Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2020/21.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2020/21.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 391 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 4 Rhagfyr 2019 fel rhai cywir.  

7.

CORONAFEIRWS pdf eicon PDF 196 KB

Bleddyn Prys Jones i roi diweddariad ar waith AHNE Llŷn yn ystod y pandemig.  

8.

DIWEDDARIAD AR Y GRONFA DATBLYGU CYNALIADWY pdf eicon PDF 204 KB

Elin Hughes i roi diweddariad i aelodau’r Cydbwyllgor am y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, sef cronfa grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.   

Dogfennau ychwanegol:

9.

PROSIECTAU UNED AHNE LLŶN pdf eicon PDF 302 KB

Bleddyn Prys Jones i ddiweddaru aelodau’r Cydbwyllgor am brosiectau diweddar gan Uned AHNE Llŷn, Gwasanaeth Cefn Gwlad.

10.

DYNODIAD AWYR DYWYLL pdf eicon PDF 194 KB

Bleddyn Prys Jones i roi diweddariad ar gais Awyr Dywyll.