Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sion Owen  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

I ethol cadeirydd y Cyd-Bwyllgor ar gyfer 2017-18.

2.

IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd i’r Cyd-bwyllgor am y flwyddyn 2017/18

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 15, Rhan 4, Atodiad 12 A, Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Mae’r paragraff yma yn berthnasol oherwydd nad oes unrhyw fudd cyhoeddus sy’n gofyn am ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw ymgynghoriadau neu drafodaethau mewn cysylltiad ag unrhyw faterion yn ymwneud â chysylltiadau llafur sy’n codi mewn trafodaethau rhwng y Cyngor fel cyflogwr a’i gweithwyr.  O ganlyniad mae’r budd cyhoeddus o gadw’r wybodaeth yn eithriedig yn gorbwyso’r budd cyhoeddus o’i datgelu.

 

7.

COFNODION

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r cydbwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf, 2016 fel rhai cywir.

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016/17

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol