Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau perthnasol sy’n ymwneud a:-

  1. Cyfnod dechrau’r gwaith
  2. Cyflwyno materion a gadwyd yn ôl.
  3. Deunyddiau a gorffeniadau (gan gynnwys llechi naturiol i’r toeau).
  4. Mynediad a pharcio
  5. Tirweddu a thirlunio.
  6. Tynnu hawliau a ganiateir oddi ar y tai fforddiadwy.
  7. Amodau Dwr Cymru sy’n ymwneud a diogelu’r carthffosydd.
  8. Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru parthed draenio tir a dŵr hwyneb.
  9. Diweddaru’r amodau parthed mesuriadau lliniaru'r asesiad ecolegol.
  10. Cytuno manylion enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy'n    hysbysu ac     yn hyrwyddo 'r datblygiad

 

Nodyn: Angen cyflwyno cais system ddraenio cynaliadwy i’w gytuno gyda’r Cyngor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/09/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: