Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 13 MEHEFIN pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYHOEDDI RHYBUDD STATUDOL AR Y CYNNIG I GAU YSGOL FELINWNDA AR 31 RHAGFYR 2023, A'R DISGYBLION PRESENNOL I DROSGLWYDDO I YSGOL AMGEN CYFAGOS, SEF YSGOL BONTNEWYDD NEU YSGOL LLANDWROG, YN UNOL Â DEWIS RHIENI, O 1 IONAWR 2024 pdf eicon PDF 518 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Beca Brown

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.     Cymeradwywyd cychwyn y broses i gau Ysgol Felinwnda ar 31 Rhagfyr 2023 o dan Adran 43 Deddf Safonau a Threfniadaeth (Cymru) 2013.

 

2.     Cymeradwywyd cyhoeddi rhybudd statudol, ar y cynnig i gau Ysgol Felinwnda ar 31 Rhagfyr 2023, gan ganiatáu cyfnod gwrthwynebu statudol o 28 diwrnod yn unol â gofynion Deddf Safonau a Threniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018, a’r disgyblion presennol i drosglwyddo i ysgol amgen cyfagos, sef Ysgol Bontnewydd neu Ysgol Llandwrog, yn unol â dewis rhieni, o 1 Ionawr 2024.

 

3.     Cymeradwywyd trefniadau cludiant ar gyfer y cyfnod trosiannol yn unig, fyddai’n cynnig cludiant am ddim i’r disgyblion hynny sydd wedi cofrestru yn Ysgol Felinwnda ar hyn o bryd, ac yn byw yn nalgylch Ysgol Felinwnda, i Ysgol Bontnewydd neu Ysgol Llandwrog, am weddill cyfnod y dysgwr yn un o’r ysgolion hynny, yn unol â pholisi cludiant Cyngor Gwynedd.

 

4.     Yn amodol ar benderfyniad y Cabinet ynglŷn â’r cynnig i gau Ysgol Felinwnda, caniatâwyd cynnal adolygiad o ffiniau datgylchol ysgolion sy’n ffinio dalgylch presennol Ysgol Felinwnda.

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PANEL STRATEGOL DIOGELU 2022-23 pdf eicon PDF 102 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Trenholme

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar gyfer y flwyddyn 2022-23.

 

8.

MABWYSIADU LLAWLYFR CYNNAL PRIFFYRDD pdf eicon PDF 173 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Berwyn Parry Jones

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadwyd Llawlyfr Cynnal Priffyrdd sydd wedi’i gynnwys yn Atodiad 1.

 

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS BLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD pdf eicon PDF 300 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Elin Walker Jones

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

 

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS OEDOLION, IECHYD A LLESIANT pdf eicon PDF 329 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.