Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2021/22

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2021 /22

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 134 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 19 Ebrill 2021 fel rhai cywir  

 

7.

MATERION YN CODI O'R PWYLLGOR PENSIYNAU

I ystyried materion yn codi o Pwyllgor Pensiynau 24-06-21

8.

CYFRIFON DRAFFT CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 94 KB

I ystyried yr adroddiad

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

BUDDSODDI CYFRIFOL pdf eicon PDF 118 KB

I gymeradwyo’r datganiad ac i’r Cadeirydd lofnodi'r datganiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

PERFFORMIAD BUDDSODDI'R GRONFA BENSIWN 2020/2021 pdf eicon PDF 351 KB

I hysbysu aelodau’r Bwrdd o berfformiad buddsoddiadau'r gronfa bensiwn

11.

ADRODDIAD CADEIRYDD Y BWRDD PENSIWN AR GYFER ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GRONFA pdf eicon PDF 240 KB

I dderbyn fersiwn terfynol o’r adroddiad blynyddol

12.

DATGANIAD POLISI LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 178 KB

Derbyn adborth gan y Bwrdd ar y Datganiad Polisi Llywodraethu newydd

Dogfennau ychwanegol:

13.

DIOGELWCH SEIBR pdf eicon PDF 256 KB

I ddiweddaru’r Bwrdd am wytnwch diogelwch seibr Cyngor Gwynedd

Dogfennau ychwanegol:

14.

ARSYLWI CYFARFODYD PWYLLGORAU PENSIWN 2021/22

Aelodau'r Bwrdd i ystyried argaeledd ar gyfer arsylwi cyfarfodydd Pwyllgor

Pensiwn 2021/22

 

21-10-21

17-01-22

24-03-22