Etholiadau Lleol Cyngor Gwynedd - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Election summary for Wardiau
Wardiau Ymgeisydd etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd Amser Cyhoeddi
Aberdaron W. Gareth Roberts Plaid Cymru
Aberdyfi Dewi Owen Annibynnol
Abererch Peter Read Plaid Cymru
Abermaw Gethin Glyn Williams Plaid Cymru
Abersoch Dewi Wyn Roberts Annibynnol
Arllechwedd Dafydd Meurig Plaid Cymru
Bethel Sion W. Jones Llafur
Bontnewydd Peter Antony Garlick Annibynnol
Botwnnog Gareth Williams Llais Gwynedd
Bowydd a Rhiw Annwen Daniels Plaid Cymru
Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd Peredur Jenkins Plaid Cymru
Bryncrug / Llanfihangel Beth Lawton Annibynnol
Cadnant (Caernarfon) Cemlyn Rees Williams Plaid Cymru
Clynnog Owain Williams Llais Gwynedd
Corris a Mawddwy John Pughe Roberts Annibynnol
Cricieth Eirwyn Williams Annibynnol
Cwm y Glo Berwyn Parry Jones Plaid Cymru
Deiniol (Bangor) Steve Collings Plaid Cymru
Deiniolen Elfed Williams Plaid Cymru
Dewi (Bangor) Gareth A. Roberts Plaid Cymru
Diffwys a Maenofferen Robert Glyn Daniels Llais Gwynedd
Dolbenmaen Stephen W. Churchman Democratiaid Rhyddfrydol
Dolgellau (De) Linda Morgan Plaid Cymru
Dolgellau (Gogledd) Dyfrig L. Siencyn Plaid Cymru
Dyffryn Ardudwy Eryl Jones-Williams Annibynnol
Efailnewydd a Buan Anwen J. Davies Llais Gwynedd
Garth (Bangor) Huw Gruffydd Wyn Jones Plaid Cymru
Gerlan Paul John Rowlinson Plaid Cymru
Glyder (Bangor) Elin Walker Jones Plaid Cymru
Harlech/Talsarnau Freya Hannah Bentham Annibynnol
Hendre (Bangor) Richard Medwyn Hughes Annibynnol
Hirael (Bangor) Keith Jones Annibynnol
Llanaelhaearn Aled Wyn Jones Plaid Cymru
Llanbedr Annwen Hughes Plaid Cymru
Llanbedrog Angela Russell Annibynnol
Llanberis Kevin Morris Jones Annibynnol
Llandderfel Elwyn Edwards Plaid Cymru
Llanengan John Brynmor Hughes Annibynnol
Llangelynnin Louise Hughes Annibynnol
Llanllyfni Craig ab Iago Plaid Cymru
Llanrug Charles Wyn Jones Plaid Cymru
Llanuwchllyn Alan Jones Evans Plaid Cymru
Llanwnda Aeron M. Jones Llais Gwynedd
Llanystumdwy Aled Ll. Evans Plaid Cymru
Marchog (Bangor) Dylan Fernley Annibynnol
Marchog (Bangor) Nigel Pickavance Annibynnol
Menai (Bangor) Mair Rowlands Plaid Cymru
Menai (Bangor) Catrin Elen Wager Plaid Cymru
Menai (Caernarfon) Ioan Thomas Plaid Cymru
Morfa Nefyn Sian Wyn Hughes Plaid Cymru
Nefyn Gruffydd Williams Plaid Cymru
Ogwen Rheinallt Puw Plaid Cymru
Peblig (Caernarfon) Jason Wayne Parry Annibynnol
Pen-y-groes Judith Mary Humphreys Plaid Cymru
Penisarwaun Elwyn Jones Annibynnol
Penrhyndeudraeth Gareth Thomas Plaid Cymru
Pentir Menna Baines Plaid Cymru
Porthmadog (Dwyrain) Nia Wyn Jeffreys Plaid Cymru
Porthmadog (Gorllewin) E. Selwyn Griffiths Plaid Cymru
Porthmadog - Tremadog Alwyn Gruffydd Llais Gwynedd
Pwllheli (De) Hefin Underwood Annibynnol
Pwllheli (Gogledd) Dylan Bullard Annibynnol
Seiont (Caernarfon) Olaf Cai Larsen Plaid Cymru
Seiont (Caernarfon) W. Roy Owen Annibynnol
Talysarn I. Dilwyn Lloyd Annibynnol
Teigl Linda Ann Jones Plaid Cymru
Trawsfynydd Elfed Powell Roberts Annibynnol
Tregarth a Mynydd Llandygai Dafydd Owen Plaid Cymru
Tudweiliog Simon Glyn Plaid Cymru
Tywyn Anne Lloyd Jones Annibynnol
Tywyn Mike Stevens Annibynnol
Waunfawr Edgar Wyn Owen Plaid Cymru
Y Bala Dilwyn Morgan Plaid Cymru
Y Felinheli Gareth Wyn Griffith Plaid Cymru
Y Groeslon Eric M. Jones Annibynnol