Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

24/01/2023 - REVENUE BUDGET 2022/23 - END OF NOVEMBER 2022 REVIEW ref: 2777    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

 

·       Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd 2022 o’r Gyllideb Refeniw, ac ystyried y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth.

·       Cymeradwywyd trosglwyddiad o £3.188 miliwn o danwariant ar gyllidebau Corfforaethol i Gronfa Strategaeth Ariannol y Cyngor.

·       Argymhellwyd mai'r drefn o ran defnyddio'r cronfeydd i gyllido'r bwlch ariannol fydd defnyddio:

-        yn gyntaf, Balansau Ysgolion i gyllido'r costau ychwanegol chwyddiant cyflogau athrawon, cymhorthyddion, staff gweinyddol a thrydan sydd uwchlaw lefel y gyllideb yn yr ysgolion.

-        yn ail, defnyddio’r Gronfa Premiwm Treth Cyngor i gyllido’r pwysau ychwanegol yn y maes Digartrefedd.

-        yn olaf, defnyddio'r gronfa trefniadau adfer yn sgil Covid a sefydlwyd i gyllido heriau ariannol cysylltiedig sy'n wynebu'r Cyngor.

 


24/01/2023 - CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN Y DG - TREFNIADAU LLYWODRAETHU A GWEITHREDU ref: 2776    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

1.1 Cytunwyd bod Cyngor Gwynedd yn ymgymryd â’r rôl ‘awdurdod arweiniol’ ar gyfer gweithredu Cronfa Ffyniant Cyffredin y DG yng Ngogledd Cymru ar ran chwe sir y Gogledd.

 

1.2. Cytunwyd i’r trefniadau llywodraethu rhanbarthol ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DG yng Ngogledd Cymru fel a’u hamlinellir yn yr adroddiad.

 

1.3. Awdurdodwyd y Pennaeth Economi a Chymuned - mewn ymgynghoriad gyda’r Pennaeth Cyllid, Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol a’r Prif Weithredwr – i sefydlu cytundeb cyfreithiol rhyng-awdurdod ac amodau ariannu gyda siroedd eraill Gogledd Cymru i warchod buddiannau Cyngor Gwynedd.

 

1.4. Cytunwyd i'r trefniadau llywodraethu lleol ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DG yng Ngwynedd fel a’u hamlinellir yn yr adroddiad.

 

1.5. Awdurdodwyd sefydlu Panel Cronfa Ffyniant Gyffredin Gwynedd i gynnwys Arweinydd ac Is Arweinydd y Cyngor, Aelod Cabinet Cyllid, Prif Weithredwr, Pennaeth Economi a Chymuned, Pennaeth Cyllid a'r Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol, ynghyd â´r hawl i benodi dirprwy ar y Panel, i gadarnhau pa gynlluniau fydd yn cael eu dewis i dderbyn arian ar sail y meini prawf nodir yn adrannau 3.30 a 3.31 yr adroddiad.

 


24/01/2023 - YSGOL CHWILOG STATUTORY CONSULTATION REPORT AND UPDATE ON THE WELSH MEDIUM EDUCATION CAPITAL GRANT ref: 2781    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

Ystyriwyd y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad statudol a gynhaliwyd ar gynyddu capasiti Ysgol Chwilog ynghyd â’r ymatebion i’r sylwadau hynny, a phenderfynwyd:

·       Cymeradwyo cyhoeddi rhybudd statudol a chynnal cyfnod gwrthwynebu, yn unol â gofynion Adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i ehangu safle’r ysgol a fyddai’n cynyddu capasiti Ysgol Chwilog i 95 o 1 Medi 2023, sef cynnydd o dros 25% o’r capasiti presennol.
24/01/2023 - PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR FINANCE ref: 2782    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

 

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

 


24/01/2023 - SAVINGS OVERVIEW - PROGRESS REPORT ON REALISING SAVINGS SCHEMES ref: 2778    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth yn yr adroddiad a nodwyd y cynnydd tuag at wireddu cynlluniau arbedion 2022/23 a blynyddoedd blaenorol.


24/01/2023 - GREEN FLEET PLAN 2023-29 ref: 2780    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

Mabwysiadwyd y Cynllun Fflyd Werdd 2023-28 (a weler yn Atodiad 1) a cytunwyd:

·       bod Adrannau'r Cyngor ddim i brynu, adnewyddu, neu waredu unrhyw gerbyd cyn yn gyntaf trafod ei anghenion gyda'r Rheolwr Fflyd, a chael ei gydsyniad;

·       bod angen creu system pŵl corfforaethol yn lle rhai Adrannol;

·       bod y Rheolwr Fflyd i arwain ar y gwaith o chwynnu’r stoc bresennol o gerbydau’r Cyngor, a chreu strwythur cerbydau i bob Adran.

 


24/01/2023 - CAPITAL PROGRAMME 2022/23 - END OF NOVEMBER 2022 REVIEW ref: 2779    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

·       Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2022) o’r rhaglen gyfalaf.

·       Cymeradwywyd ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:

-        cynnydd o £30,000 mewn defnydd o fenthyca

-        cynnydd o £2,947,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau

-        cynnydd o £101,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf

-        cynnydd o £20,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw

-        cynnydd o £1,167,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill

 


24/01/2023 - PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR EDUCATION ref: 2783    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.


24/01/2023 - BLAEN RAGLEN Y CABINET ref: 2784    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/01/2023

Effective from: 24/01/2023

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y Flaen raglen a gynhwyswyd yn y papurau i’r cyfarfod. 

 


23/01/2023 - CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 2764    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/01/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/01/2023

Effective from: 23/01/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau y cais yn unol â sylwadau'r Heddlu, a gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

 


23/01/2023 - CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 2765    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/01/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/01/2023

Effective from: 23/01/2023

Penderfyniad:


19/01/2023 - PERFORMANCE CHALLENGE MEETINGS. ref: 2775    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/01/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/01/2023

Effective from: 19/01/2023

Penderfyniad:


19/01/2023 - COMMUNITIES SCRUTINY COMMITTEE FORWARD PROGRAMME 2022/23. ref: 2774    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/01/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/01/2023

Effective from: 19/01/2023

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r rhaglen waith diwygiedig ar gyfer 2022/23.

 


19/01/2023 - AN OUTLINE OF THE WASTE AND RECYCLING SERVICE REVIEW WORK PROGRAMME ref: 2773    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/01/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/01/2023

Effective from: 19/01/2023

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad, gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

 


19/01/2023 - GRASS CUTTING AND GROUNDS MAINTENANCE. ref: 2772    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/01/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/01/2023

Effective from: 19/01/2023

Penderfyniad:

(i)         Derbyn yr adroddiad, gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

(ii)        Gofyn i’r Adran gyflwyno canlyniadau’r treialon a’r polisi torri gwair newydd i’r Pwyllgor pan yn amserol.

 


19/01/2023 - SCRUTINISING THE DRAFT WELL-BEING PLAN ref: 2771    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/01/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/01/2023

Effective from: 19/01/2023

Penderfyniad:

(i)         Derbyn yr adroddiad.

(ii)        Gofyn i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn sicrhau gwarchodaeth i’r Iaith Gymraeg yn y Cynllun Llesiant.

(iii)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r amcan llesiant ‘Rydym am weithio gyda’n gilydd i liniaru effaith tlodi ar lesiant ein cymunedau’ gan ei fod yn holl bwysig.

(iv)      Bod angen sicrhau bod ein plant a phobl ifanc yn cael bob tegwch.

 


19/01/2023 - ANNUAL UPDATE BY THE COMMUNITY SAFETY PARTNERSHIP (GWYNEDD AND ANGLESEY). ref: 2770    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/01/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/01/2023

Effective from: 19/01/2023

Penderfyniad:


16/01/2023 - Application No C21/0493/09/AC PV Solar Park At Morfa Camp Sandilands, Tywyn, LL36 9BH ref: 2763    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 16/01/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 16/01/2023

Effective from: 16/01/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu gydag amodau

 

1.            Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun(iau) rhif 1137/28, 1137/30-03, 1137/24, 1137/30-1, 1137/02B, 1137/05, 1137/07 V2, 1137/23/1137/25-2, 1137/29 a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.

2.            Dylid gorffen defnyddio’r tir at ddibenion cynhyrchu trydan fel y caniateir yma 35 mlynedd neu’n gynharach o ddyddiad cynhyrchu egni y paneli solar, neu o fewn 6 mis i orffen defnyddio unrhyw baneli solar at ddibenion cynhyrchu trydan (oni bai iddynt gael eu hamnewid o fewn y cyfnod hwnnw) pa un bynnag yw’r cynharaf, ac fe ddylid gwneud hynny yn unol â chynllun gwaith a fydd eisoes wedi ei gyflwyno a’i gytuno’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a bydd hwnnw’n cynnwys rhaglen weithredu.  Cwblheir y cynllun gwaith yn unol â’r manylion a gytunir a bydd y rhain yn cynnwys-

1.    Datganiad dull ar gyfer dad-gomisiynu a datgymalu’r holl gyfarpar ar y safle;

2.    Manylion unrhyw eitemau sydd am eu gadael ar y safle;

3.    Datganiad dull ar gyfer adfer y tir i amaethyddiaeth;

4.    Amserlenni ar gyfer digomisiynu, gwaredu ac adfer y tir;

5.    Datganiad dull ar gyfer gwaredu / ailgylchu priodol cyfarpar / strwythurau segur;

6.    Darpariaeth ar gyfer adolygu’r cynllun fel bo angen.

 

 

3.            Rhaid gweithredu’r Asesiad Risg Bioddiogelwch dyddiedig 9 Rhagfyr 2015 trwy gydol oes y datblygiad, oni bai y cytunir yn wahanol yn ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

4.            Os y bwriedir gosod system oleuo ar y safle ar unrhyw adeg bydd gofyn cyflwyno a chytuno yn ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol fanylion y system oleuo hynny gan dangos math, union leoliad, lefel goleuedd a’r modd o ddiogelu rhag llygredd neu gorlif golau.  Rhaid fydd gosod y system oleuo yn unol gyda’r manylion gytunwyd.

5.            Rhaid i’r datblygiad gael ei weithredu’n llwyr unol gyda’r Cynllun Rheolaeth Tirwedd ac Ecolegol (v5) dyddiedig 10 Mawrth 2021, Adroddiad Monitro Ehedydd cyf S_MSF_V4 dyddiedig 9 Mawrth 2021 a’r Cynllun Tirlunio rhif 1137/29 drwy gydol oes y datblygiad, oni bai y cytunir yn wahanol yn ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

6.            Ni chaniateir unrhyw ddatblygiad gweithredol gymryd lle yn ystod unrhyw waith yn gysylltiedig gyda’r caniatâd yma o fewn 3 medr naill ochr i linell ganol y pibelli cyflenwad sy’n croesi’r safle.

7.            Rhaid i’r datblygiad gael ei weithredu mewn cydymffurfiaeth lwyr gyda’r Datganiad Dull Cynllun Adeiladu ac Asesiad Risg gan Corylus dyddiedig Rhagfyr 2015 er diogelu cyflwr strwythurol y ddwy bibell cyflenwad sy’n croesi’r safle.  Ni chaniateir cario allan unrhyw ddatblygiad pellach yn gysylltiedig gyda’r caniatâd yma hyd nes y bydd y mesurau diogelu wedi cael eu gweithredu a’u cwblhau

 


16/01/2023 - Cais Rhif C21/1038/41/LL Ty'n Lôn, Afonwen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TX ref: 2762    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 16/01/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 16/01/2023

Effective from: 16/01/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: gohirio er mwyn cynnal ymweliad safle

 


13/01/2023 - CORPORATE JOINT COMMITTEE MEETING DATES FOR 2023/24 ref: 2761    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/01/2023

Effective from: 13/01/2023

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y dyddiadau a nodwyd yn yr adroddiad ar gyfer cyfarfodydd Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer 2023/24 ac addasiad i ddyddiad y cyfarfod Mawrth 2023. 

 

Yn ogystal cytunwyd i Brif Weithredwr y CBC drefnu cyfarfod anffurfiol efo Arweinyddion a Prif Weithredwyr i drafod y ffordd ymlaen gyda Chyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd.

 


13/01/2023 - NORTH WALES CORPORATE JOINT COMMITTEE'S STATEMENT OF ACCOUNTS FOR 2021/22. ref: 2760    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/01/2023

Effective from: 13/01/2023

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Datganiad Cyfrifon statudol Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.


13/01/2023 - PENSIYNAU: AWDURDOD GWEINYDDU'R CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL (CPLlL) AR GYFER CBC Y GOGLEDD ref: 2758    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/01/2023

Effective from: 13/01/2023

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd cynnwys yr adroddiad oedd yn cadarnhau fod Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd wedi dewis i ddefnyddio Cronfa Bensiwn Gwynedd, ac felly bydd Cyngor Gwynedd yn awdurdod gweinyddol Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig.


13/01/2023 - NORTH WALES CORPORATE JOINT COMMITTEE'S 2023/24 BUDGET AND LEVY ON CONSTITUENT AUTHORITIES ref: 2759    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/01/2023

Effective from: 13/01/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu opsiwn B gyda chyfanswm £764,820 ar gyfer Cyllideb 2023/24 Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd, ac i gymeradwyo’r ardoll berthnasol ar yr awdurdodau cyfansoddol, fel y’i nodwyd o dan Opsiwn B.