Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Dyfed Edwards, Trevor Edwards,  Selwyn Griffiths, Brian Jones,  Michael Sol Owen, W Gareth Roberts, Dyfrig Siencyn a Dilwyn O Williams (Prif Weithredwr)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Datganodd y canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir:

 

Geraint Owen (Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol) yn eitem 5 ar y rhaglen gan  ei fod yn brif swyddog ac felly yn destun y Polisi Tal. Pe byddai yna unrhyw drafodaeth ar y mater hwnnw, byddai’n gadael y cyfarfod. 

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 56 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 6.12.16 fel rhai cywir  

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 06.12.16 fel rhai cywir

 

5.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL - POLISI TÂL Y CYNGOR pdf eicon PDF 85 KB

Cyflwyno adroddiad y Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd yr Adroddiad Polisi Tâl gan y Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol.

 

Yn ei gyflwyniad, amlygwyd rhai ychwanegiadau i’r polisi tal ar gyfer 2017/2018. Tynnwyd sylw at y gymhareb rhwng canolrif cyflog Prif Swyddogion a’r lleiafswm cyflog o fewn y Cyngor o 1:5 ynghyd a’r gymhareb rhwng y cyflog uchel (Prif Weithredwr) a’r cyflog isaf o 1:7.8.  (cymhareb genedlaethol yn 1:20 ). Yn wahanol i’r arfer, oherwydd bod cytundeb tal cenedlaethol wedi ei gytuno arno am gyfnod o ddwy flynedd yn Mawrth 2016, roedd y Cyngor eisoes yn ymwybodol beth fyddai lefel cyflogau staff a Prif Swyddogion oddi ar y 1af o Ebrill, 2017. Cyfeiriwyd at yr atodiad yn yr adroddiad ple'r oedd y manylion yn adlewyrchu cyflogau fel ag y byddant yn ymddangos ar gyfer 2017-18.

 

Yng nghyd-destun y cyflogau isaf nodwyd bod cyn Canghellor y Trysorlys mewn datganiad cyllidebol ar yr 8fed o Orffennaf 2015 wedi nodi'r angen i osod £7.20 yr awr fel ‘cyflog byw’ oddi ar y 1af o Ebrill, 2016 gan godi i £9.00 yr awr erbyn Ebrill 2020 (ar gyfer gweithwyr 25 oed a hŷn). Adroddwyd y byddai pwynt 8 (sef isafswm cyflog y Cyngor) yn £7.90 yr awr (o’i gymharu â £8.45 yr awr a adnabyddir fel Cyflog Byw gan y Sefydliad Cyflog Byw) o’r 1af o Ebrill 2017. Nodwyd bod trafodaethau yn parhau gyda chynrychiolwyr undebau cydnabyddedig yn lleol i geisio codi’r isafswm yn agosach at yr hyn a adnabuwyd fel Cyflog Byw gan y Sefydliad Cyflog Byw erbyn Ebrill 2018.

 

Diolchwyd i’r Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol am y cyflwyniad ac amlygodd y Cynghorydd Peredur Jenkins (Aelod Cabinet Adnoddau Dynol) ei fod yn cefnogi’r adroddiad.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn a chystadlu gyda chwmnïau preifat e.e., ym maes gofal am swyddi sydd yn cynnig cyfraddau uwch o gyflog, eglurwyd bod isafswm tal gofalwyr yn seiliedig ar bwynt 10 (oddeutu £8.09 yr awr oddi ar y 1af o Ebrill, 2017) ond bod y rhan helaethaf o’r gofalwyr a gyflogir gan y Cyngor yn derbyn hyd at £8.54 yr awr oddi ar yr un dyddiad sydd eisoes yn uwch na’r Cyflog Byw. Derbyniwyd, fodd bynnag, bod trafferthion recriwtio yn y maes a bod angen rhoi sylw i hyn er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth.

 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â manteision pensiwn y Cyngor, derbyniwyd bod hyn yn ran allweddol o’r pecyn cyflogaeth a gynigir i staff a bod angen mwy o godi ymwybyddiaeth ymysg staff presennol yn ogystal a darpar ymgeiswyr am swyddi er mwyn iddynt sylweddoli gwerth llawn y pecyn cyflogaeth sydd ar gael.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd i dderbyn yr argymhelliad

 

DERBYNIWYD YR ADRODDIAD YN UNFRYDOL YN UNOL Â’R ARGYMHELLIAD.

 

·         Bod y Pwyllgor Penodi  yn cynnig y Datganiad o Bolisi Tal (drafft) i’r Cyngor, ar Fawrth yr  2il 2017, fel un i’w fabwysiadu  ar gyfer 2017 / 18.