2420    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

Ethol y Cyng. Dyfrig Siencyn yn Gadeirydd Cydbwyllgor Rhanbarth y Gogledd

 


17/06/2022 - CONSTITUTIONAL MATTERS ref: 2422    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

 

1.    Cytunwyd i sefydlu Is-Bwyllgor Cynllunio Strategol ac Is-Bwyllgor Trafnidiaeth Strategol a chymeradwywyd yr aelodaeth a’r hawliau pleidleisio canlynol

                     i)        Is-bwyllgor Cynllunio Strategol gyda 7 aelod â phleidlais, un o bob un o'r awdurdodau cyfansoddol (6 Chyngor ac APCE).

                    ii)        Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol gyda 6 aelod â phleidlais, un o bob un o'r 6 Chyngor.

                   iii)        Aelodaeth yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol i gynnwys yr aelod Cabinet perthnasol o bob Cyngor cyfansoddol sy'n dal y portffolio ar gyfer Polisi Cynllunio, a chynrychiolydd APCE.

                   iv)        Aelodaeth yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol gynnwys yr aelod Cabinet perthnasol o bob Cyngor cyfansoddol sy'n dal y portffolio ar gyfer Polisi Trafnidiaeth.

 

2.    Cadarnhawyd yr 22 Gorffennaf fel dyddiad nesaf y Cyd-Bwyllgor a cadarnhawyd y bydd holl gyfarfodydd y Cyd-Bwyllgor yn cael ei cynnal yn rhithiol am y tro.

 


17/06/2022 - PAY POLICY STATEMENT 2022/23 ref: 2423    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

Cytunwyd i fabwysiadu datganiad polisi tâl Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer 2022/23.

 


17/06/2022 - ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 2418    Caniatawyd

CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

O Blaid

12

Yn Erbyn

0

Atal

0

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/06/2022

Effective from: 17/06/2022

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Dafydd Meurig (Cyngor Gwynedd) yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 


14/06/2022 - ADRODDIAD PERFFORMIAD CYNGOR GWYNEDD 2021/22 ref: 2414    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/06/2022

Effective from: 14/06/2022

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 ac argymhellwyd i’r Cyngor Llawn ei fabwysiadu yn ei gyfarfod nesaf ar y 23 Mehefin 2022.

 


14/06/2022 - CAPITAL PROGRAMME 2021/22 - END OF YEAR REVIEW (31 MARCH 2022 POSITION) ref: 2416    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/06/2022

Effective from: 14/06/2022

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022) o’r rhaglen gyfalaf 

 

Nodwyd y gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2021/22.  

 

Cymeradwywyd ariannu’r addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef: 

 • £173,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca 
 • £11,304,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 
 • £94,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 
 • £426,000 lleihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 
 • Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf 
 • £1,003,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 

 


14/06/2022 - FINAL ACCOUNTS 2021/22 - REVENUE OUT-TURN ref: 2415    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/06/2022

Effective from: 14/06/2022

Penderfyniad:

1.1 Nodwyd sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2021/22. 

 

1.2 Cymeradwywyd y symiau i’w parhau (y golofn “Gor/(Tan) Wariant Addasedig” o’r talfyriad yn Atodiad 1), sef -

 

ADRAN 

£’000 

Oedolion, Iechyd a Llesiant 

(69) 

Plant a Theuluoedd 

(97) 

Addysg 

(60) 

Economi a Chymuned 

(72) 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

0 

Amgylchedd  

(100) 

Ymgynghoriaeth Gwynedd 

(100) 

Tai ac Eiddo 

(100) 

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol 

(33) 

Cyllid 

(96) 

Cefnogaeth Gorfforaethol 

(63) 

 

1.3 Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u hegluro yn Atodiad 2)

 

·       Yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £746k i ddiddymu ei orwariant am y flwyddyn yn llwyr, o ystyried yr amgylchiadau eithriadol yn ymwneud â’r argyfwng eleni. Bydd hyn yn galluogi’r adran symud ymlaen i wynebu her 2022/23. 

