Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

30/11/2023 - COMMUNITIES SCRUTINY COMMITTEE FORWARD PROGRAMME 2023/24. ref: 3231    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 30/11/2023

Effective from: 30/11/2023

Penderfyniad:

Mabwysiadu rhaglen waith diwygiedig ar gyfer 2023/24.

 


30/11/2023 - LOCAL FLOOD STRATEGY ref: 3230    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 30/11/2023

Effective from: 30/11/2023

Penderfyniad:

1.    Derbyn yr adroddiad gan argymell:

(i)             dylid cynnwys gwybodaeth am y risg o ran ffyrdd yn llifogi yn ogystal a’r risg i eiddo yn y Strategaeth Llifogydd Lleol;

(ii)            dylid codi ymwybyddiaeth holl drigolion o sut i baratoi ar gyfer llifogydd.

2.    Bod y Pwyllgor yn craffu’r Strategaeth Llifogydd Lleol yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus yn ei gyfarfod ar 22 Chwefror 2024.

 


30/11/2023 - CLIMATE AND NATURE EMERGENCY PLAN: ANNUAL REPORT 2022/23 ref: 3229    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 30/11/2023

Effective from: 30/11/2023

Penderfyniad:

1.    Derbyn yr adroddiad gan argymell:

(i)      Dylid ychwanegu gwybodaeth am ‘Teithio Llesol’ o dan Adran 3 yr Adroddiad: ‘Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016’.

(ii)     Dylid ystyried addasu ffurf arddangos y wybodaeth o dan y teitlau ‘Beth y wnaethom ddweud y byddem yn ei wneud yn 2022/23’ a ‘Be wnaethom ni’ yn Adrannau 5-11 yr Adroddiad er mwyn eglurder i’r darllenydd.

 

2.    Argymell i’r Cabinet y dylid ystyried yr adnodd staff i gyflawni gweledigaeth y Cynllun Argyfwng Hinsawdd a Natur.

 


28/11/2023 - EQUALITY OBJECTIVES CONSULTATION DOCUMENT 2024-28 ref: 3223    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/11/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/11/2023

Effective from: 28/11/2023

Penderfyniad:

Cytunwyd i ryddhau’r ddogfen ymgynghorol Amcanion Cydraddoldeb 2024-28 ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn unol â’r adroddiad.

 


28/11/2023 - ARFON POST-16 EDUCATION ref: 3226    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/11/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/11/2023

Effective from: 28/11/2023

Penderfyniad:

1.    Cymeradwywyd Opsiwn 2 ar gyfer prosiect Addysg Ôl-16 yn Arfon.

2.    Cymeradwywyd i’r Pennaeth Addysg gynnal trafodaethau ar adolygu y memorandwm o ddealltwriaeth gyda’r rhan-ddeiliaid sydd yn ffurfio Consortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn gyda’r bwriad o gryfhau y trefniadau ac adrodd yn ôl i’r Cabinet gyda argymhellion ar gyfer y digwyddiadau gytunwyd.

3.    Caniatawyd i ddargyfeirio rhan o gyllideb prosiect Addysg Ôl-16 yn Arfon ar gyfer cyfarch y bwlch ariannol sydd ym mhrosiectau Band B yn unol â’r adroddiad, nad oes modd symud ymlaen â hwy ar hyn o bryd gan nad oes cyllideb ddigonol ar eu cyfer yn sgil cynnydd mewn costau.

 


28/11/2023 - CORPORATE PARENT PANEL ANNUAL REPORT 2022-23 ref: 3225    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/11/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/11/2023

Effective from: 28/11/2023

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad sy’n adrodd ar waith y Panel Rhiant Corfforaethol ar gyfer y flwyddyn 2022-23.

 


28/11/2023 - ANNUAL REPORT OF THE NORTH WALES REGIONAL PARTNERSHIP BOARD 2022/2023 ref: 3224    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/11/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/11/2023

Effective from: 28/11/2023

Penderfyniad:

Nodwyd y gwaith a’r cynnydd a wnaed yn 2022/2023 yn y meysydd gwaith sy’n cael eu dwyn ymlaen yn rhanbarthol trwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 


28/11/2023 - PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR CHILDREN AND SUPPORTING FAMILIES ref: 3227    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/11/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/11/2023

Effective from: 28/11/2023

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

 


28/11/2023 - PERFORMANCE REPORT FOR THE CABINET MEMBER FOR ADULTS, HEALTH AND WELLBEING ref: 3228    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/11/2023 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/11/2023

Effective from: 28/11/2023

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

 


24/11/2023 - DRAFT IMPLEMENTATION PLAN FOR DEVELOPING A NEW REGIONAL TRANSPORT PLAN FOR NORTH WALES ref: 3216    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/11/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/11/2023

Effective from: 24/11/2023

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r Cynllun Gweithredu drafft arfaethedig i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 


24/11/2023 - IS-BWYLLGOR SAFONAU - PENODI AELODAU ref: 3215    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Gwnaed yn y cyfarfod: 24/11/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 24/11/2023

Effective from: 24/11/2023

Penderfyniad:

1.         Mabwysiadu addasiadau i Gylch Gorchwyl yr Is Bwyllgor Safonau fel y nodir yn Atodiad 1 i’r adroddiad.

2.         Mabwysiadu y meini prawf ar gyfer penodi aelodau annibynnol i'r Pwyllgor Safonau a Sefydlu Panel Cyfweld yn unol ag Atodiad 2.

3.         Dirprwyo trefnu y broses penodi i’r Swyddog Monitro.

 


23/11/2023 - CEFNOGAETH I OFALWYR DI-DAL ref: 3219    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gofal

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2023 - Pwyllgor Craffu Gofal

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/11/2023

Effective from: 23/11/2023

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad a datgan cefnogaeth i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr di-dal gan gynnwys y cynllun taliadau uniongyrchol.

b)    Gofyn am gyflwyniad a gwybodaeth pellach i aelodau am y cynllun taliadau uniongyrchol.

 


23/11/2023 - ARRANGEMENTS FOR MANAGING AND MAINTAINING CARE HOMES ref: 3218    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gofal

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2023 - Pwyllgor Craffu Gofal

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/11/2023

Effective from: 23/11/2023

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad, croesawu’r cynnydd sydd wedi’i wneud ers yr archwiliadau cyntaf a diolch i staff y cartrefi gofal am eu gwasanaeth.

b)    Datgan pryder am heriau staffio cartrefi gofal a’r problemau a ddaw yn sgil hynny megis anhawster cwblhau hyfforddiant.

c)     Gofyn i’r adran berthnasol ystyried sut y gellir sicrhau bod pob cartref yn cyrraedd lefel sicrwydd uchel yn y dyfodol.

d)    Gofyn am wahoddiad i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y dyfodol pan fo trafodaethau am adroddiadau archwilio mewnol cartrefi gofal.

e)    Hysbysu aelodau y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o sylwadau a phenderfyniadau aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal.

 


23/11/2023 - DAY CARE SERVICES ref: 3217    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gofal

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2023 - Pwyllgor Craffu Gofal

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/11/2023

Effective from: 23/11/2023

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.

b)     Cefnogi’r bwriad i gynnal adolygiad llawn o’r ddarpariaeth bresennol ac ystyried model amgen.

c)     Gofyn i’r swyddogion sicrhau bod y model newydd yn darparu gwasanaeth cyson ar draws y sir gan gynnwys gwasanaeth i rai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

d)     Gofyn i’r adran gyflwyno adroddiad pellach ar yr adolygiad a’r modelau posib pan yn amserol er mwyn rhoi cyfle i’r craffwyr roi mewnbwn pellach.

 


20/11/2023 - Application No C23/0614/16/LL Penrala, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AU ref: 3203    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/11/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/11/2023

Effective from: 20/11/2023

Penderfyniad:

PENFERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i'r cais gael ei ganiatáu yn ddarostyngedig ar dderbyn prisiad llyfr coch o'r tai i allu pennu disgownt ar y tai fforddiadwy, cytundeb 106 tai fforddiadwy ac amodau'n ymwneud a’r canlynol :

1.         Dechrau o fewn 5 mlynedd

2.         Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd

3.         Defnyddio llechi to Cymreig neu lechi cyffelyb

4.         Cytuno’r deunyddiau allanol

5.         Tynnu’r Hawliau Datblygu a Ganiateir o’r unedau fforddiadwy er sicrhau eu fforddiadwyedd

6.         Amod Dŵr Cymru

7.         Amodau Priffyrdd

8.         Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Ecolegol Rhagarweiniol

9.         Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Coedyddiaeth

10.      Amodau Tirlunio

11.      Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Risg Halogiad Tir

12.      Rhaid rhoi enw Cymraeg i’r stad a’r tai unigol.

13.      Cyfyngu’r defnydd i ddosbarth defnydd C3 yn unig

 

Nodyn –          Dŵr Cymru

          System Draenio Gynaliadwy

          Uned Trafnidiaeth

          Uned Goed

 


20/11/2023 - Application No C22/0523/14/LL Y Deri, Hen Furiau Ffordd Bont Saint, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YS ref: 3205    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/11/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/11/2023

Effective from: 20/11/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu

 

1.         5 mlynedd i ddechrau gwaith.

2.         Unol a chynlluniau.

3.         Rhaid cytuno unrhyw newidiadau neu gwaith uwchraddio i’r system draenio twr aflan   cyn defnyddio yr estyniad

4.         Gorffeniad i gydweddu gyda’r adeilad presennol.

5.         Gwelliannau Bioamrywiaeth

 

Nodyn

Llythyr Dwr Cymru

 


20/11/2023 - Application No C23/0500/00/AC 2nd and 3rd Floor Flat, 17 Rhodfa'r Môr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1NA ref: 3204    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/11/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/11/2023

Effective from: 20/11/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod

 

Mae’r bwriad i ddiwygio’r amod er defnyddio 3 o’r unedau ar gyfer llety gwyliau dosbarth defnydd C6 yn annerbyniol ar sail fod y nifer cyfunol o ail gartrefi a llety gwyliau ardal Cyngor Tref Abermaw yn 18.40% sydd dros y rhiniog o 15% a ystyrir yn orddarpariaeth yn y Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid.  Yn sgil hyn nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi na fyddai’r datblygiad yn arwain at ormodedd o lety o’r fath yn yr ardal fel y nodir yn maen prawf v o bolisi TWR 2 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

 

 


20/11/2023 - Cais Rhif C22/0969/45/LL Tir ar Ffordd Caernarfon, Pwllheli, LL53 5LF ref: 3202    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 20/11/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 20/11/2023

Effective from: 20/11/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu'r cais yn ddarostyngedig i'r amodau isod:

 

1.         Amserlenni

2.         Yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd.

3.         Deunyddiau yn unol gyda’r cynlluniau oni bai y cytunir yn wahanol ymlaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

4.         Amodau manwerthu i gyfyngu arwynebedd gofod llawr, dim rhannu'n unedau llai

5.         Amser agor y siop

6.         Rheoli amser o ran danfoniadau.

7.         Amodau priffyrdd o ran cwblhau’r fynedfa, gwaith lôn, llefydd parcio ac atal dŵr wyneb.

8.         Amodau gwarchod y cyhoedd o ran system awyru/ uned adfer gwres, lefelau sŵn o offer mecanyddol, rhwystr ar y bae derbyn nwyddau

9.         Cynllun Rheoli Adeiladu

10.       Cadw at mesurau lliniaru yn yr Asesiad Ansawdd Aer

11.       Ymgymryd gyda’r gwaith yn unol gyda’r cynllun tirlunio a’r Cynllun Cynnal a Rheoli Tirlunio Meddal, angen ail blannu o fewn cyfnod o 5 mlynedd.

12.       Mesurau gwella/lliniaru y Gymraeg / arwyddion dwyieithog

13.       Unol gyda cynllun goleuo

14.       Unol gyda’r Adroddiad Arolwg Ecolegol.

15.       Unol gyda’r Cynllun Rheolaeth Amgylcheddol

 

Nodiadau:-

1.         Datblygiad Mawr

2.         SUDS

3.         Priffyrdd – hawl adran 171/184 o’r Ddeddf Priffyrdd 1980

4.         Sylwadau Dŵr Cymru

5.         Sylwadau Gwarchod y Cyhoedd

6.         Sylwadau CNC

 


17/11/2023 - ACHOS BUSNES LLAWN Y PROSIECT CANOLFAN OPTEG A PHEIRIANNEG MENTER ref: 3201    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 17/11/2023 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 17/11/2023

Effective from: 17/11/2023

Penderfyniad:

 

1.         Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter gan adlewyrchu'r ceisiadau newid a gymeradwywyd yn y cam Achos Busnes Amlinellol ac awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro, i gytuno ac ymrwymo i gytundeb ariannu gyda Phrifysgol Wrecsam er mwyn cyflawni'r prosiect, ar y sail fod Prifysgol Wrecsam yn rhoi sylw i'r materion sy'n weddill fel y nodir yn adran 7 o'r adroddiad.

2.         Bod y Bwrdd yn nodi y bydd camau diweddarach y prosiect yn amodol ar Brifysgol Wrecsam yn cynhyrchu Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer pob cyfnod gwariant.

3.         Bod y Bwrdd yn dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro, awdurdod i gymeradwyo'r Achos Cyfiawnhad Busnes dilynol o fewn sgôp yr Achos Busnes Llawn ar gyfer cyfnodau diweddarach y prosiect lle mae gwariant a buddion yn unol â'r Achos Busnes Llawn a gyflwynir.