Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 315 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgorau hwn a gynhaliwyd 27 Mai a 17 Mehefin 2021 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIADAU ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 210 KB

I dderbyn diweddariad ar raglen waith Chwarter 1 Archwilio Cymru

 

·         Diweddariad Chwarterol: hyd at 30 Mehefin 2021

·         Adolygiad Cynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (BUE)

·         Ymateb Rheolwyr i gynnydd rhaglen waith BUE

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiadau

 

6.

ADOLYGIAD FFORDD GWYNEDD pdf eicon PDF 102 KB

I hysbysu’r Aelodau o gasgliadau’r Archwiliwr Dosbarth ac adrodd ar y camau nesaf arfaethedig

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn yr adroddiad
  • Cytuno sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen er mwyn cydweithio gyda’r Prif Weithredwr i gynnal adolygiad o sut ac i ba raddau y mae egwyddorion y  ‘Ffordd Gwynedd’ o weithio wedi gwreiddio ar draws y Cyngor
  • Ethol yr Cynghorwyr John Pughe Roberts, Medwyn Hughes, Selwyn Griffiths, Peredur Jenkins a Sharon Warnes yn aelodau o’r Grŵp Tasg a Gorffen
  • Bod y Grŵp Tasg a Gorffen yn cyflwyno adroddiad o ddarganfyddiadau’r adolygiad i’r Pwyllgor pan fydd wedi ei gwblhau

 

7.

TREFNIADAU RHEOLI RISG pdf eicon PDF 363 KB

I dderbyn yr adroddiad fel diweddariad ar y camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd i sicrhau fod cofrestr risg gyflawn yn ei le ac yn cael chynnal, ac ystyried y risgiau uchaf mae’r Cyngor yn eu wynebu.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn yr adroddiad fel diweddariad ar y camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd i sicrhau bod cofrestr risg gyflawn yn ei lle ac yn cael ei chynnal
  • Derbyn y risgiau uchaf y mae’r Cyngor yn eu hwynebu gan argymell cysoni’r drefn sgorio ymysg adrannau

 

8.

GWYDNWCH SYSTEMAU T.G. - DIOGELWCH SEIBR pdf eicon PDF 895 KB

I ddiweddaru’r Pwyllgor am wytnwch diogelwch seibr Cyngor Gwynedd, a rhoi cyfle i’r aelodau graffu’r sefyllfa. Bu sôn am ymosodiadau seibr yn y newyddion yn ddiweddar, a gyda chynnydd yn ein dibyniaeth a defnydd o dechnoleg, mae’n amserol i adrodd ar yr hyn sy’n digwydd yn lleol yn y Cyngor.

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn y wybodaeth

Diolch i’r Adran Technoleg Gwybodaeth am eu cefnogaeth