Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i gwblhau Cytundeb Adran 106 i sicrhau cyfraniad ariannol tuag at fannau chwarae ac i sicrhau darpariaeth o 4 tŷ fforddiadwy. Hefyd, dylid gweithredu amodau sy'n ymwneud â'r hyn a ganlyn:

 

1.         Amserlenni

2.         Yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd.

3.         Cyfyngiad datblygiadau a ganiateir ar y tai fforddiadwy.

4.         Deunyddiau.

5.         Dŵr Cymru / SUDS

6.         Amseroedd adeiladu.

7.         Lefel llawr gorffenedig.

8.         Sgriniau preifatrwydd i'r balconïau ar blotiau 5 a 10

9.         Amodau mynediad priffyrdd

10.       Tirlunio.

11.       Gwarchod coed.

12.       Ymchwiliad archeolegol.

13.       Mesurau lliniaru'r iaith Gymraeg - hysbysebu'r safle, enwau'r stad a'r tai.

 

Er gwybodaeth:  SUDS

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: