Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Sion Owen  01286 679665

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 MEDI 2019 pdf eicon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

GORCHYMUN GWARCHOD MANNAU CYHOEDDUS BANGOR pdf eicon PDF 103 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1)  Cymeradwyo cyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) newydd ar gyfer Dinas Bangor am gyfnod o dair blynedd, yn unol â'r Gorchymyn Arfaethedig drafft a atodwyd i’r adroddiad.

 

2)  Diddymu Gorchymyn Yfed Alcohol mewn Mannau Cyhoeddus Dynodedig ar gyfer ardaloedd Bangor a Chaernarfon Cyngor Gwynedd 2004 (y Gorchymyn Presennol) wrth sefydlu'r GDMC i'r graddau ei fod yn berthnasol i Fangor;

 

3)  Awdurdodi Pennaeth yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol i ymgymryd â chyflwyno'r Gorchymyn Arfaethedig a diddymu'r Gorchymyn Cyfredol.

 

7.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL pdf eicon PDF 126 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1)    Derbyn  yr Adroddiad Monitro Blynyddol Terfynol yn Atodiad 1 ar gyfer ei gyflwyno ymlaen i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2019.

 

2)    Rhoi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol Amgylchedd ymgymryd ag unrhyw newidiadau golygyddol a gweinyddol terfynol i’r Adroddiad Monitro Blynyddol cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru

 

3)    Rhoi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol Amgylchedd mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet Amgylchedd  i ymgymryd ag unrhyw newidiadau sydd yn deillio o faterion sydd yn codi gan Gyngor Sir Ynys Môn.

 

8.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 82 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst 2019 o’r Gyllideb Refeniw, gan: 

 

1)    Nodi fod gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant eleni, a chan fod angen egluro manylder cymhleth yn y darlun yma yng ngofal Oedolion, mae'r Prif Weithredwr eisoes wedi galw cyfarfod o'r swyddogion perthnasol er mwyn cael gwell dealltwriaeth a rhaglen glir i ymateb, fel sydd yn digwydd ym maes gofal Plant.

 

2)    Gofyn i’r Aelod Cabinet ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, ynghyd â'r Pennaeth Adran Plant a Theuluoedd, i fynd at wraidd gorwariant yr Adran a chymryd camau i ddod a’r sefyllfa o fewn rheolaeth ac o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol gan adrodd i'r Cabinet ar y cynllun ymateb.

 

3)    Caniatáu yr Adran Amgylchedd i neilltuo (£220k) o danwariant yr adran yn dilyn adolygiad barnwrol diweddar o gynllun cyfalaf yn ymwneud â Ffordd fynedfa Llanbedr, o ganlyniad i resymau tu hwnt i reolaeth y Cyngor, gan ei roi mewn cronfa benodol i'r pwrpas.

 

4)    Gweithredu’r trosglwyddiadau canlynol ar gyllidebau Corfforaethol, 

-       (£240k) yn ymwneud â chostau cyfalaf i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf.

-       (£995k) ar gynnal a chadw i gronfa cynnal a chadw.

-       tanwariant net o (£1,632k) ar gyllidebau Corfforaethol i Gronfa Cefnogi’r Strategaeth Ariannol i leddfu'r risg gorwariant adrannau'r Cyngor yn 2019/20.

 

9.

RHAGLEN GYFALAF 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 104 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst 2019 o’r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo’r ariannu addasedig gwerth £17.85 miliwn, sef :

 

       Defnydd o £8.304 miliwn o amryw ffynonellau i ariannu llithriadau o 2018/19

 

       Cynnydd yn y defnydd o

£5.936 miliwn o fenthyca

£3.411 miliwn yn y grantiau a chyfraniadau

£82 mil o dderbyniadau cyfalaf

£154 mil o Gronfeydd adnewyddu ac eraill

 

        Lleihad o £37 mil o gyfraniadau refeniw

 

10.

BLAEN RAGLEN Y CABINET pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Mae copi ar wahan o’r adroddiad wedi ei ddarparu i aelodau’r Pwyllgor yn unig.

 

Bydd y cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithredig fel y’i diffinir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf llywodraeth leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny)

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol awdurdod cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn â chytundebau gyda chwmni masnachol ynglŷn â phrosiect a ariennir gan grant. Mae natur y wybodaeth yn sensitive i’r cwmni a gall ei gyhoeddi gael ardrawiad ar eu buddiannau masnachol. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitive o’r math yma hefyd yn gallu tanseilio hyder ymgeiswyr am grantiau a chymorth i ddod at y Cyngor. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus o ganiatáu asesiadau a trafodaeth agored a thrylwyr gyda ymgeiswyr am gefnogaeth ariannol. Am y rhesymau yma mae’r balans yn gorwedd gyda ystyried y mater fel eitem eithriedig.

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYTUNDEB GYDA SNOWDONIA AEROSPACE LLP I WIREDDU CYNLLUNIAU ISADEILEDD CANOLFAN AWYROFOD ERYRI LLANBEDR

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1)  Ar sail yr adroddiad, yr asesiad risg a’r cyngor arbenigol sydd wedi ei dderbyn, awdurdodi gwireddu cynllun Isadeiledd Canolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr.

 

2)  Awdurdodi’r Pennaeth Economi a Chymuned, mewn ymgynghoriad gyda’r Pennaeth Cyllid a’r Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol, i negodi ac arwyddo cytundeb gyda Snowdonia Aerospace LLP fydd yn gwarchod buddiannau’r Cyngor cyn belled ag y bo modd, gan gynnwys cyfyngiadau ar gyfer defnydd sifil o’r ganolfan yn unig.

 

3) Bod y cytundeb yn  sicrhau  y defnydd sifil o’r datblygiad drwy  gynnwys  cymal  fydd yn  gwahardd defnydd milwrol o’r adeiladau sydd  yn cael eu gwella drwy’r prosiect arian Ewropeaidd