Etholiadau Lleol Cyngor Gwynedd - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Election summary for Wardiau
Wardiau Ymgeisydd etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd Amser Cyhoeddi
Aberdyfi Dewi Owen Annibynnol
Abererch Richard Glyn Roberts Annibynnol
Abermaw Rob Triggs Annibynnol
Abersoch gyda Llanengan John Brynmor Hughes Annibynnol
Arllechwedd Dafydd Meurig Plaid Cymru
Arthog a Llangelynnin Louise Hughes Annibynnol
Bethel a'r Felinheli Iwan Huws Plaid Cymru
Bethel a'r Felinheli Sasha Ellen Fraser Williams Plaid Cymru
Bontnewydd Menna Jones Plaid Cymru
Bowydd a Rhiw Elfed Wyn ap Elwyn Plaid Cymru
Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd Delyth Griffiths Plaid Cymru
Bro Dysynni Beth Lawton Annibynnol
Cadnant (Caernarfon) Dawn Lynne Jones Plaid Cymru
Canol Bangor Medwyn Hughes Plaid Cymru
Canol Bangor Huw Wyn Jones Plaid Cymru
Canol Bethesda Rheinallt Puw Plaid Cymru
Canol Tref Caernarfon Olaf Cai Larsen Plaid Cymru
Clynnog Dafydd Owen Davies Plaid Cymru
Corris a Mawddwy John Pughe Roberts
Cricieth Eirwyn Williams Annibynnol
Cwm y Glo Berwyn Parry Jones Plaid Cymru
Deiniolen Elfed Wyn Williams Plaid Cymru
Dewi (Bangor) Gareth Roberts Plaid Cymru
Diffwys a Maenofferen Glyn Daniels
Dolbenmaen Stephen W. Churchman Democratiaid Rhyddfrydol
Dolgellau (De) Linda Morgan Plaid Cymru
Dolgellau (Gogledd) Dyfrig Lewis Siencyn Plaid Cymru
Dwyrain Bangor Dylan Fernley Annibynnol
Dwyrain Bangor Nigel Pickavance
Dyffryn Ardudwy Eryl Jones-Williams Annibynnol
Efailnewydd a Buan Anwen Jane
Gerlan Einir Wyn Williams Plaid Cymru
Glaslyn June Jones Plaid Cymru
Glyder (Bangor) Elin Walker Jones Plaid Cymru
Gorllewin Tywyn Anne Lloyd-Jones Annibynnol
Harlech a Llanbedr Annwen Hughes Plaid Cymru
Harlech a Llanbedr Gwynfor Owen Plaid Cymru
Hendre Coj Parry Llafur
Llanbedrog gyda Mynytho Angela Ann Russell Annibynnol
Llanberis Kimberley Jones Plaid Cymru
Llandderfel Elwyn Edwards Plaid Cymru
Llanllyfni Peter Thomas
Llanrug Beca Brown Plaid Cymru
Llanuwchllyn Alan Evans Plaid Cymru
Llanwnda Huw Llwyd Rowlands Plaid Cymru
Llanystumdwy Rhys Tudur Plaid Cymru
Menai (Caernarfon) Ioan Thomas Plaid Cymru
Morfa Nefyn a Thudweiliog Gareth Tudor Morris Jones Plaid Cymru
Morfa Tywyn John Pughe
Nefyn Gruffydd Williams Annibynnol
Peblig (Caernarfon) Dewi Jones Plaid Cymru
Pen draw Llyn Gareth Williams
Pen-y-groes Craig Jeremy ab Iago Plaid Cymru
Penisarwaun Elwyn Jones Annibynnol
Penrhyndeudraeth Meryl Roberts Plaid Cymru
Porthmadog (Dwyrain) Nia Wyn Jeffreys Plaid Cymru
Porthmadog (Gorllewin) Gwilym Jones Annibynnol
Pwllheli (De) Hefin Underwood Annibynnol
Pwllheli (Gogledd) Elin Hywel Plaid Cymru
Rachub Paul John Rowlinson Plaid Cymru
Teigl Linda Ann Jones Plaid Cymru
Trawsfynydd Elfed Roberts Annibynnol
Tregarth a Mynydd Llandygai Beca Roberts Plaid Cymru
Tryfan Arwyn Herald Roberts Plaid Cymru
Waunfawr Edgar Wyn Owen Plaid Cymru
Y Bala Dilwyn Morgan Plaid Cymru
Y Faenol Menna Baines Plaid Cymru
Y Groeslon Llio Elenid Owen Plaid Cymru
Yr Eifl Jina Gwyrfai Plaid Cymru