 

·       Er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliadau Ariannol, ni fydd yr adrannau canlynol yn cadw eu tanwariant uwchlaw (£100k):  

·       Adran Amgylchedd (£91k) 

·       Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (£9k) 

·       Adran Tai ac Eiddo (£180) 

 

Ceisir penderfyniad y Cabinet i neilltuo’r cyfanswm o £280k i gronfa ar gyfer trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor. 

 

·       Ar gyllidebau Corfforaethol: 

·       fod (£2,183k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf 

·       gyda gweddill y tanwariant net ar gyllidebau Corfforaethol yn cael ei neilltuo fel a ganlyn: 

·       (£395k) yn mynd i falansau cyffredinol y Cyngor 

·       (£3,000k) i'r Gronfa Trawsffurfio i gyllido blaenoriaethau'r Cyngor a gwaith trawsffurfiol ei natur 

·       (£1,377k) i'r Gronfa trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor. 

 

1.4 Cymeradwywyd y trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol fel yr amlinellir yn Atodiad 4 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd, gan gynaeafu (£851k) o gronfeydd gan ddefnyddio £746k ohono i gynorthwyo’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol sydd wedi gorwario yn 2021/22 a throsglwyddo'r £105k sydd yn weddill i falansau cyffredinol y Cyngor. 

 


13/06/2022 - Application No C22/0134/16/LL Plot C1, Parc Bryn Cegin, Llandegai , Bangor, LL57 4BG ref: 2403    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

Caniatáu – amodau

 

1.         5 mlynedd

2.         Unol a’r cynlluniau

3.         Cwblhau’r fynedfa yn unol â’r cynlluniau

4.         Dim lorïau yn parcio dros nos

5.         Cynllun tirweddu

6.         Cydymffurfio a chynllun goleuo

7.         Dwr Cymru

8.        Cwblhau yn unol a gofynion asesiad sŵn ac asesiad golau

 

Nodiadau

 • Priffyrdd
 • SUDS

13/06/2022 - Application No C22/0251/11/DA 23 Ffordd Belmont, Bangor, Gwynedd, LL57 2HY ref: 2402    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amod isod: -

 

·         Cwblheir y diwygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun diwygiedig dyddiedig 03.05.22 a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad hwn. Er gwaethaf y diwygiadau a ganiateir drwy hyn rhaid cwblhau gweddill y datblygiad mewn cydymffurfiad gyda'r manylion ac amodau a gynhwysir o fewn caniatâd cynllunio rhif C19/0224/11/LL.

 

 


13/06/2022 - Application No C21/1174/11/LL Bae Hirael, Bangor, LL57 1AD ref: 2408    Caniatawyd

THE RESULT OF THE VOTE

 

In favour

12

Against

0

Abstentions

0

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau/manylion a gyflwynwyd gyda’r cais
 3. Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu i gynnwys mesurau lleihau sŵn, llwch a dirgryniad i’w gytuno gyda’r ACLL.
 4. Cyflwyno Asesiad Risg Bioddiogelwch.
 5. Cydymffurfio gydag argymhellion Asesiad Rheoliadau Cynefin diwygiedig.
 6. Cyflwyno Cynllun Datganiad Dull/Asesiad Risg er mwyn diogelu asedau Dwr Cymru sy’n croesi’r safle.
 7. Cyflwyno manylion Rhaglen Archeolegol i’w ddilyn gan adroddiad o’r gwaith archeolegol a garwyd allan ar y safle.
 8. Cyfyngu oriau gweithio sy’n cynnwys rhedeg peiriannau a mewnforio deunyddiau rhwng 08:00 i 18:00 Llun i Gwener a dim o gwbl ar ddydd Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc oni bai bod ymestyn yr oriau gweithio hyn wedi ei ganiatáu’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.
 9. Angen gwarchod llwybr cyhoeddus rhif 28 a 29 Bangor yn ystod ac ar ôl cwblhau’r datblygiad.

 


13/06/2022 - Application No C22/0038/22/LL Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR ref: 2407    Caniatawyd

CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

O blaid

9

Yn erbyn

0

Atal

0

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio a chynnal ymweliad safle

 


13/06/2022 - Application No C21/1183/09/LL Land by Mor Awelon, Tywyn, LL36 9HG ref: 2406    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod:-

 

 • Y safle yng nghefn gwlad agored ac nid yw’r bwriad yn un am dŷ menter wledig ac felly ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi Strategol PS 17 a Pholisi PCYFF 1 Cynllun Datblygu ar y Cyd Gwynedd a Môn ynghyd a Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 6: cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy.

 

 • Nid yw’r ymgeiswyr wedi cael ei hasesu i fod mewn angen tŷ fforddiadwy, mae maint yr eiddo yn sylweddol fwy na maint tŷ fforddiadwy fel y diffinnir yn y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy ac yn niffyg prisiad o werth marchnad agored yr eiddo ni ellir sicrhau y byddai’r eiddo o bris fforddiadwy nag yn parhau yn fforddiadwy i’r dyfodol.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad dan sylw yn darparu tŷ fforddiadwy ar y safle a bod y bwriad felly yn groes i ofynion polisi TAI 16 Cynllun Datblygu ar y Cyd Gwynedd a Môn sydd ond yn caniatáu cynigion am gynlluniau 100% tai fforddiadwy.  Mae hefyd yn groes i gynnwys y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.

 


13/06/2022 - Application No C20/0870/45/LL Land At Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB ref: 2405    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau a chwblhau cytundeb 106 i sicrhau darpariaeth o un tŷ fforddiadwy:

 

1.         Amser

2.         Cydymffurfio gyda chynlluniau

3.         Cytuno ar fanylion deunyddiau allanol gan gynnwys llechi

4.         Tirlunio/Coed

5.         Materion draenio/SUDS

6.         Materion Bioamrywiaeth

7.         Materion Archeolegol

8.         Materion Fforddiadwy.

9.         Materion Priffyrdd

10.       Mesurau Gwarchod a gwella’r gwrych

11.       Triniaethau ffin


13/06/2022 - ETHOL CADEIRYDD ref: 2400    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Edgar Owen yn Gadeirydd ar gyfer 2022/23

 


13/06/2022 - Application No C21/1206/25/LL Land Adjacent To Bro Infryn, Glasinfryn, LL57 4UR ref: 2410    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau.
 3. Manylion y paneli solar.
 4. Cynllun tirlunio.
 5. Llechi naturiol.
 6. Datblygiad i’w gario allan yn unol â mesurau lliniaru bioamrywiaeth.
 7. Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 – 18:00 yn yr wythnos; 08:00 – 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gwyliau Banc.
 8. Cyfyngu ar lefelau sŵn.
 9. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu.
 10. Amod Dwr Cymru i gyflwyno Datganiad Dull ag Asesiad Risg parthed y brif garthffos sy’n croesi’r safle.
 11. Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r tai fforddiadwy.
 12. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir o’r tai fforddiadwy.
 13. Sicrhau enw Cymraeg i'r tai a’r stad.

 

NODYN: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth draenio gynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

NODYN: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i arwyddo cytundeb o dan Adran 38 o’r Ddeddf Briffyrdd.

 


13/06/2022 - Application No C22/0239/15/LL Electric Mountain Visitor Centre, Oriel Eryri, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR ref: 2409    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:


13/06/2022 - Application No C21/0734/46/LL Tyddyn Isaf, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PB ref: 2404    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:


13/06/2022 - ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 2401    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/06/2022

Effective from: 13/06/2022

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Elwyn Edwards yn Is-gadeirydd ar gyfer 2022/23