Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

26/05/2023 - CYFANSODDIAD CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG RHANBARTH Y GOGLEDD ref: 2956    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/05/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/05/2023

Effective from: 26/05/2023

Penderfyniad:

1.    Mabwysiadu y canlynol i’r cynnwys yn y Cyfansoddiad:

 

·       Côd Ymddygiad Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig

·       Cylch Gorchwyl Is Bwyllgor Safonau

·       Rheoliadau Cytundebau a Materion Cyfreithiol

·       Rheolau Gweithdrefn Contractau

 

2.    Dirprwyo hawl i’w Swyddog Monitro wneud newidiadau golygyddol i’r Rheolau Sefydlog ar gyfer eu cyhoeddi.

 


26/05/2023 - 2022-23 OUT-TURN REPORT AND ANNUAL RETURN ref: 2957    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/05/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/05/2023

Effective from: 26/05/2023

Penderfyniad:

1.    Nodi a derbyn gwir wariant ac incwm y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2022/23 fel y’i cyflwynwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad.

2.    Cael cymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor Corfforedig i’r tanwariant yn 2022/23 gael ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn wedi’i chlustnodi ar gyfer ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol.

3.    Cymeradwyo Ffurflen Flynyddol Swyddogol y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2022/23 (amodol ar Archwiliad Allanol), yn unol â’r amserlen statudol, sef 31 Mai 2023. Mae wedi’i gwblhau a’i ardystio’n briodol gan Pennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd fel Swyddog Cyllid Statudol y Cyd-Bwyllgor Corfforedig (Atodiad 2).

 


22/05/2023 - CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO ref: 2942    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

DECISION:

 

To approve the introduction of 'no waiting at any time' Double Yellow Lines on a Class 1 Road A4086 – Ffordd Llanberis, Rhosbodrual, Caernarfon

 


26/05/2023 - APPLICATION FOR VARIATION OF THE PREMISES LICENCE - BRYNTEG HOLIDAY PARK, LLANRUG, GWYNEDD, LL55 4RF ref: 2971    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/05/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/05/2023

Effective from: 26/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CANIATAU y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

·         Bod bocsio a reslo fel gweithgareddau trwyddedig i'w dileu o'r cais.

·         Bod cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio i'w chwarae dan do yn unig.

·         Ni fydd unrhyw wastraff neu ddeunyddiau ailgylchadwy, gan gynnwys poteli, yn cael eu symud neu eu gosod mewn unrhyw ardal allanol rhwng 23:00 a 08:00 y diwrnod canlynol. [I ddisodli’r amod presennol o dan ‘Niwsans Cyhoeddus’]

·         Bydd yr holl ffenestri a drysau (gan gynnwys drysau deublyg) yn cael eu cadw ar gau ar ôl 23:00 pan fydd Adloniant Rheoledig yn digwydd, ac eithrio mynediad ac allanfa uniongyrchol pobl.

·         Bydd rhif ffôn ar gael yn ystod y ddarpariaeth Adloniant Rheoledig i'r bobl hynny sydd wedi cyflwyno sylwadau yn erbyn amrywio'r Drwydded Eiddo.

 

Nodyn:

Cynllun llawr wedi'i ddiweddaru o ardal gweithgareddau trwyddedu awyr agored i'w gyflwyno

 


26/05/2023 - APPLICATION FOR A VARIATION OF A PREMISES LICENCE NEW HORIZONS, SUNNYSANDS CARAVAN PARK, TAL Y BONT, GWYNEDD ref: 2973    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/05/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/05/2023

Effective from: 26/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CANIATAU y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

 

Ymgorffori'r amodau a argymhellwyd gan yr Heddlu fel amodau i’r drwydded.

 


22/05/2023 - Application No C23/0089/39/AM Mynytho Garage, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RH ref: 2946    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

CAIS WEDI EI DYNNU YN ÔL

 


22/05/2023 - Application No C23/0212/30/LL Pant Valley, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LF ref: 2945    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: GWRTHOD YN UNOL Â’R ARGYMHELLIAD

 

RHESYMAU:

 

1.    Ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd, nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi yn ddiamheuol fod angen gwirioneddol i godi adeilad amaethyddol o’r maint a’r raddfa a fwriedir yn y lleoliad hwn wedi cael ei brofi'n ddiamheuol. Mae’r cais, felly’n, groes i ofynion Polisi PCYFF 1 a PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, 2017 sy’n annog gwrthod cynigion y tu allan i ffiniau datblygu oni bai bod cyfiawnhad yn dangos bod lleoliad cefn gwlad yn hanfodol ac sydd ddim yn cydymffurfio gyda pholisïau eraill o fewn y Cynllun ei hun.

 

2.    Byddai graddfa'r bwriad yn golygu codi adeilad sylweddol ei faint, wedi ei leoli mewn man amlwg, ynysig, gerllaw ffordd a llwybr cyhoeddus ac o fewn Ardal o Dirwedd Arbennig. Ni fyddai’r datblygiad hwn yn parchu cyd-destun y safle a’i le yn y dirwedd leol ac o’r herwydd fe fyddai’r datblygiad yn niweidiol i fwynderau gweledol yr ardal. Mae’r cais felly’n groes i ofynion meini prawf perthnasol polisïau PCYFF 2, PCYFF 3 ac AMG 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, 2017 ynghyd a'r cyngor a gynhwysir o fewn y ddogfen Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy a Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dylunio sy’n ymwneud ag amddiffyn mwynderau gweledol lleol a'r amgylchedd


22/05/2023 - Application No C23/0116/09/LL 1 Idris Villas, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AW ref: 2944    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

 

 

PENDERFYNIAD: Caniatáu yn groes i’r argymhelliad

 

 1. Rhaid cychwyn ar y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatâd hwn dim hwyrach na PHUM mlynedd o ddyddiad y caniatâd. 
 2. Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun(iau) rhif  80 1 - 22 - 0 5; 801 - 22 - 70; 22/115/P 09; 22/115/P 04 a 22/115/P 03 Amendment A a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.
 3. Cyn i’r cyfleuster a ganiateir drwy hyn ddod yn weithredol fel iard storio/gwerthiant, rhaid yn gyntaf cyflwyno manylion i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol o unrhyw adeilad a/neu strwythur bwriedir ei godi fel rhan o’r cyfleuster arfaethedig gan gynnwys dyluniad ac uchder.
 4. Rhaid i’r cyfleuster a ganiateir drwy hyn fod yn gysylltiedig â defnydd bwriedir ei wneud gan yr ymgeisydd o’r adeilad masnachol ar y Stryd Fawr fel canolfan busnes cyflenwr nwyddau/deunyddiau amaethyddol ac sydd wedi ei amlinellu mewn glas yng nghynllun rhif 22/115/P 03 Amendment A.
 5. Rhaid cyflawni'r cynllun plannu clawdd draenen gymysg a gynhwysir yng nghynllun rhif 22/115/P 03 Amendment A yn ystod y tymor plannu cyntaf ar ôl i'r defnydd ddod yn weithredol. Yn achos unrhyw rhan o’r clawdd a fydd o fewn cyfnod o 5 mlynedd o'r dyddiad plannu farw, a symudir neu a niweidir yn ddifrifol neu a ddaw'n heintus rhaid eu symud a phlannu yn eu lle yn ystod y tymor plannu nesaf eraill cyffelyb o ran maint a rhywogaeth oni bai i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ganiatáu ymrwymiad mewn ysgrifen.
 6. Cyn i'r cyfleuster ddod yn weithredol, rhaid yn gyntaf cyflwyno manylion i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer unrhyw arwyddion sydd i’w codi ar y safle a bydd yr arwyddion hyn yn y Gymraeg yn unig, neu'n ddwyieithog gyda blaenoriaeth i'r Gymraeg.
 7. Rhaid cydymffurfio gyda Rhan 6.0 (Crynodeb a Chasgliadau) yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd (cyf. KRS.0639.001.R001.A) dyddiedig Medi, 2022 gan KRS Environmental.
 8. Rhaid i’r gwelliannau i’r fynedfa bresennol cael eu cario allan yn hollol unol  a’r manylion a gynhwysir o fewn cynllun rhif  22/115/P 03 Amendment A.
 9. Ni chaniateir derbyn nwyddau neu eu dosbarthu o'r safle a ganiateir drwy hyn y tu allan i'r oriau 08:00 i 18:00 Llun i Gwener; 08:00 i 12:00 dydd Sadwrn a dim o gwbl ar ddydd Sul.

