Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 76 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 17 Hydref 2019 fel rhai cywir  

 

5.

ADOLYGIAD O DREFNIADAU CRAFFU pdf eicon PDF 1 MB

I ystyried adroddiad Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol

6.

CYNIGION ARBEDION YR ADRAN CEFNOGAETH GORFFORAETHOL, ADRAN GYLLID A'R TÎM RHEOLI CORFFORAETHOL A CHYFREITHIOL I DDYGYMOD GYDA'U CYFRAN O'R BWLCH £2M POSIB YNG NGHYLLIDEB 2020/21. pdf eicon PDF 50 KB

Aelodau Cabinet – Cynghorwyr Nia Jeffreys ac Ioan Thomas

 

I ystyried yr adroddiad

 

 

 

 

7.

LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL 2018 - 2019 GAN YR ARCHWILWYR ALLANOL pdf eicon PDF 182 KB

 

 I nodi a derbyn y Llythyr Archwilio Blynyddol ar gyfer 2018-19

Dogfennau ychwanegol:

8.

STRATEGAETH ARIANNOL - CYLCH GWAITH CYLLIDEB 2020 - 2021 pdf eicon PDF 187 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2019-20 ADOLYGIAD CANOL BLWYDDYN pdf eicon PDF 344 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

10.

ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL pdf eicon PDF 81 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

TREFNIADAU GWRTH DWYLL, GWRTH LYGREDIGAETH A GWRTH LWGRWOBRWYO pdf eicon PDF 160 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth Cynorthwyol Cyllid (Refeniw a Risg)

12.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 164 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Archwilio

13.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019 - 20 pdf eicon PDF 119 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Archwilio