Rhaglen

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

COFNODION pdf eicon PDF 348 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr, 2017 fel rhai cywir  (ynghlwm).

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

5.

CYFLWYNO DEISEB

Nodi bod cais i gyflwyno deiseb wedi’i dderbyn gan y Cynghorydd Cemlyn Williams.

 

6.

GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL

Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir gerbron yn arbennig dan gyfarwyddyd y Cadeirydd.

 

7.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

8.

CWESTIYNAU

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.19 o’r Cyfansoddiad.

 

9.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL - POLISI TAL Y CYNGOR 2018/19 pdf eicon PDF 218 KB

Cyflwyno adroddiad y Dirprwy Arweinydd  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYLLIDEB 2018/19 A STRATEGAETH ARIANNOL 2018/19 - 2020/21 pdf eicon PDF 137 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHEOLAETH TRYSORLYS - DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLAETH TRYSORLYS, STRATEGAETH DARPARIAETH LLEIAFSWM REFENIW A STRATEGAETH FUDDSODDIAD FLYNYDDOL AR GYFER 2018/19 pdf eicon PDF 234 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD 2018/23 pdf eicon PDF 216 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

13.

AROLWG O DREFNIADAU ETHOLIADOL CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 77 KB

Cyflwyno adroddiad y Dirprwy Arweinydd (ynghlwm).

14.

CALENDR PWYLLGORAU 2018/19 pdf eicon PDF 297 KB

Cyflwyno adroddiad y Dirprwy Arweinydd  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

15.

RHYBUDDION O GYNNIG

15a

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Elin Walker Jones

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrthi o dan Adran 4.20 y Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Elin Walker Jones yn cynnig fel a ganlyn:-

 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi bod:

 

·         Llygredd plastig yn broblem amgylcheddol enfawr sydd yn peryglu bywyd morol.

·         12.7 miliwn tunnel o blastig yn mynd i mewn i’n moroedd bob blwyddyn.  Mae hyn gyfwerth â llond tryc o wastraff bob munud.

·         Darnau o blasting yn achosi marwolaeth miliwn o adar môr a 100,000 o famaliaid dyfrol, yn ôl UNESCO.

·         Gwastraff plastig yn bla ar dirwedd, traethau a moroedd prydferth Cymru.

 

Noda’r Cyngor ymhellach bod:

 

·         Gweithrediad arloesol Cymru o godi ffi ar fagiau siopa untro wedi arwain at ostyngiad o 71% yn nefnydd bagiau untro o fewn tair blynedd gyntaf y cynllun.

·         Mudiadau amgylcheddol rhyngwladol megis Greenpeace wedi galw’n ddiweddar ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau i godi toll ar wastraff plastig megis cwpanau coffi na ellir eu hailgylchu.

·         Y Cynulliad wedi pleidleisio o blaid gwelliant Plaid Cymru yn ddiweddar i gefnogi cynlluniau i godi toll ar blastigion untro yng Nghymru.

 

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar Lywodraeth Cymru:

 

I weithredu ar frys er mwyn gweithredu toll ar blastigion untro yng Nghymru ac hefyd i ystyried codi toll ar bob plastig i helpu sicrhau bod moroedd Cymru yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fioamrywiol.”

16.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL

16a

Ymateb i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Dyfrig Siencyn i'r cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 178 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth - llythyr gan y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad, mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Dyfrig Siencyn i gyfarfod 14 Rhagfyr, 2017 mewn perthynas â’r sefyllfa yng Nghatalwnia  (ynghlwm).

16b

Ymateb i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Owain Williams i'r cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 199 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth – llythyr gan Lywodraeth Cymru, mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Owain Williams i gyfarfod 14 Rhagfyr, 2017 mewn perthynas ag addysgu hanes Cymru  (ynghlwm).

 

16c

Ymateb i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Craig ab Iago i'r cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 270 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth - llythyr gan Lywodraeth Cymru, mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Craig ag Iago i gyfarfod 14 Rhagfyr, 2017 mewn perthynas â Chredyd Cynhwysol  (ynghlwm).