 

Y rhesymau am ddyfarniad y Cyngor i ganiatáu'r datblygiad yn ddarostyngedig i'r amodau a nodwyd eisoes:

 

 1. Cydymffurfio â Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref.
 2. Cydymffurfio a darpariaethau Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref ac i sicrhau datblygiad boddhaol y safle, ac i ddiogelu mwynderau gweledol y cylch
 3. I sicrhau datblygiad trefnus y safle ac i ddiogelu mwynderau gweledol.
 4. I sicrhau datblygiad trefnus y safle.
 5. I ddiogelu mwynderau gweledol ac i sicrhau gwelliannau bioamrywiaeth.
 6. I ddiogelu ac i hybu’r iaith Gymraeg.
 7. I gydymffurfio a gofynion Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd.
 8. Er budd diogelwch y ffyrdd.
 9. I ddiogelu mwynderau preswyl.  

 

Nodiadau

 

 1. Oherwydd maint a natur y datblygiad bydd angen darparu cais i’r Corff Cymeradwy Systemau Draenio Cynaliadwy i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith adeiladu.  Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau.

 

 1. Tynnir sylw'r ymgeisydd i lythyr Dwr Cymru ddyddiedig 24.02.23 a'r angen i sicrhau bod y datblygiad yn cydymffurfio â'r cyngor a gynhwysir ynddo. Mae’r llythyr i’w weld o dan gyfeirnod y cais yma ar dudalennau dilyn a darganfod ar safle we’r Cyngor.

 

 1. NODYN: Rhaid i ymyl y ffordd o flaen y fynedfa gael ei chryfhau gyda cyrbiau smwt 125 x 150mm wedi eu gosod yn unol â 'Dylunio Ffyrdd'. 

 

 1. NODYN: Na fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn gyfrifol am unrhyw ddŵr wyneb o'r ffordd sy'n mynd i'r safle'n sgil y datblygiad.

 

 1. NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu i'r Awdurdod Priffyrdd  i gael hawl o dan Adran 278 o'r Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario allan unrhyw waith sydd yn golygu newidiadau i'r ffordd bresennol er mwyn creu mynedfa i'r safle.

 

 1. NODYN: Ni ddylai dwr wyneb o gwrtil y safle arllwys i'r briffordd. Rhaid cwblhau draeniad y briffordd ar y fynedfa ac ar hyd y ffryntiad i gwrdd â gofynion yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cychwyn ar unrhyw waith ar weddill y datblygiad.

 

 


22/05/2023 - APPLICATION FOR AN ORDER UNDER THE ROAD TRAFFIC ACT 1984 ref: 2943    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Cymeradwyo cyflwyno gwaharddiadau dim aros ar unrhyw adeg, ‘Llinellau Melyn Dwbl’ ar Ffordd Dosbarth 1 A4086 - Ffordd Llanberis, Rhosbodrual, Caernarfon

 


22/05/2023 - Application No C23/0148/17/LL Uwchlaw'r Rhos, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE ref: 2947    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu yn groes i’r argymhelliad. O ganlyniad, bydd y cais yn cael ei gyfeirio at gyfnod o gnoi cil cyn dychwelyd i’r Pwyllgor am benderfyniad terfynol.

 


22/05/2023 - ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 2941    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

I AIL-ETHOL Y CYNG. ELWYN EDWARDS YN IS-GADEIRYDD AR GYFER

2023 / 24

 


22/05/2023 - ETHOL CADEIRYDD ref: 2940    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/05/2023

Effective from: 22/05/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

I AIL-ETHOL Y CYNGHORYDD EDGAR OWEN YN GADEIRYDD AR GYFER 2023 / 2024