Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 HYDREF 2019 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

YSGOL LLANAELHAEARN pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Cytunwyd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor, ar y 1af Medi 2020.

 

7.

ARBEDION TEITHIO STAFF CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 320 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunwyd i fabwysiadu’r cynllun teithio amgen i staff, a chwtogi cyllidebau adrannol fel a ganlyn i adlewyrchu lefel cytunedig yr arbedion perthnasol (cyfanswm £117,998) –

 

Addysg   £9,775

Amgylchedd   £8,772

Cefnogaeth Gorfforaethol   £7,064

Cyllid   £2,379

Economi a Chymuned   £6,526

Oedolion   £33,183

Plant   £31,463

Priffyrdd a Bwrdeistrefol   £3,463

Tîm Arweinyddiaeth   £1,159

Ymgynghoriaeth   £13,130

Tai ac Eiddo   £1,084

 

8.

FFRAWMAITH DATBYGLU CENEDLAETHOL:YMGYNGHORIAD pdf eicon PDF 451 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd i:

¾    Gymeradwyo’r ymateb drafft i ymgynghoriad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

¾    Roi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet i ymgymryd ag unrhyw newidiadau sydd yn deillio o drafodaethau’r Cabinet gan gynnwys newidiadau golygyddol a gweinyddol

¾    Rhoi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet i lunio blaen-lythyr i amlygu prif bwyntiau’r Cabinet a’i gyflwyno gyda’r ymateb erbyn 15 Tachwedd 2019.