Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 379 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 15fed o Hydref 2020 fel rhai cywir  

 

5.

LLYTHYRAU GAN ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU pdf eicon PDF 257 KB

 

Cyflwyno 2 lythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru dyddiedig 30 Medi 2020

·         Cronfa gyfun ranbarthol Gogledd Cymru mewn perthynas â lleoedd i bobl hŷn mewn cartrefi gofal (Atodiad 1)

·         Cronfeydd cyfun rhanbarthol mewn perthynas â lleoedd i bobl hŷn mewn cartrefi gofal (Atodiad 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2019/20 - ADOLYGIAD CANOL BLWYDDYN pdf eicon PDF 392 KB

I ystyried yr adroddiad

7.

TREFNIADAU GWRTH DWYLL, GWRTH LYGREDIGAETH A GWRTH LWGRWOBRWYO pdf eicon PDF 444 KB

I ystyried yr adroddiad sydd yn diweddaru’r pwyllgor am drefniadau atal twyll ac atal llygredd y cyngor, a’r cynnydd ar y rhaglen waith am y tair blynedd nesaf

 

8.

TREFNIADAU RHEOLI RISG pdf eicon PDF 280 KB

I ystyried yr adroddiad sydd yn rhoi diweddariad i’r pwyllgor archwilio a llywodraethu am drefniadau rheoli risg y cyngor

9.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 417 KB

 

I ystyried adroddiad y Rheolwr Archwilio

10.

ADRODDIAD Y GWEITHGOR GWELLA RHEOLAETHAU pdf eicon PDF 442 KB

I adrodd ar y cyfarfod a gynhaliwyd 10fed o Dachwedd 2020

11.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 426 KB

Ystyried yr adroddiad sydd yn amlinellu gwaith archwilio mewnol am y cyfnod hyd at 31 Hydref 2020