Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

23/11/2022 - CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 2725    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/11/2022

Effective from: 23/11/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau y cais

 


23/11/2022 - CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 2701    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/11/2022

Effective from: 23/11/2022

Penderfyniad:


22/11/2022 - PREMIWM TRETH CYNGOR AR AIL GARTREFI AC EIDDO GWAG HIRDYMORPREMIWM TRETH CYNGOR ref: 2712    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Argymell i’r Cyngor llawn ar 1 Rhagfyr 2022 mai’r canlynol yw’r opsiwn a ffafrir o safbwynt lefel y Premiwm ar Dreth Cyngor Ail Gartrefi ac Anheddau Gwag Hirdymor ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24:

·         Fod Cyngor Gwynedd yn caniatáu DIM disgownt ar ail gartrefi dosbarth A, yn unol ag Adran 12 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (h.y. dim newid).

·         Fod Cyngor Gwynedd yn caniatáu DIM disgownt ac yn CODI PREMIWM O 150% ar ail gartrefi dosbarth B, yn unol ag Adran 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (h.y. cynyddu o 100% i 150%).

·         Fod Cyngor Gwynedd yn caniatáu DIM disgownt i gartrefi sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy ac yn CODI PREMIWM O 100% ar gartrefi sydd wedi bod yn wag am 12 mis neu fwy, yn unol ag Adran 12A o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (h.y. dim newid).

 


22/11/2022 - PV PANELS ELECTRICITY PRODUCING SCHEME – PHASE 4 ref: 2714    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Bwrw  ‘mlaen i fuddsoddi £2.8m yn y pedwerydd wedd o’r cynllun paneli PV cynhyrchu trydan gan arwain at arbediad refeniw blynyddol.

 

Ariannu’r buddsoddiad cyfalaf o gronfeydd y Cyngor gan arwain at arbedion refeniw parhaol yn syth fel cyfraniad i’n cynllun arbedion / toriadau.

 


22/11/2022 - ADOPTION OF RIGHTS OF WAY IMPROVEMENT PLAN ref: 2713    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Mabwysiadu y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

 

Dirprwyo’r  hawl i Bennaeth Adran Amgylchedd i wneud addasiadau ansylweddol i’r ddogfen cyn ei chyhoeddi.

 


22/11/2022 - ANNUAL REPORT OF THE NORTH WALES REGIONAL PARTNERSHIP BOARD 2021/22 ref: 2717    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a nodi  y gwaith a'r cynnydd a wnaed yn 2021/2022 yn y meysydd gwaith sy'n cael eu dwyn ymlaen yn rhanbarthol trwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 


22/11/2022 - PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR ADULTS, HEALTH AND WELL-BEING ref: 2718    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

 


22/11/2022 - PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR CHILDREN AND SUPPORTING FAMILIES ref: 2719    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:


22/11/2022 - PETITIONS SCHEME ref: 2716    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y Cynllun Deisebau ac argymell i’r Cyngor Llawn ei fabwysiadu.

 

 


22/11/2022 - THE LOCAL GOVERNMENT ACT 2021 – CYNGOR GWYNEDD SELF-ASSESSMENT (DRAFT) 2021/22 ref: 2715    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/11/2022

Effective from: 22/11/2022

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Hunanasesiad Cyngor Gwynedd (Drafft) 2021/22 gan dderbyn argymhellion a wnaethpwyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac argymell i’r Cyngor Llawn ei fod yn ei fabwysiadu.


21/11/2022 - FFORWM GENEDLAETHOL PWYLLGORAU SAFONAU ref: 2702    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Safonau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/11/2022

Effective from: 21/11/2022

Penderfyniad:

 

  1. Cytuno ar y Cylch Gorchwyl drafft, gan gynnwys cynrychiolaeth.
  2. Cymeradwyo’r trefniadau arfaethedig i gefnogi’r Fforwm Cenedlaethol.

 


21/11/2022 - THE STANDARDS COMMITTEE'S CONSULTATION WITH A SELECTION OF TOWN AND COMMUNITY COUNCIL CLERKS IN RELATION TO THE ETHICAL STANDARDS FRAMEWORK ref: 2704    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Safonau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/11/2022

Effective from: 21/11/2022

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a gofyn i’r Swyddog Monitro a’r Aelod Pwyllgor Cymunedol baratoi cynllun gweithredu sy’n adlewyrchu’r hyn sydd yn yr adroddiad.

 


21/11/2022 - THE LOCAL GOVERNMENT AND ELECTIONS (WALES) ACT 2021: PROTOCOL ON THE DUTIES OF POLITICAL LEADERS AND THE STANDARDS COMMITTEE ref: 2703    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Safonau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/11/2022

Effective from: 21/11/2022

Penderfyniad:

 

  1. Cymeradwyo Protocol Dyletswyddau Arweinyddion Grwpiau Gwleidyddol a’r Pwyllgor Safonau i’w Arwyddo gan Gadeirydd y Pwyllgor a’r Arweinyddion Grwpiau Gwleidyddol.
  2. Derbyn adroddiad pellach ar weithrediad y Protocol i gyfarfod Mehefin y Pwyllgor Safonau.

 


21/11/2022 - HONIADAU YN ERBYN AELODAU ref: 2705    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Safonau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/11/2022

Effective from: 21/11/2022

Penderfyniad:

Nodi’r wybodaeth.

 


18/11/2022 - ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 2700    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian

Gwnaed yn y cyfarfod: 18/11/2022 - Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 18/11/2022

Effective from: 18/11/2022

Penderfyniad:

To Ethol Cynghorydd Dewi Owen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor hwn am 2022/23

 


18/11/2022 - ETHOL CADEIRYDD ref: 2699    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian

Gwnaed yn y cyfarfod: 18/11/2022 - Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 18/11/2022

Effective from: 18/11/2022

Penderfyniad:


14/11/2022 - CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 2681    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/11/2022

Effective from: 14/11/2022

Penderfyniad:

Bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd

 


14/11/2022 - CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 2680    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/11/2022

Effective from: 14/11/2022

Penderfyniad:

Bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd

 


14/11/2022 - CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 2679    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/11/2022

Effective from: 14/11/2022

Penderfyniad: