Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2020/21

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is gadeirydd ar gyfer 2020 / 21

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 223 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 20 Gorffennaf 2020 fel rhai cywir  

 

7.

COFNODION Y PWYLLGOR PENSIYNAU pdf eicon PDF 234 KB

Derbyn, er gwybodaeth gofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd 14 Hydref 2020

 

 

8.

CYFRIFON TERFYNOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2020 AC ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 199 KB

 

 

Cyflwyno –

·         Datganiad o’r Cyfrifon ôl-Archwiliad;

·         Adroddiad ‘ISA260’ Deloitte;

·         Llythyr Cynrychiolaeth

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 319 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

10.

DIWEDDARIAD AM BERFFORMIAD BUDDSODDI'R GRONFA BENSIWN 2019/20 pdf eicon PDF 338 KB

I ystyried yr adroddiad

11.

POLISI CYFATHREBU 2020 pdf eicon PDF 367 KB

I ystyried yr adroddiad ac i dderbyn adborth gan y Bwrdd ar y Datganiad Polisi Cyfathrebu newydd

Dogfennau ychwanegol: