Eich Cynghorwyr fesul Ward

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut mae'r Cyngor yn cyflawni ei amryw ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli'r budd cyhoeddus yn ogystal ag unigolion sydd yn byw o fewn y ward mae ef neu hi yn ei gynrychioli.

Maent yn cynnal cyswllt yn rheolaidd gyda'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y Cyngor, galwadau ffôn, a sesiynau galw i mewn.

Mae Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith. Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan buddiant, gyda'r manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

Mae nifer o Gynhorwyr Gwynedd wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd yn adrodd ar eu gweithgareddau mewn blwyddyn. Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol trwy ddilyn y ddolen yma

Er mwyn canfod eich cynghorydd, dilynwch y ddolen isod:

 Aberdaron

 Aberdyfi

 Abererch

 Abermaw

 Abersoch

 Arllechwedd


 • Dafydd Meurig

  Arllechwedd

  Plaid Cymru

  Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

 Bethel

 Bontnewydd

 Botwnnog

 Bowydd a Rhiw

 Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

 Bryncrug / Llanfihangel

 Cadnant (Caernarfon)

 Clynnog

 Corris/Mawddwy

 Cricieth

 Cwm y Glo

 Deiniol (Bangor)

 Deiniolen

 Dewi (Bangor)

 Diffwys a Maenofferen

 Dolbenmaen

 Dolgellau (De)

 Dolgellau (Gogledd)

 Dyffryn Ardudwy

 Efailnewydd / Buan

 Garth (Bangor)

 Gerlan

 Glyder (Bangor)

 Groeslon

 Harlech/Talsarnau

 Hendre (Bangor)

 Hirael (Bangor)

 Llanaelhaearn

 Llanbedr

 Llanbedrog

 Llanberis

 Llandderfel

 Llanengan

 Llangelynnin

 Llanllyfni

 Llanrug

 Llanuwchllyn

 Llanwnda

 Llanystumdwy

 Marchog (Bangor)

 Menai (Bangor)

 Menai (Caernarfon)


 • Ioan Thomas

  Menai (Caernarfon)

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet Cyllid

 Morfa Nefyn

 Nefyn

 Ogwen

 Peblig (Caernarfon)

 Penisarwaun

 Penrhyndeudraeth


 • Gareth Thomas

  Penrhyndeudraeth

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned

 Pentir

 Penygroes

 Porthmadog (Dwyrain)


 • Nia Wyn Jeffreys

  Porthmadog (Dwyrain)

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet dros Gefnogaeth Gorfforaethol

 Porthmadog (Gorllewin)

 Porthmadog - Tremadog

 Pwllheli (De)

 Pwllheli (Gogledd)

 Seiont (Caernarfon)

 Talysarn

 Teigl

 Trawsfynydd

 Tregarth a Mynydd Llandygai

 Tudweiliog

 Tywyn

 Waunfawr

 Y Bala

 Y Felinheli