Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Rhonwen Jones  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

Quiet reflection or prayer.

2.

YMDDIHEURIADAU

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

4.

COFNODION pdf eicon PDF 188 KB

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 12fed Mehefin 2019 fel rhai cywir ac yn trafod unrhyw fater sydd yn codi o’r cofnodion.

 

5.

DOGFEN YMGYNGHORI LLYWODRAETH CYMRU: YMGYNGHORIAD YNGHYLCH CYNIGION I SICRHAU Y GALL POB DYSGWR FANTEISIO AR Y CWRICWLWM LLAWN pdf eicon PDF 815 KB

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y cynnig i sicrhau y gall pob dysgwr fanteisio ar y cwricwlwm llawn.  Yn ei gynnig mae Llywodraeth Cymru yn holi barn ar:

  • Yr hawl i eithrio o Addysg Grefyddol (ac Addysgu Cydberthynas a Rhywioldeb)
  • a newid enw Addysg Grefyddol

 

Mae’r gweinidog yn awyddus i sicrhau ei bod yn cynnal i bob plentyn a pherson ifanc maen ysgolion a gynhelir astudio Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ac i newid enw Addysg Grefyddol i ‘Crefyddau a bydolygon’.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

HUNAN ARFARNU YSGOLION pdf eicon PDF 59 KB

a.    Adroddiad llafar gan Glenda Evans, Pennaeth Ysgol Brynaerau

b.    I dderbyn, er gwybodaeth, ffurflen monitro adroddiadau Hunan Arfarniadau ysgolion ar gyfer cyfnod yr Haf i Hydref 2019. (Copi’n amgaeedig)

c.     I gyflwyno crynodeb o Hunan Arfarniad yr ysgolion

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

AWDIT ORIAU GWERSI ADDYSG GREFYDDOL MEWN YSGOLION UWCHRADD pdf eicon PDF 48 KB

I gyflwyno'r nifer o wersi Addysg Grefyddol a gynhaliwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 yn dilyn trafodaeth ar y mater yn y cyfarfod blaenorol.

8.

COFNODION CYFARFOD CYSAGAU CYMRU 28AIN MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 367 KB

Er gwybodaeth

Dogfennau ychwanegol: