Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 291 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 21 Mehefin 2021 fel rhai cywir  

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C21/0430/22/LL Tir gerllaw Oxton Villa Ffordd Haearn Bach, Penygroes, LL54 6NY pdf eicon PDF 335 KB

Cais ar gyfer codi ty fforddiadwy gyda mynedfa a parcio a tirweddu cysylltiol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Judith Humphreys

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio y penderfyniad er mwyn cynnal trafodaethau pellach gyda'r ymgeisydd i ganfod

 • Beth yw’r ‘angen’ presennol?
 • A yw wedi ystyried rhoi tŷ arall fforddiadwy ar y safle i gael mwy o werth allan o’r plot?
 • A yw’n fodlon ystyried cytundeb 106 tŷ fforddiadwy angen lleol ar yr eiddo?

 

5.2

Cais Rhif C20/1093/24/LL Tir ger Talardd, Dinas, Caernarfon, LL54 7YN pdf eicon PDF 574 KB

Cais ar gyfer codi 16 annedd gyda mynedfa cysylltiol, parcio a thirweddu

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Aeron M Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio er mwyn:

 • Asesu datganiad rheoli cynefinoedd
 • Ail asesu’r asesiad yn dilyn cadarnhad bod yr holl dai yn dai fforddiadwy
 • Ail ystyried y datganiad iaiith a sut mae’r newid yn effeithio materion ieithyddol
 • Cynnwys y sylwadau hwyr yn yr asesiad

 

5.3

Cais Rhif C21/0376/34/LL Darn o dir, Ffordd o Capel Ebenezer yn pasio Bryn Eisteddfod a Gilfach i'r de o groesffordd Penarth, Clynnog Fawr, Clynnog, LL54 5BT pdf eicon PDF 340 KB

Cais ar gyfer codi ty deulawr gyda modurdy

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Owain Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio

 • Angen ail-hysbysebu’r cais  gyda’r cyfeiriad cywir – ail ymgynghori ac ail osod rhybudd safle.

 

5.4

Cais Rhif C20/0102/33/LL Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL pdf eicon PDF 259 KB

Ymestyn safle carafanau teithiol presennol i dir gerllaw trwy greu mynediad newydd o'r safle gwersylla presennol, symud lleoliad un garafán deithiol ac ychwanegu 8 carafán deithiol newydd.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

Gohirio ar gais yr ymgeisydd.

 • nodi gohiriad hyd Medi 2021

 

5.5

Cais Rhif C21/0483/33/LL Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL pdf eicon PDF 316 KB

Dymchwel sied fferm bresennol a chodi sied amaethyddol newydd yn ei lle i gadw peiriannau a phorthiant

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu gydag amodau

 

1.         Cychwyn o fewn 5 mlynedd.

2.         Unol a’r cynlluniau

3.         Gorffeniad lliw llwyd i gydweddu siediau presennol 

4.         Amod defnydd amaethyddol

 

Nodyn: Draenio Cynaliadwy (SUDS)

 

5.6

Cais Rhif C20/0877/09/LL Maes Carafanau Pall Mall Ffordd Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU pdf eicon PDF 460 KB

Lleoli 9 carafan gwyliau sefydlog yn lle 12 carafan deithiol ynghyd a gwelliannau amgylcheddol

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Anne Lloyd Jones a’r Cynghorydd Mike Stevens

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais

 

 1. Mae’r bwriad yn un sydd yn agored iawn i niwed ac sydd wedi ei leoli oddi fewn i barth llifogydd C1.  Nid yw’r bwriad yn rhan o strategaeth adfywio neu strategaeth gan yr awdurdod lleol nag ychwaith yn cyfrannu at amcanion cyflogaeth allweddol sy’n cael eu cefnogi gan yr awdurdod lleol a phartneriaid allweddol eraill.  Nid yw’r bwriad ychwaith wedi ei leoli ar dir a ddatblygwyd o’r blaen ac mae’r Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gyflwynwyd gyda’r cais wedi  methu dangos fod risgiau a chanlyniadau llifogydd yn gallu cael ei reoli i lefel derbyniol.  Nid yw’r bwriad felly yn cwrdd gyda’r gofynion cyfiawnhad a geir ym mharagraff 6.2 o Nodyn Cyngor Technegol Cymru : Datblygiad a Pherygl o Lifogydd ac yn sgil hynny mae hefyd yn groes i ofynion Polisi PS 6 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

 

 1. Nid yw’r cynnydd yn y niferoedd arfaethedig o garafanau gwyliau sefydlog yn fach, nac yn gydnaws a graddfa’r gwelliannau a fwriedir i’r safle ac mae uwchlaw’r cynnydd o 10% argymhellir i’r niferoedd gwreiddiol ar y safle, felly yn groes i egwyddorion pwynt 4 o bolisi TWR 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid.

 

 1. Ni roddwyd ystyriaeth ddigonol i faterion tirweddu fel rhan o’r cynnig.  Yn sgil hyn ni ystyrir y byddai’r bwriad yn ychwanegu at gynnal neu wella’r tirwedd a bod y bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF 4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

 

5.7

Cais Rhif C21/0332/42/DA Terfyn Lôn Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BA pdf eicon PDF 470 KB

Diwygiadau ansylweddol i ganiatâd C19/0982/42/LL i gynyddu maint feranda a mynediad droed

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth M Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau gydag amodau

 

Diwygiad Ansylweddol :

 

Cwblheir y diwygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun rhif 03/DR19, a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar 21 Mehefin 2021, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad hwn. Er gwaethaf y diwygiadau a ganiateir drwy hyn rhaid cwblhau gweddill y datblygiad mewn cydymffurfiad gyda'r manylion ac amodau a gynhwysir o fewn caniatâd cynllunio rhif C19/0982/42/LL.

 

5.8

Cais Rhif C21/0111/45/LL Tir ger Cae Llan, Denio, Penrallt, Pwllheli, LL53 5UA pdf eicon PDF 388 KB

Cais llawn am ddatblygiad preswyl i gynnwys 14 tŷ newydd ynghyd a mynedfa, ffordd stad a llwybr troed, parcio, tirlunio a safle pwmpio carthffosiaeth

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dylan Bullard

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i gwblhau Cytundeb Adran 106 i sicrhau cyfraniad ariannol tuag at fannau chwarae ac i sicrhau darpariaeth o 4 tŷ fforddiadwy. Hefyd, dylid gweithredu amodau sy'n ymwneud â'r hyn a ganlyn:

 

1.         Amserlenni

2.         Yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd.

3.         Cyfyngiad datblygiadau a ganiateir ar y tai fforddiadwy.

4.         Deunyddiau.

5.         Dŵr Cymru / SUDS

6.         Amseroedd adeiladu.

7.         Lefel llawr gorffenedig.

8.         Sgriniau preifatrwydd i'r balconïau ar blotiau 5 a 10

9.         Amodau mynediad priffyrdd

10.       Tirlunio.

11.       Gwarchod coed.

12.       Ymchwiliad archeolegol.

13.       Mesurau lliniaru'r iaith Gymraeg - hysbysebu'r safle, enwau'r stad a'r tai.

 

Er gwybodaeth:  SUDS

 

5.9

Cais Rhif C21/0368/42/DT Tyn y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LN pdf eicon PDF 303 KB

Estyniad ochr unllawr

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais yn groes i’r argymhelliad

 

 • Dyluniad a deunyddiau yr estyniad yn estronol
 • Effaith ar yr AHNE a Statws Awyr Dywyll