Eich Cynghorwyr fesul Ward

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut mae'r Cyngor yn cyflawni ei amryw ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli'r budd cyhoeddus yn ogystal ag unigolion sydd yn byw o fewn y ward mae ef neu hi yn ei gynrychioli.

Maent yn cynnal cyswllt yn rheolaidd gyda'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y Cyngor, galwadau ffôn, a sesiynau galw i mewn.

Mae Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith. Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan buddiant, gyda'r manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

Mae nifer o Gynhorwyr Gwynedd wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd yn adrodd ar eu gweithgareddau mewn blwyddyn. Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol trwy ddilyn y ddolen yma

Er mwyn canfod eich cynghorydd, dilynwch y ddolen isod:

 Aberdyfi

 Abererch

 Abermaw

 Abersoch gyda Llanengan

 Arllechwedd

 Arthog a Llangelynnin

 Bethel a'r Felinheli

 Bontnewydd

 Bowydd a Rhiw

 Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

 Bro Dysynni

 Cadnant (Caernarfon)

 Canol Bangor

 Canol Bethesda

 Canol Tref Caernarfon

 Clynnog

 Corris a Mawddwy

 Cricieth

 Cwm y Glo

 Deiniolen

 Dewi (Bangor)

 Diffwys a Maenofferen

 Dolbenmaen

 Dolgellau (De)

 Dolgellau (Gogledd)

 Dwyrain Bangor

 Dyffryn Ardudwy

 Efailnewydd a Buan

 Gerlan

 Glaslyn

 Glyder (Bangor)

 Gorllewin Tywyn

 Harlech a Llanbedr

 Hendre

 Llanbedrog gyda Mynytho


 • Angela Russell

  Llanbedrog gyda Mynytho

  Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Annibynnol

 Llanberis

 Llandderfel

 Llanllyfni

 Llanrug

 Llanuwchllyn

 Llanwnda

 Llanystumdwy

 Menai (Caernarfon)


 • Ioan Thomas

  Menai (Caernarfon)

  Plaid Cymru

  Is-Gadeirydd y Cyngor a Chyswllt Cymuned y Lluoedd Arfog

 Morfa Nefyn a Thudweiliog

 Morfa Tywyn

 Nefyn

 Peblig (Caernarfon)

 Pen draw Llyn

 Pen-y-groes

 Penisarwaun

 Penrhyndeudraeth

 Porthmadog (Dwyrain)

 Porthmadog (Gorllewin)

 Pwllheli (De)

 Pwllheli (Gogledd)

 Rachub

 Teigl

 Trawsfynydd

 Tregarth a Mynydd Llandygai


 • Beca Roberts

  Tregarth a Mynydd Llandygai

  Plaid Cymru

  Cadeirydd y Cyngor

 Tryfan

 Waunfawr

 Y Bala


 • Dilwyn Morgan

  Y Bala

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

 Y Faenol

 Y Groeslon

 Yr Eifl