Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Glynda O'Brien  01341 424301

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad of fuddiant personol. 

 

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried. 

 

5.

COFNODION pdf eicon PDF 286 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2017 fel rhai cywir. 

 

(Copi’n amgaeedig)

5a

MATERION YN CODI O’R COFNODION pdf eicon PDF 361 KB

Eitem 8 (b) – Cwrs TGAU Astudiaeth Grefyddol Newydd  

 

I dderbyn, er gwybodaeth:

 

(a)          Copi o lythyr dyddiedig 21 Tachwedd 2017 anfonwyd at y Gweinidog dros Addysg, Llywodraeth Cymru

(b)          Copi o ymateb dyddiedig 6 Rhagfyr 2017 oddi wrth y Gweinidog dros Addysg.

 

(Copiau’n amgaeedig)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

GOBLYGIADAU FFRAMWAITH NEWYDD ESTYN I DREFNIADAU MONITRO CYSAG pdf eicon PDF 989 KB

I dderbyn adroddiad gan Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant GWE ar yr uchod.  

 

(Copi’n amgaeedig)

7.

HUNAN ARFARNU YSGOLION pdf eicon PDF 268 KB

(a) I dderbyn, er gwybodaeth, ffurflen monitro adroddiadau Hunan Arfarniadau ysgolion ar gyfer Hydref 2017 i Gwanwyn 2018.  

 

(Copi’n amgaeedig)

 

(b)   I dderbyn cyflwyniad gan Suzanne Roberts, Adran Addysg Grefyddol Ysgol Y Moelwyn.

 

(Copi hunan-arfarniad yn amgaeedig)

 

(c) I gyflwyno crynodeb o Hunan Arfarniad yr ysgolion canlynol:

 

 

(i)            Ysgol Baladeulyn

(ii)           Ysgol Cwm y Glo

(iii)          Ysgol Nebo

(iv)          Ysgol Sarn Bach

 

(Copïau’n amgaeedig)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD GAN YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT GWE pdf eicon PDF 344 KB

Diweddariad ar Addysg Grefyddol a Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau sydd ar hyn o bryd yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r Cwricwlwm Newydd i Gymru

 

(Copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADDOLI AR Y CYD - ADBORTH GAN AELODAU

I dderbyn adborth gan Aelodau yn dilyn mynychu gwasanaethau Addoli ar y Cyd mewn ysgolion.  

 

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYSAG GWYNEDD 2016/17 pdf eicon PDF 658 KB

I dderbyn, er gwybodaeth, copi terfynol o Adroddiad Blynyddol CYSAG Gwynedd am y flwyddyn 2016/17.

 

(Copi’n amgaeedig)

11.

CYMDEITHAS CYSAGAU CYMRU pdf eicon PDF 559 KB

(a)          I dderbyn cofnodion cyfarfod diwethaf Cymdeithas CYSAGau Cymru a gynhaliwyd ar 10 TAchwedd 2017 ym Mhen-y-Bont Ar Ogwr.  

 

(Copi’n amgaeedig)

 

(b)          I ystyried enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith Cymdeithas CYSAGau Cymru.

 

(Copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHEOLI'R HAWL I DYNNU'N ÔL O ADDYSG GREFYDDOL

I dderbyn, er gwybodaeth, copi o’r ddogfen uchod a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

 

(Copi i’w ddosbarthu yn y cyfarfod)