Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2021/22

Penderfyniad:

ETHOL Y CYNGHORYDD ANNWEN HUGHES YN GADEIRYDD AR GYFER 2021/22

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is gadeirydd ar gyfer 2021/22

Penderfyniad:

ETHOL Y CYNGHORYDD EDGAR OWEN YN IS-GADEIRYDD AR GYFER 2021/22

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 106 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 15 Mawrth 2021 fel rhai cywir  

 

7.

COFNODION IS BWYLLGORAU pdf eicon PDF 247 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion yr Isbwyllgorau Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

27 Ebrill 2021

23 Chwefror 2021

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYMERADWYAETH I GYCHWYN YMGYNGHORIAD STATUDOL AR DDATGANAID O BOLISI DRAFT - DEDDF DRWYDDEDU 2003 pdf eicon PDF 143 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  1. Cymeradwyo cychwyn yr  ymgynghoriad statudol ar y Datganiad o Bolisi Trwyddedu drafft.

 

  1. Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori fydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor hwn yn amlinellu’r ymatebion a dderbyniwyd. Bydd unrhyw bryderon a godir am y polisi drafft newydd yn cael eu hystyried a bydd newidiadau yn cael eu gwneud i’r polisi yn ôl yr angen.

 

  1. Ar ôl cymeradwyaeth gan y pwyllgor hwn yn dilyn yr ymgynghoriad,  fe fydd y polisi newydd yn cael ei gyflwyno i’r  Cyngor Llawn iw ystyried; er penderfyniad.