Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

1.  Mabwysiadu'r datganiad sefyllfa arfaethedig yn adran 5.1 o’r adroddiad ar sut y bydd prosiectau'r Cynllun Twf yn cyflawni yn erbyn dyheadau rhanbarthol a dyheadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar newid hinsawdd ac ecolegol, gyda’r addasiadau a ganlyn:-

·         Diwygio’r ail bwynt bwled i ddarllen “cyflawni o leiaf 40% yn llai o garbon corfforedig”.

·         Diwygio’r trydydd pwynt bwled i ddarllen “cyflawni o leiaf 10% o fudd net ar gyfer bioamrywiaeth”.

·         Dileu’r frawddeg ddiwethaf, sef “Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn gweithio gydag arianwyr prosiectau i gyflawni’r datrysiad fforddiadwy gorau ar gyfer pob prosiect”.

2.  Nodi y bydd gofyn i holl brosiectau'r Cynllun Twf amlinellu i ba raddau y byddant yn cyflawni yn erbyn y datganiad sefyllfa ac unrhyw fesurau lliniaru perthnasol fel rhan o broses gymeradwyo'r achos busnes.

3.  Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Portffolio bennu'r modd gweithredu a mesur priodol ar draws y portffolio a nodi y bydd angen comisiynu arbenigedd allanol i gefnogi'r Swyddfa Rheoli Portffolio.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 26/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dogfennau Cefnogol: