Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Annwen Daniels, Annwen Hughes, John Brynmor Hughes, Sion Jones a Jason W Parry

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 349 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 11.9.17 fel rhai cywir  

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd ar 11eg o Fedi 2017 fel rhai cywir.

 

5.

ASESIAD CYDRADDOLDEB Y POLISI HAPCHWARAE

Derbyn diweddariad ar lafar ar Asesiad Cydraddoldeb y Polisi Hapchwarae

 

Cofnod:

Derbyniwyd diweddariad ar lafar ar Asesiad Cydraddoldeb y Polisi Hapchwarae. Amlygwyd bod yr asesiad wedi ei gyflwyno i’r swyddog cydraddoldeb a bod angen gweithredu ar yr ychydig ddiwygiadau a gynigiwyd. Unwaith bydd yr addasiadau wedi eu cwblhau bydd y polisi yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn.

 

Awgrymwyd y dylai’r asesiad gael ei gylchredeg i’r Aelodau unwaith y bydd wedi ei gwblhau.

 

PENDERFYNWYD derbyn y wybodaeth.