Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Drwy Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679 868

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

Adfyfyrio tawel neu weddi.

2.

ETHOL CADEIRYDD

ethol Cadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2020/21.

3.

ETHOL IS-GADIERYDD

ethol Is-gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2020/21.

4.

YMDDIHEURIADAU

5.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

6.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd o frys ym marn y Cadeirydd ar gyfer ystyriaeth

7.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 219 KB

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2019 fel rhai cywir.

8.

MATERION YN CODI O’R COFNODION

9.

YMATEB I YMGYNGHORIAD CWRICWLWM I GYMRU: CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESAU pdf eicon PDF 262 KB

I ystyried ymateb i’r Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru.  

10.

MATERION YN YMWNEUD A CYSAGAU pdf eicon PDF 437 KB

(a)  Llythyr i Athrawon Addysg Grefyddol

(b)  Linc i agenda CYSAGAU 20 Hydref 2020 –

http://wasacre.org.uk/cym-meetings.html

 

11.

PRODFIADAU DISGYBLION AC ATHRAWON YN YSTOD Y CYFNOD GLO

I dderbyn adroddiad llafar.

12.

YSTYRIED SEFYLLFA ARHOLIADAU TGAU A LEFEL A

I dderbyn adroddiad llafar.  

13.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYSAG 2020-21

I ddebyn diweddariad ar lafar am Adroddiad Blynyddol CYSAG.

14.

DYFODOL ADDYSG GREFYDDOL YM MHRIFYSGOL BANGOR A'R EFFAITH AR Y DDISGYBLAETH YN YSGOLION GWYNEDD

I dderbyn adroddiad ar lafar.

15.

BETH I'W DYFODOL CANOLFAN ADDYSG GREFYDDOL Y BRIFYSGOL

Trafodaeth ar y mater uchod.  

16.

HUNAN ASESIAD YSGOLION pdf eicon PDF 764 KB

Adroddiad gan Catrin Lloyd Roberts, Pennaeth Ysgol Penisarwaun.