Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i sicrhau cyfraniad ariannol ar gyfer darpariaeth addysgol ac i’r amodau isod:-

 

1.   5 mlynedd.

2.   Yn unol â’r dogfennau/cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais.

3.   Llechi naturiol.

4.   Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer y tai ynghyd a manylion y paneli solar i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.   Amodau Priffyrdd i gynnwys sicrhau materion tawelu traffig

6.   Tirlunio meddal a chaled.

7.    Cyflwyno manylion o unrhyw strwythur/adeilad sydd i’w godi o fewn y cwmpownd gorsaf bwmpio dŵr.

8.    Datblygiad i’w gario allan yn unol â mesurau lliniaru a gyfeiriwyd atynt o fewn yr Adroddiad Ecolegol Rhagarweiniol a’r ddogfen Arolwg Rhywogaethau Estynedig Cam 1.

9.    Amodau mesurau lliniaru bioamrywiaeth.

10.  Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12.00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gwyliau Banc.

11.  Cyfyngiadau lefelau sŵn yn ystod y cyfnod adeiladu.

12.  Cytuno manylion parthed enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

13.  Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r unedau fforddiadwy.

14.  Tynnu hawliau datblygu cyffredinol o’r unedau fforddiadwy.

15.  Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys darpariaeth parcio cerbydau’r adeiladwyr. Nodi hefyd dim parcio ar y ffordd gyhoeddus yn ystod cyfnod adeiladu.

16.  Sicrhau gwelliannau ffordd cyn preswylio’r unedau a ganiateir

17.  Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol i gynnwys sŵn, dirgryniad a llwch.

 

 

 

18.  Cyflwyno manylion goleuadau allanol i’w gytuno gyda’r ACLL cyn iddynt gael eu gosod.

19.  Sicrhau cydymffurfiaeth a SP 5837: 2012 parthed diogelu coed.

20.  Amod mesurau lliniaru archeolegol.

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth ddraenio gynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o ymateb Dwr Cymru sy’n cyfeirio at garthffos gyhoeddus yn croesi’r safle.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 07/12/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/12/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: